A month ago (4.6.) Prozeta attended an international conference with the representation of the statutory director of Prozeta, Mgr. Jiří Purš and Project Manager and Sales Representative, Stanislav Sorici, at the Kazakh National University Al-Farabi, located in Kazakhstan’s largest city, Almaty.
The topic of cooperation was document archiving security, where Jiří Purš informed about the project of Prozeta and Cilcularo in the field of signature verification and secure document storage.

On the occasion of the visit to Kazakhstan, there was also a meeting with the Deputy of the Ministry of Telecommunications in the capital city of Nur-Sultan (formerly known as Astana), where Prozeta, represented by Jiri Pursh and Stanislav Sorici, presented Prozeta’s Anti-DDoS solution for the B2B market, called Blindspot, and cloud solution for the B2B market, called Tier 5.

At the same time, a meeting was also held with representatives of the City Council and representatives of technology companies where Prozeta was part of, on the topic of “Cooperation and Security”. Prozeta continues to maintain and create new contacts in the central Asia market.

Prozeta se vypravila na mezinárodní konferenci v Kazachstánu

Czech:

Měsíc zpátky (4.6.) se Prozeta zúčastnila mezinárodní konference za zástupu statutárního ředitele Prozety, Mgr. Jiřího Purše, a Project Manager a Sales Representative, Stanislava Soričiho, na Kazašské národní univerzitě Al-Farabi, nacházejícím se v největším městě Kazachstánu, Almaty.
Tématikou spolupráce bylo bezpečnost archivace dokumentů, kde Jiří Purš informoval o projektu společnostech Prozeta a Cilcularo v oblasti ověřování podpisů a bezpečného ukládání dokumentů.

U příležitosti návštěvy v Kazachstánu proběhlo také jednání s náměstkem ministerstva telekomunikací v hlavním městě Nur-Sultan (dřívěji označován, jako Astana), kde Prozeta, za zástupu Jiřího Purše a Stanislava Soričiho, představili Anti-DDoS řešení pro B2B trh společnosti Prozeta, nesoucí název Blindspot, a cloudové řešení pro B2B trh, nesoucí název Tier 5.

Současně také proběhla schůze se zástupci magistrátu města a se zástupci technologických firem, kde byla Prozeta součástí, na téma “Spolupráce a bezpečnost”. Prozeta se i tak nadále snaží udržovat a vytvářet nové kontakty na trhu centrální Asie.

Prozeta has become the general partner of the Czech Season in Dresden.

On the occasion of the Czech Presidency of the Council of the European Union, the Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), together with the Czech-German Fund for the Future and in cooperation with project partners from the Czech Republic and Germany, are organizing an art festival from 24 June to 31 December 2022 called “All Power to the Imagination! Czech Season in Dresden“.

When asked why Prozeta has become a partner of the Czech Season, its board member Jiri Purs said: “Prozeta supports the mutual inspiration of the world of art and the world of new technologies and lets the visual arts, in particular, influence its employees during their work, so that the corridors and offices of the company are filled with works by important Czech artists. For Prozeta, it has been honour to become a general partner of the Czech Season in Dresden 2022 and to use its technology to participate in the interactive art communication space Hybrid Bridge.”

The Czech Season is a program-driven, diverse arts festival aiming to present Czech visual, verbal, and performing arts on the international stage in five content-related formats. You can look forward to leading personalities of the contemporary Czech art scene and emerging artists.

Prozeta would like to invite you to the opening ceremony of the Czech Season, which will take place this Friday, 24 June at 1 pm in conjunction with a sculptural installation in the public space on Georg Treue Square in Dresden with the participation of Marion Ackermann, Director General of SKD, and Jiri Fajt, Chief Curator of the Czech Season and Head of Program and International Affairs of SKD. After the opening, you can see the artworks installed on Georg Treue Square, Brühle Terrace, and other places in Dresden’s Old Town. Stay with us for another open-air program in the afternoon and evening, enjoy dancing, Czech music, and art, and chat with the artists. You can look forward to David Cerny, Milena Dopitova, Michal Gabriel, Kristof Kintera, and Cestmir Suska. Halka Tresnakova and Tomas Jerabek will guide you through the afternoon.

Media contact: marketing@prozeta.eu

 

IN CZECH:

Prozeta podporuje největší projekt k propagaci českého umění v zahraničí – Českou sezónu v Drážďanech

 

Prozeta se stala generálním partnerem České sezóny v Drážďanech.

U příležitosti českého předsednictví v Radě EU v roce 2022 pořádají Státní umělecké sbírky Drážďany (SKD) společně s Česko-německým fondem budoucnosti a ve spolupráci s projektovými partnery z České republiky a Německa v období od 24. června do 31. prosince 2022 umělecký festival s názvem „Všechnu moc imaginaci! Česká sezóna v Drážďanech“.

Na otázku, proč se Prozeta stala partnerem České sezóny, odpověděl její člen správní rady Mgr. Jiří Purš: „Prozeta podporuje vzájemnou inspiraci světa umění a světa nových technologií a nechává především výtvarné umění působit i na své zaměstnance během jejich práce, a tak se na chodbách a v kancelářích firmy střídají díla významných českých autorů. Pro Prozetu tak bylo naprostou samozřejmostí a ctí stát se generálním partnerem České sezóny v Drážďanech 2022 a zapojit se svými technologiemi také do interaktivního uměleckého komunikačního prostoru Hybrid Bridge.“

Česká sezóna je programově pestrým festivalem umění, jehož cílem je v pěti obsahově navazujících formátech představit na mezinárodní scéně české výtvarné, slovesné a performativní umění. Těšit se můžete jak na přední osobnosti současné české umělecké scény, tak i na nastupující umělce a umělkyně.

Prozeta vás tímto zve na slavnostní zahájení České sezóny, které proběhne tento pátek 24. června ve 13 hodin ve spojení se sochařskou instalací ve veřejném prostoru na náměstí Georga Treue v Drážďanech za účasti Marion Ackermann, generální ředitelky Státních uměleckých sbírek Drážďany, a Jiřího Fajta, hlavního kurátora České sezóny a Head of Program and International Affairs Státních uměleckých sbírek Drážďany. Po zahájení si můžete prohlédnout umělecká díla instalovaná na náměstí Georga Treue, Brühleho terase a dalších místech drážďanského Starého Města. Zůstaňte s námi rovněž odpoledne a večer při dalším open-air programu, a užijte si tak tanec, českou hudbu a umění a popovídejte si se samotnými umělci. Těšit se můžete na Davida Černého, Milenu Dopitovou, Michala Gabriela, Krištofa Kinteru a Čestmíra Sušku. Odpolednem vás provede Halka Třešňáková a Tomáš Jeřábek.

Kontakt pro média: marketing@prozeta.eu

 

The National Film Development Corporation of India (NFDC) has been established by the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India to promote and organize the effective development of the Indian film industry. With this objective and in an effort to promote Indian culture through cinema, help the growth of Indian cinema and gain global recognition for it, the NFDC, in collaboration with Prozeta, has created a streaming Video-on-Demand (VoD) platform, Cinemas of India.

With its VoD streaming platform QuickMedia, Prozeta has transformed this original platform, launched in 2012, into a premium quality product comparable to the best global VoD streaming platforms. Thus, on the night of Tuesday to Wednesday, May 4, the upgraded platform was launched with a complete website redesign and new features. Viewers can, for example, donate subscriptions, select multiple subtitles and soundtracks, launch up to three accounts under one main account, add a movie to their list, chat with a bot, set dark and light modes, like their favorite movie, share their opinions on a movie on social media, or get recommendations to watch another movie based on their preferences. Institutional subscriptions are available for public institutions such as schools or offices at discounted prices or completely free. The web platform is of course fully responsive.

The online platform Cinemas of India (www.cinemasofindia.com) allows viewers to watch Indian films in 21 regional languages, breaking down geographical, social, and intercultural barriers. For example, the film Gandhi is available in 8 different Indian languages. In addition, films can be viewed at symbolic prices, thus attracting more and more viewers to Indian films and inspiring emerging Indian cinematic talent.

Over the years, NFDC has worked with some of India’s most acclaimed filmmakers such as Satyajit Ray, Mira Nair, Aparna Sen, Shyam Benegal, Govind Nihalani, Mrinal Sen, Richard Attenborough, Adoor Gopalkrishnan, and Ketan Mehta.

QuickMedia is a cloud-based service that combines content management and distribution with monetization options – i.e., charging viewers. With its high flexibility and scalability, it provides clients with the opportunity to quickly and easily build a comprehensive online video platform supporting all common types of video content – Video on Demand, live streaming, and linear TV. Content delivery around the world is provided via global CDNs and cloud services. This enables seamless delivery of high-quality video to any device anywhere in the world. Thanks to the LL-HLS format and a robust infrastructure operated directly by Prozeta, live streams are delivered to end-users with a latency of less than 3 seconds. QuickMedia also supports the latest DRM standards and provides security against content theft proven by Hollywood studios. It is popular with bloggers and small video content providers to multinational companies.

Media Contact: marketing@prozeta.eu

 

IN CZECH:

Indie spustila svůj „Netflix“

Indická národní společnost pro rozvoj filmu NFDC (National Film Development Corporation of India) byla založena Ministerstvem informací a vysílání indické vlády s cílem podporovat a organizovat efektivní rozvoj indického filmového průmyslu. S tímto záměrem a snahou propagovat indickou kulturu prostřednictvím kinematografie, napomáhat růstu indické kinematografie a získat pro ni celosvětové uznání vytvořilo NFDC ve spolupráci se společností Prozeta streamovací Video-on-Demand (VoD) platformu Cinemas of India.

Společnost Prozeta pomocí své VoD streamovací platformy QuickMedia přetvořila tuto původní platformu, spuštěnou v roce 2012, na produkt špičkové kvality srovnatelný s těmi nejlepšími globálními VoD streamovacími platformami. V noci z úterý na středu tak byla spuštěna upgradovaná platforma s kompletním redesignem webu a novými funkcemi. Diváci tak mohou např. darovat předplatné, vybírat více titulků a zvukových stop, spustit až tři účty pod jedním hlavním účtem, přidat film do svého seznamu, chatovat s robotem, nastavit tmavý a světlý režim, lajkovat oblíbený film, sdílet své názory na film na sociálních sítích či získat doporučení na zhlédnutí dalšího filmu dle jejich preferencí. Pro veřejné instituce, jako jsou školy či úřady, je k dispozici institucionální předplatné za zvýhodněné ceny či úplně zdarma. Webová platforma je samozřejmě plně responzivní.

Onlinová platforma Cinemas of India (www.cinemasofindia.com) umožňuje divákům sledovat indické filmy ve 21 regionálních jazycích, čímž boří geografické, sociální a mezikulturní bariéry. Film Gandhi je např. k dispozici v 8 různých indických jazycích. Filmy mohou navíc zájemci zhlédnout za symbolické ceny, a tak si indické filmy získávají stále více diváků a jsou též inspirací pro začínající indické talenty v oblasti kinematografie.

V průběhu let NFDC spolupracovalo s některými z nejuznávanějších indických filmařů, jakými jsou Satyajit Ray, Mira Nair, Aparna Sen, Shyam Benegal, Govind Nihalani, Mrinal Sen, Richard Attenborogh, Adoor Gopalkrishnan a Ketan Mehta.

QuickMedia je cloudová služba, která kombinuje správu a distribuci obsahu a možnosti jeho monetizace – tedy zpoplatnění divákům. Díky vysoké flexibilitě a škálovatelnosti poskytuje klientům příležitost rychle a snadno vytvořit komplexní online video platformu s podporou všech běžných typů videoobsahu – Video on Demand, živé vysílání i lineární televizní vysílání. Doručování obsahu po celém světě je zajištěno prostřednictvím globálních sítí CDN a cloudových služeb. To umožňuje plynule dodávat vysoce kvalitní video do jakéhokoliv zařízení kdekoliv na světě. Díky formátu LL-HLS a robustní infrastruktuře provozované přímo Prozetou jsou živé streamy doručovány koncovým uživatelům s latencí do 3 vteřin. QuickMedia také podporuje nejnovější standardy DRM a poskytuje zabezpečení proti krádeži obsahu ověřené hollywoodskými studii. Oblibu si nachází u blogerů a malých poskytovatelů video obsahu až po nadnárodní společnosti.

Kontakt pro média: marketing@prozeta.eu

The first quarter of 2022 saw a massive increase in application-layer DDoS attacks. On the network layer, the total number of DDoS attacks decreased quarter-over-quarter. Despite this decrease, volumetric attacks saw an increase of up to 645% compared to the previous quarter. Let’s take a look at a few interesting facts in more detail.

 

Network-layer DDoS attacks

Network-layer DDoS attacks, while up 71% year-over-year in Q1, were down 58% from the previous quarter.

 • Source countries: According to Cloudflare (with data centers in over 270 countries), attacks in data centers in Azerbaijan increased 16,624% quarter-over-quarter and 96,900% year-over-year. The share of DDoS activity at the network layer there was a staggering 48.5%. This was followed by the Palestinian data center, where DDoS attacks accounted for 41.9% of all traffic – with a quarter-on-quarter increase of 10,120% and a year-on-year increase of 46,456%.
 • Target countries: The United States was the most frequent target of DDoS attacks, with more than 10% of all attack packets and nearly 8% of all attack bytes. This was followed by China, Canada, and Singapore.
 • Target industries: Telecommunications companies were the most frequent target of DDoS attacks at the network layer, followed by companies in the gaming and gambling industry and the information technology and services industry.
 • Duration of attacks: Most attacks last less than one hour – in Q1 2022, more than half of attacks lasted 10 to 20 minutes, with approximately 40% ending within 10 minutes, another 5% lasting 20 to 40 minutes, and the remainder lasting longer than 40 minutes. However, it is worth noting that even if an attack lasts only a few minutes, its consequences – if successful – can last much longer. IT staff sometimes spend hours or even days restoring services.
 • Attack rate: The first quarter saw a massive increase in volumetric DDoS attacks, both in terms of packet volume and traffic flow. Attacks above 10 Mpps (million packets per second) increased by more than 300% and attacks above 100 Gbps increased by 645% compared to the previous quarter.

 

Application-layer DDoS attacks

Application-layer was quite busy in the first quarter. HTTP layer attacks were up 164% year-over-year and 135% quarter-over-quarter. There were more attacks in March alone than in the last three months of 2021!

 • Source countries: After a year, China has replaced the United States as the top country. The number of attacks there increased by a staggering 6,777% compared to the previous quarter. India, Germany, Brazil, and Ukraine are next on the list.
 • Target countries: Here, by contrast, the US had to concede the top spot to China. After them, organizations in Russia and Cyprus were the most frequently targeted.
 • Target industries: Attacks in the first quarter of this year most often targeted consumer electronics, with a 5,086% increase from the previous quarter. Online media was second (2,131%) and software companies third (up 76% on the previous quarter and 1,472% year-on-year).

 

Cyberspace reflects the current geopolitical situation

The current European war conflict is not only taking place on the Ukrainian battlefield but is also moving into cyberspace. In Russia, online media companies were the most frequent target of attacks in the first quarter. The next most frequently attacked sectors were the internet industry, cryptocurrencies, and retail. Many of the attacks that targeted Russian cryptocurrency companies logically originated in Ukraine and the US, but another significant source of attacks came from Russia itself. Most of the HTTP-level attacks that targeted Russian organizations originated in Germany, the US, Singapore, Finland, India, the Netherlands, and Ukraine. However, it is good to note that the region where the cyberattack traffic originates from may not be the same as the location of the attacker.
As for the attacks on the territory of Ukraine, they targeted websites of broadcast media and publishers. Although most of the malicious traffic originated from the US, Russia, Germany, China, the UK, and Thailand, their wide distribution suggests the use of global botnets.
As recent attacks on predominantly government institutions in the Czech Republic have shown, support for either side in a war can be expected to have some impact in local cyberspace, and organizations need to be prepared for this.

 

Prozeta is a Cloudflare partner.

Information is drawn from Cloudflare’s quarterly report.

 

 

IN CZECH:

Typy DDoS útoků v 1. čtvrtletí 2022

V prvním čtvrtletí roku 2022 došlo k masivnímu nárůstu útoků DDoS na aplikační vrstvě. Na síťové vrstvě se celkový počet útoků DDoS mezičtvrtletně naopak snížil. Navzdory tomuto poklesu byl zaznamenán nárůst volumetrických útoků až o 645 % oproti předchozímu čtvrtletí. Podívejme se na pár zajímavostí podrobněji.

 

Útoky DDoS na síťové vrstvě

Útoky na síťové vrstvě se sice v 1. čtvrtletí meziročně zvýšily o 71 %, ale v porovnání s předchozím čtvrtletím se snížily o 58 %.

 • Zdrojové země: Podle údajů společnosti Cloudflare (s datovými centry ve více než 270 zemích) vzrostl podíl útoků v datových centrech v Ázerbájdžánu mezičtvrtletně o 16 624 % a meziročně o 96 900 %. Podíl aktivit DDoS na síťové vrstvě tam zaujímal neuvěřitelných 48,5 %. Následovalo palestinské datové centrum, kde útoky DDoS tvořily 41,9 % veškerého provozu – s mezičtvrtletním nárůstem o 10 120 % a meziročním nárůstem o 46 456 %.
 • Cílové země: Nejčastějším terčem útoků DDoS byly Spojené státy, s více než 10 % všech útočných paketů a téměř 8 % všech útočných bajtů. Následovaly Čína, Kanada a Singapur.
 • Cílová odvětví: Nejčastějším terčem útoků DDoS na síťové vrstvě byly telekomunikační firmy, následované společnostmi z herního průmyslu a hazardu a odvětvím informačních technologií a služeb.
 • Doba trvání útoků: Většina útoků trvá méně než jednu hodinu – v 1. čtvrtletí 2022 trvala více než polovina útoků 10 až 20 minut, přibližně 40 % skončilo do 10 minut, dalších asi 5 % trvalo 20 až 40 minut a zbývající déle než 40 minut. Je ale třeba zmínit, že i když útok trvá jen několik minut, mohou jeho důsledky – pokud je úspěšný – trvat mnohem déle. Pracovníci z oddělení IT někdy stráví obnovováním služeb hodiny i dny.
 • Rychlost útoků: V prvním čtvrtletí došlo k masivnímu nárůstu volumetrických útoků DDoS, a to jak z hlediska množství paketů, tak z hlediska datového toku. Útoky nad 10 Mpps (mil. paketů za sekundu) vzrostly oproti předchozímu čtvrtletí o více než 300 % a útoky nad 100 Gb/s o 645 %.

 

Útoky DDoS na aplikační vrstvě

Na aplikační vrstvě bylo v prvním čtvrtletí dost rušno. Počet útoků na vrstvě HTTP vzrostl meziročně o 164 % a mezičtvrtletně o 135 %. Jen v březnu proběhlo více útoků než za poslední tři měsíce roku 2021!

 • Zdrojové země: Po roce vystřídaly Čínu na první příčce Spojené státy. Počet útoků tam vzrostl v porovnání s předchozím čtvrtletím o ohromujících 6 777 %. Na dalších místech v žebříčku se objevují Indie, Německo, Brazílie a Ukrajina.
 • Cílové země: Zde naopak USA musely přepustit první příčku Číně. Po nich byly nejčastěji terčem útoků organizace v Rusku a na Kypru.
 • Cílová odvětví: Útoky v prvním čtvrtletí tohoto roku nejčastěji cílily na spotřební elektroniku, s nárůstem o 5 086 % oproti předchozímu čtvrtletí. Na druhém místě to byla online média (2 131 %) a na třetím softwarové společnosti (narůst o 76 % v porovnání s předchozím čtvrtletím a o 1 472 % v meziročním srovnání).

 

Kyberprostor reflektuje aktuální geopolitickou situaci

Současný evropský válečný konflikt probíhá nejen na ukrajinském bojišti, ale přesouvá se i do kyberprostoru. V Rusku byly v prvním čtvrtletí nejčastějším cílem útoků společnosti, které působí v oblasti online médií. Dalšími nejčastěji napadanými odvětvími byly internetový průmysl, kryptoměny a také maloobchod. Mnohé z útoků, které byly zaměřené na ruské kryptoměnové společnosti, měly logicky původ na Ukrajině a v USA, ale další významný zdroj útoků pocházel ze samotného Ruska. Většina útoků na úrovni HTTP, které cílily na ruské organizace, pocházela z Německa, USA, Singapuru, Finska, Indie, Nizozemska a Ukrajiny. Je ale dobré si uvědomit, že region, odkud provoz kybernetických útoků vychází, nemusí být shodný s místem, kde se nachází útočník.

Pokud jde o útoky na území Ukrajiny, zaměřovaly se na webové stránky vysílacích médií a vydavatelství. Ačkoli většina škodlivého provozu pocházela z USA, Ruska, Německa, Číny, Spojeného království a Thajska, jejich široká distribuce naznačuje použití globálních botnetů.

Jak ukázaly nedávné útoky na převážně vládní instituce v České republice, lze očekávat, že podpora jedné nebo druhé strany válečného konfliktu se nějakým způsobem odrazí i v místním kybernetickém prostoru, a organizace na to musí být připravené.

 

Prozeta je partnerem spolecnosti Cloudflare.

Informace čerpány ze čtvrtletní zprávy společnosti Cloudflare.

 

 

 

 

 

The word “culture” comes from the Latin cultura, meaning “that which is to be cultivated”. It is based on the idea that, unlike weeds, which grow on their own, useful crops need to be cultivated – continuously cared for. Companies usually define their culture clearly at their inception. But as they grow and face various challenges, their culture often begins to bend in various ways or remains just a few paragraphs on the company intranet. At Arista, it’s different because they are constantly nurturing their culture. Their company culture is like a skeleton that supports everything and holds the whole company together. How do they achieve this at Arista?

 

CULTURE FROM THE GROUND UP

At Arista, company culture runs through every level of the company – from Arista’s founders, who have led by example for 15 years in passionately promoting high values, to all the other employees who carry that culture through to the products, services, and customers they work with. Thus, company culture is not defined by empty words and clichés but by how individual employees approach everything they do.

 

IT´S ALL ABOUT PEOPLE

And by that, we mean not only Arista’s employees but also its customers. Arista’s corporate culture is based on “What is important for the customer?” And it doesn’t matter if it’s a small, medium, or large customer – everyone deserves a professional approach and quality service for their business. In what two areas is this particularly evident?

 

TECHNICAL SUPPORT

At Arista, they understand that customers need fast and quality help in case of problems. Therefore, technical support operates around the clock, with an average waiting time on the line of 19 seconds! And as it is called technical support, with Arista, you can rest assured that a service engineer will answer the phone. This specialist understands the problem and, more importantly, how to solve it.

 

QUALITY OF PRODUCTS AND SERVICE

At Arista, the principle is that “good quality and reliability” is better for the customer than “fast and not so good”. Therefore, products and updates do not reach the customer until thoroughly tested. And when we say thoroughly, we mean thoroughly – every day, Arista products go through 230,000 tests for all known bugs. So the customer can be sure that everything will work as it should. Let’s take a look at two specific examples from their range:

 

EOS NETWORK OPERATING SYSTEM

A quality portfolio of routers and switches is complemented by quality network and software services. One example is EOS (Extensible Operating System), a robust and powerful operating system that can be adapted to the customer’s wishes thanks to a unified software image. The easy integration of a wide range of applications from partners or third parties brings endless automation, visualization, and management possibilities. And speaking of quality, 13 (in words, thirteen) common vulnerabilities and exposures – CVEs have been recorded in the case of EOS over the last seven years, while the number of competing operating systems is in the hundreds!

 

CLOUDVISION

CloudVision builds on EOS. It is a comprehensive automation tool with machine learning that processes data from the EOS operating system and gives the customer maximum control over the network. This web-based portal centralizes and automates common operational tasks on a clear dashboard. The customer can see and manage all relevant network data with a few clicks. In addition, the CloudVision database stores historical data, including network status, configuration, and software versions. This capability dramatically simplifies the change management process and reduces time windows for necessary maintenance. Again, this is where we see Arista’s culture – coming up with things that make sense to the customer and simplify their lives.

 

ARISTA AND PROZETA – TWO COMPANIES, ONE CULTURE

Arista’s culture is reflected in everything they do – from testing their products to providing quality customer service. So it’s no surprise that their choice of partners would be quality too. Prozeta became a certified distributor of Arista Networks (for the Czech and Slovak Republics and 27 other countries in Central and Eastern Europe and Asia) precisely because we share a similar company culture that is focused on quality and the customer. We also have our lab to test our solutions and products before we send them out. We also have round-the-clock technical support that can expertly advise and assist – whether with Prozeta or Arista products. And even with us, the question at the heart of our innovation is: “What’s in it for the customer?” If you choose such partners for your company, you can’t go wrong. On the contrary, our company culture guarantees that we will take care of your business in the long term.

Watch Bill Dyrek, Systems Engineering Manager at Arista Networks, talk about Arista´s culture. Check out our previous article if you want more info about Arista Networks’ quality.


IN CZECH:

ARISTA NETWORKS – FIREMNÍ KULTURA DEFINOVANÁ ZÁKAZNÍKEM

Slovo „kultura“ vychází z latinského cultura, což znamená „to, co je třeba pěstovat“. Vychází z myšlenky, že na rozdíl od plevele, který roste sám od sebe, užitečné plodiny je třeba pěstovat – soustavně o ně pečovat. Firmy obvykle svou kulturu jasně definují při svém vzniku. Jak ale rostou a čelí nejrůznějším výzvám, jejich kultura se často začne různě ohýbat nebo z ní zůstane jen pár odstavečků na firemním intranetu. U společnosti Arista je to jinak, protože o svou kulturu neustále pečují. Jejich firemní kultura je jako kostra, která vše podpírá a drží celý podnik pohromadě. Jak toho v Aristě dosahují?

 

KULTURA HOREM DOLEM

Firemní kultura prochází v Aristě všemi podnikovými patry – od zakladatelů Aristy, kteří jdou již 15 let příkladem v nadšeném prosazování vysokých hodnot, po všechny ostatní zaměstnance, kteří tuto kulturu přenášejí na produkty, služby i zákazníky, se kterými pracují. Firemní kulturu tak nedefinují prázdná slova a klišé, ale to, jak jednotliví pracovníci přistupují ke všemu, co dělají.

 

JE TO O LIDECH

A tím myslíme nejen zaměstnance Aristy, ale i její zákazníky. Firemní kultura Aristy stojí na otázce: „Co je důležité pro zákazníka?“ A nezáleží na tom, zda je to zákazník malý, střední nebo velký – každý si pro své podnikání zaslouží profesionální přístup a kvalitní služby. V jakých dvou oblastech se to projevuje obzvláště?

 • Technická podpora: V Aristě si uvědomují, že v případě potíží potřebuje zákazník pomoc rychlou a kvalitní. Technická podpora proto funguje nepřetržitě, s průměrnou dobou čekání na lince 19 sekund! A když už se tomu říká technická podpora, máte u Aristy jistotu, že vám sluchátko zvedne technik – specialista, který pochopí, v čem je problém, a hlavně jak ho vyřešit.
 • Kvalita produktů a služeb: V Aristě se řídí zásadou, že „kvalitně a spolehlivě“ je pro zákazníka lepší než „rychle, a ne tak dobře“. Produkty a jejich aktualizace se proto k zákazníkovi nedostanou dříve, než je vše důkladně otestováno. A když říkáme důkladně, myslíme důkladně – každý den jejich produkty procházejí 230 000 testy na všechny známé chyby. Zákazník tak má jistotu, že vše poběží, jak má. Podívejme se na dva konkrétní příklady z jejich nabídky:

 

SÍŤOVÝ OPERAČNÍ SYSTÉM EOS

Kvalitní portfolio směrovačů a přepínačů doplňují kvalitní síťové a softwarové služby. Příkladem je EOS (Extensible Operating System), robustní a výkonný operační systém, který je možné – i díky jednotné softwarové bitové kopii – přizpůsobovat přáním zákazníka. Snadná integrace širokého spektra aplikací od partnerů nebo třetích stran přináší nekonečné možnosti automatizace, vizualizace a správy. A když už jsme mluvili o kvalitě, tzv. technických zranitelností a hrozeb (Common Vulnerabilities and Exposures – CVE) bylo v případě EOS zaznamenáno za posledních sedm let 13 (slovy třináct), zatímco u konkurenčních operačních systémů to bylo v řádu stovek!

 

CLOUDVISION

Na EOS staví služba CloudVision. Jde o komplexní automatizační nástroj se strojovým učením, který zpracovává data z operačního systému EOS a zákazníkovi dopřává nad sítí maximální kontrolu. Tento webový portál centralizuje a automatizuje časté provozní úlohy na přehledném přístrojovém panelu. Zákazník může přes pár kliknutí vidět a spravovat všechny důležité síťové údaje. Databáze CloudVision navíc uchovává historická data, včetně stavu sítě, konfigurace a verzí softwaru. Tato možnost výrazně zjednodušuje proces řízení změn a zkracuje časová okénka pro nezbytnou údržbu. Opět v tom vidíme kulturu společnosti Arista – přicházejí s věcmi, které mají pro zákazníka smysl a zjednodušují mu život.

 

ARISTA & PROZETA – DVA PODNIKY, JEDNA KULTURA

Kultura společnosti Arista se promítá do všeho, co dělají – od testování svých produktů po kvalitní zákaznické služby. Není tedy divu, že kvalitní bude i výběr jejich partnerů. Společnost Prozeta se stala certifikovaným distributorem společnosti Arista Networks (pro Českou a Slovenskou republiku a dalších 27 zemí střední a východní Evropy a Asie) právě kvůli tomu, že sdílíme podobnou firemní kulturu, která je zaměřená na kvalitu a zákazníka. I my máme vlastní laboratoř, kde si svá řešení a produkty testujeme, než je pošleme dál. I my máme nepřetržitou technickou podporu, která kvalifikovaně poradí a pomůže – ať už s produkty Prozeta nebo Arista. A i u nás je základem našich inovací otázka: „Co z toho bude mít zákazník?“ Pokud si pro svou firmu zvolíte takové partnery, nemůžete šlápnout vedle. Naopak, naše firemní kultura je zárukou, že o vás bude dlouhodobě a kvalitně postaráno.

Poslechněte si Billa Dyreka, System Engineering Managera z Arista Networks, jak hovoří o kultuře Aristy. Pro více informací o kvalitě Arista Networks se dočtete v předešlém článku “Bill Dyrek: Arista Networks – It´s all about quality“.

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP