Privacy policy

Privacy policy (EN)

This privacy policy explains how PRO-ZETA a.s. (“we”), and all of our corporate subsidiaries and affiliates, use any personal information that we collect about you when you use this website (the “Site”). This Privacy Policy does not apply to any third-party websites, services or applications.

We take data privacy and the security of your personal information seriously and will only use such personal information as set out in this privacy policy. Please read the following information carefully to understand our practices regarding your personal data and how we will treat it.

By using the website or submitting your personal information to us, you agree to us using your personal information in accordance with this policy.

What information do we collect about you?

We collect data about your use of the Site through the use of cookies and similar technology. This information includes technical information about your computer or device, including the Internet Protocol (IP) address used to identify your computer, browser and plug-in types, time zone settings, and operating system information; your login information; the full Uniform Resource Locators (URL) clickstream to, through and from our site (including date and time); items you viewed or searched for; page response times, download errors, length of visits to certain pages, page interaction information (such as scrolling, clicks, and mouse-overs), and methods used to browse away from the page.

We also collect data that you choose to provide us, for example, by registering for an account with us, submitting product and service inquiries, partnership requests, employment inquiries, and the like, or by otherwise communicating with us. Information that we may receive, should you choose to give it to us or allow us to retrieve it from a third party, may include your contact information (such as your name, address, phone number, and/or e-mail address), information about your past and present employers and positions (in connection with employment inquiries), and financial information about you (for example, during a background check for employment).

How we use personal information

Personal information collected through the Site may be used by Company and its affiliates for purposes of:

 • To fulfill service requests;
 • To notify you regarding the status of service requests;
 • Sending you marketing materials;
 • Responding to your questions;
 • Contacting you, whether by email, postal mail, or telephone with information about the Site or our services;
 • For such purposes as you may authorize at the time you submit the information;
 • Auditing, research, and analysis to maintain, protect, and improve the Site and our services;
 • Ensuring the technical functions of our network;
 • Improving and customizing the content and layout of the Site;
 • Developing new products and services; or
 • Compiling personal information and other information collected through the Site on an aggregate basis.

With whom do we share your personal information

We may transfer some of your personal information among our global subsidiaries and to our trusted service providers for their assistance in providing the services described, as required by contractual obligations, legal obligations, and/or based on your consent to such transfer. Our Trusted Service Providers include communications services providers (such as email), cloud hosting providers, and marketing/sales contact management providers. Such parties are expected to apply at least the same level of protection as outlined in this policy, and our transfer to them will be in compliance with relevant data privacy laws and the

Privacy Shield.

Our trusted service providers are under strict obligations to safeguard your data and only process it for our use; the data cannot be used for any other party or purpose. For example, we do not allow the information that you provide to be used to market any third-party products or services to you.

By submitting your information and/or using this website, you expressly authorize us to share your personal data with our trusted service providers as described herein and we may have further legitimate interests in such processing. In most instances, we will remain liable for any issues arising from our trusted service providers’ processing of your data on our behalf. We will not disclose your personal information to third parties except as detailed in this policy or where a government, regulatory body or the law requires us to disclose your personal information.

Your rights

As a Data Subject you have rights under the GDPR. These rights can be seen below. Prozeta will always fully respect your rights regarding the processing of your personal data, and has provided below the details of the person to contact if you have any concerns or questions regarding how we process your data, or if you wish to exercise any rights you have under the GDPR.

Contact details

PRO-ZETA a.s.

Tiskařská 257/10

Prague 10, 108 00

Czech Republic

Data Protection Officer

Our Data Protection Officer is responsible for overseeing what we do with your information and monitoring our compliance with data protection laws.

If you have any concerns or questions about our use of your personal data you can contact our Data Protection Officer by sending an emal to i.skalicka@3s-consulting.cz.

If you would like to exercise any of your rights hereunder, such as receive a copy of some or all of the personal information held by us about you or would like us to correct or delete your personal information, please email us at marketing@prozeta.eu, and we will address your request.

Data subject rights:

(Chapter 3 of the GDPR) each Data Subject has eight rights. These are:

 1. The right to be informed; This means anyone processing your personal data must make clear what they are processing, why, and who else the data may be passed to.
 2. The right of access; this is your right to see what data is held about you by a Data Controller.
 3. The right to rectification; the right to have your data corrected or amended if what is held is incorrect in some way.
 4. The right to erasure; under certain circumstances you can ask for your personal data to be deleted. This is also called ‘the Right to be Forgotten’. This would apply if the personal data is no longer required for the purposes it was collected for, or your consent for the processing of that data has been withdrawn, or the personal data has been unlawfully processed.
 5. The right to restrict processing; this gives the Data Subject the right to ask for a temporary halt to processing of personal data, such as in the case where a dispute or legal case has to be concluded, or the data is being corrected.
 6. The right to data portability; a Data Subject has the right to ask for any data supplied directly to the Data Controller by him or her, to be provided in a structured, commonly used, and machine-readable format.
 7. The right to object; the Data Subject has the right to object to further processing of their data which is inconsistent with the primary purpose for which it was collected, including profiling, automation, and direct marketing.
 8. Rights in relation to automated decision making and profiling; Data Subjects have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing.

Ochrana osobních údajů (CZ)

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak PRO-ZETA a.s. a všechny naše dceřiné a přidružené společnosti nakládají se všemi osobními informacemi, které o vás shromažďujeme, ve chvíli když navštěvujete tyto webové stránky (dále „Stránky“). Tyto zásady ochrany osobních údajů se neuplatní v případě využití webových stránek, služeb, aplikací a programů třetích stran.

K ochraně a bezpečnosti vašich osobních údajů přistupujeme zodpovědně a vaše osobní informace zpracujeme pouze v souladu s tímto dokumentem. Prosíme, přečtěte si následující informace pozorně, abyste porozuměli našim postupům týkajícím se vašich osobních údajů a nakládáním s nimi.

Použitím Stránek či odesíláním osobních údajů naší společnosti souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s tímto dokumentem.

Jaké informace o vás shromažďujeme?

Shromažďujeme data prostřednictvím cookies a jim podobných technologií. Tyto informace zahrnují technické údaje o vašem počítači nebo zařízení včetně adresy internetového protokolu (IP address) využívané k identifikaci vašeho počítače, prohlížeče, periférií, časového pásma a operačního systému; o přihlašovacích údajích; o URL prohlížených stránek vedoucí na Stránky a ze Stránek (včetně data a času); o položkách, které jste zobrazili a vyhledali; o prodlevě stránek, chyb při stahování, délce návštěv určitých stránek, informacích o interakci na stránkách (jako například skrolování, klikání, přejíždění kurzorem nad položkami) a cestách použitých při odcházení ze stránky.

Shromažďujeme též data, která nám sami poskytnete, jako například při registraci účtu, odeslání poptávky či dotazu ohledně produktů a služeb, poptávky obchodních partnerů, žádosti o pracovní místo apod. či jakýmkoliv jiným způsobem, který s námi při komunikaci využíváte. Informace, které obdržíme, pokud jste nám je poskytli či povolili je získat od třetí strany, mohou obsahovat vaše kontaktní údaje (jako například vaše jméno, adresu, telefonní číslo, či e-mailovou adresu), informace ohledně vašich minulých a současných zaměstnavatelích a pozicích (v případě žádostí o pracovní místo) a finančních informacích o vás (například ověření informací poskytnutých v životopise během procesu najímání zaměstnance).

Jak osobní údaje využíváme?

Osobní údaje shromážděné skrze Stránky mohou být zpracovány společností PRO-ZETA a.s. a jejími přidruženými společnostmi za účelem:

 • vyhovění požadavkům a dotazům týkajících se služeb;
 • upozornění týkajících se stavu vašeho požadavku a dotazu na službu;
 • posílání marketingových materiálů;
 • odpovídání na vaše dotazy;
 • kontaktování vás e-mailem, poštou, telefonem s informacemi ohledně Stránek či našich služeb;
 • zajištění technických funkcí naší sítě;
 • zlepšení a přizpůsobení obsahu a layoutu Stránek;
 • vyvíjení nových služeb a produktů;
 • evidence osobních údajů a dalších informací shromážděných skrze Stránky na souhrnném základě.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Jsme oprávněni sdílet některé z vašich osobních údajů s našimi přidruženými společnostmi a našimi ověřenými poskytovateli služeb při jejich asistenci v poskytování daných služeb, pokud od vás k danému sdílení dostaneme souhlas; a/nebo v případě, že je taková situace vyžadována smluvními podmínkami nebo právními závazky. Mezi naše ověřené poskytovatele služeb patří poskytovatelé komunikačních služeb (například e-mail), poskytovatelé cloudových služeb a kontaktní osoby poskytovatelů marketingových a obchodních služeb. Od zmíněných subjektů je očekáváno, že uplatní přinejmenším stejnou míru ochrany osobních údajů, která je popsána v tomto dokumentu. Přenos osobních údajů bude v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Štítem soukromí (Privacy Shield).

Naši ověření poskytovatelé služeb dodržují přísné závazky, aby ochránili vaše data a zpracovali je pouze pro naše účely; data nemohou být použita žádnou jinou stranou, ani pro jiný účel. Například neumožníme, aby údaje, které poskytnete, byly využity k propagaci a obchodu produktů a služeb jiné třetí strany.

Odesíláním Vašich osobních informací a/nebo používáním Stránek nás výslovně opravňujete ke sdílení vašich osobních údajů s našimi ověřenými poskytovateli služeb, jak jsou popsáni výše; a ke zpracování vašich údajů prováděného z důvodu oprávněného zájmu. Ve většině případů poneseme odpovědnost za problémy, které by vyvstaly ze zpracování vašich osobních údajů našimi ověřenými poskytovateli služeb za naši společnost.

Neposkytneme vaše osobní údaje třetím stranám, kromě situací popsaných v tomto dokumentu, nebo pokud to nebude vyžadováno orgány veřejné moci na základě právního předpisu.

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte práva zmíněná v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tyto práva jsou vypsána níže. PRO-ZETA a.s. bude vždy plně respektovat vaše práva týkající se zpracování osobních údajů. Níže naleznete spojení na osobu, kterou můžete kontaktovat v případě, že budete mít otázky ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, nebo budete chtít uplatnit některá z práv vyplývajících z GDPR.

Kontaktní údaje

PRO-ZETA a.s.

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Česká republika

Správce osobních údajů

Náš správce osobních údajů je zodpovědný za dozor nad tím, jak nakládáme s vašimi osobními údaji a dohled nad tím, jak dodržujeme zákon o ochraně osobních údajů.

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně nakládání s vašimi osobními údaji, můžete kontaktovat našeho správce osobních údajů na e-mailu: i.skalicka@3s-consulting.cz.

Pokud byste chtěli uplatnit některá z vašich níže popsaných práv, jako například právo obdržet kopii části nebo všech vašich osobních údajů, se kterými nakládáme; nebo pokud byste chtěli upravit nebo vymazat vaše osobní údaje, prosíme, zašlete e-mail na marketing@prozeta.eu a my se vaším požadavkem budeme zabývat.

 

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP