Company policy

Company policy (EN)

PRO-ZETA a.s. has been operating on the telecommunication market since 1991 (up to March 2012 as s.r.o.). The current priority of the company is to trade IT technology, to develop technology for sharing multimedia content, monitoring and diagnostical software, IPTV and DVB-C technology, and to build large-scale data centers.

The company consists of several divisions that cooperate closely – the hardware distribution division, the infrastructure services division, and the IoT division.

The hardware distribution division focuses on products aiming at IP service providers – data centers, service acceleration, network security, backbone technology, and access technology. We represent Arista Networks in 29 countries in Central and Eastern Europe as the primary distributor. Furthermore, the company cooperates with a number of manufacturers of optical components and data center accessories. Therefore, we are able to provide complex tailor-made solutions to meet the customer’s needs. The company has its own modern storage facilities and ensures a high level of security.

Within the infrastructure services section, we offer services in 6 countries and 15 data centers in the Central Europe region and Asia. Our products range from VPN/EoMPLS transport services, IP services collocation and provision, virtualization, and HPC to fully outsourced services of virtual structures, managed-backup, or disaster-recovery services.

Regarding the above-mentioned services, the company PRO-ZETA collaborates with numerous world-class partners to guarantee a high level of technological and operational infrastructure and, on the other hand, for them, PRO-ZETA is a valuable associate when maintenance activities in the covered regions are needed.

Currently, the company has customers in 30 countries in the world. PRO-ZETA is based in Prague, Czech Republic.

We are aware of the fact that a stable high level of quality is reached only when a policy that comprises both all company activities and all company employees is implemented. Satisfying the needs of our customers belongs to our daily priorities.

1. Quality

Quality, guaranteed by our acknowledged partners among other things, is the top priority in our company. Quality is defined by the qualifications and initiative of our employees. We realise that the quality of company processes determines our future, thus, we try hard to offer perfect products and services to our customers.

2. Respecting the customer

Our products and services come up to the agreed quality standards and are delivered on time. We maintain close relations with all our customers which enables us to flexibly react to all their requirements, needs, and expectations.

3. Thrift and effectivity

Cooperation with our suppliers is based on partner-like relationships. We implement such measures that allow us to cut the costs and prevent any means of inefficiency from happening; especially in the field of energy-saving, by implementing consumption-saving technology, for instance in cooperation with ARISTA technologies.

4. Co-workers

We value creative and qualified employees, who are willing to grow professionally in their areas of interest. Therefore, we try hard to motivate them to work well and productively, which reflects a continuous improvement of customer satisfaction. As for our key workers, we support their development in their specialization, management and communication skills, and teamwork.

5. Information security

We have implemented an information security system to ensure business continuity; to minimize damage risks by preventing security incidents from happening and by reducing the damage impacts on the company, our customers, and third parties; to protect company assets from all internal, external, targeted, or random security incidents, or in case of such an incident to reduce the impact to a bearable degree; to protect information from unauthorized access; to ensure information confidentiality; to ensure information integrity; to ensure the availability of information in business processes; to take and implement measures resulting from legislation affecting company processes; to invent a business continuity plan; to maintain crucial policies and to make sure they are up-to-date; to provide regular information security training for all employees; and to report current, or possible security incidents to the responsible person who thoroughly analyses them afterward.

The integrated system policy has been issued as a stand-alone document and has been presented to all employees.


PS01: Politika společnosti PROZETA (CZ)

PRO-ZETA a.s. působí na telekomunikačním trhu od roku 1991 (do 03/2012 spol. s r.o.). Současnou prioritou společnosti je obchod s IT technologiemi, vývoj technologií pro šíření multimediálního obsahu, software pro monitoring a diagnostiku, technologií pro IPTV, DVB-C a komplexní budování vysokokapacitních datových center.

Společnost má několik divizí, které spolu úzce spolupracují – divizi distribuce hardware, divizi infrastrukturních služeb a divizi IoT.

V rámci distribuce hardware se zaměřujeme na specializované produkty pro poskytovatele IP služeb – data centra, akcelerace služeb, síťová bezpečnost, páteřní technologie
a přístupové technologie. Zastupujeme společnost Arista Networks ve 29 zemích střední a východní Evropy jako primární distributor. Společnost dále spolupracuje s mnoha výrobci optických komponent a příslušenství pro datová centra. Tím jsme schopni zajistit dodávky ucelených řešení na klíč dle požadavků klientů. Společnost disponuje vlastními moderními skladovacími prostory s vysokou úrovní zabezpečení.

Divize infrastrukturních služeb provozuje služby v 6 zemích a 15 datacentrech v regionu střední Evropy a v Asii. Nabídka služeb sahá od transportních služeb VPN/EoMPLS, kolokace
a poskytování IP služeb přes služby virtualizace, HPC až po plně outsourcované služby virtuálních infrastruktur, managed backup či disaster recovery služeb.

V rámci těchto služeb má společnost PRO-ZETA řadu špičkových partnerů pro zajištění technologické i provozní infrastruktury a pro mnoho z nich je důležitým partnerem pro servisní činnost u jejich zákazníků v námi pokrývaném regionu.

V současné době má společnost klienty v třiceti zemích světa. Sídlo společnosti je v Praze.

Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou kvalitu můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou kvality, která se týká veškerých aktivit naší společnosti, tak i všech jejích zaměstnanců. Uspokojování potřeb našich zákazníků je trvalou součástí každodenní práce.

1. Kvalita

Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Její zárukou jsou mimo jiné renomovaní partneři. Kvalita je podmíněna kvalifikací a iniciativním přístupem našich zaměstnanců. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti, proto se snažíme poskytovat našim zákazníkům dokonalé služby.

2. Respektování zákazníka

Naše služby a produkty dodáváme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. Se všemi našimi zákazníky udržujeme velice úzké vztahy, na základě nichž jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání.

3. Hospodárnost a efektivita

S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů. Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti, především v oblasti úspory energie, nasazením technologií s významným faktorem úspory spotřeby, např. ve spolupráci s technologiemi ARISTA.

4. Spolupracovníci

Vážíme si tvořivých a profesionálně zdatných zaměstnanců a spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat ve svém oboru. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování spokojenosti našich zákazníků. U klíčových pracovníků podporujeme jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti řízení, komunikace a týmové práce.

5. Bezpečnost informací

Účelem implementace systému bezpečnosti informací je zajištění tzv. business continuity
v naší společnosti, minimalizace škodných rizik formou prevence vzniku bezpečnostních incidentů a formou redukce jejich dopadů dovnitř společnosti, ve směru k našim zákazníkům
a zainteresovaným třetím stranám, dále ochrana informačních aktiv společnosti proti všem interním, externím, cíleným nebo náhodným bezpečnostním incidentům a redukci dopadů při jejich případném vzniku na únosnou mez, ochrana informací proti neautorizovanému přístupu, zajištění důvěrnosti informací, důsledná péče o integritu informací, důsledná péče o dostupnost informací v business procesech, přijetí a důsledná aplikace opatření vyplývající z legislativy, která se vztahuje na chod společnosti, vytvoření business continuity plánu. Poté trvalá údržba a testování na aktuálnost rozhodujících podmínek, zajištění pravidelných školení o bezpečnosti informací pro všechny zaměstnance, reportování všech aktuálních, popřípadě
i předpokládaných bezpečnostních incidentů odpovědné osobě s následnou pečlivou analýzou.

Politika integrovaného systému je ve společnosti vydána jako samostatný dokument a jsou s ní seznámeni všichni zaměstnanci.

 

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP