"Loading..."
Prozeta logo Prozeta logo

News

Close icon

News

Press Releases

Blog

November 22, 2022

Last week, Prozeta employees met at the modern Pentahotel in the heart of the never-sleeping Karlín.

Team leaders presented what new products Prozeta offers, what has been achieved in sales and marketing, what are the plans in HR and how to communicate most effectively internally. The management informed about the economic development of the company from 2019 to 2022.

This was followed by a delicious dinner and a pleasant meeting with colleagues. We are already looking forward to the next joint event – the Christmas party.

 

Czech:

Minulý týden se zaměstnanci Prozety setkali v moderním Pentahotelu v samotném srdci nikdy neusínajícího Karlína.

Team leadři představili, jaké nové produkty Prozeta nabízí, co se podařilo v obchodu a marketingu, jaké jsou plány v HR a jak co nejefektivněji interně komunikovat. Vedení společnosti informovalo o ekonomickém vývoji společnosti v letech 2019 až 2022.

Následovala výborná večeře a příjemné posezení s kolegy. Již nyní se těšíme na další společnou akci – vánoční večírek.

Banner

November 3, 2022

Prozeta exhibited at it-sa Expo&Congress (October 25 -27), Europe’s largest IT security trade fair in Nuremberg at the NürnbergMesse. We presented Blindspot – protection against a wide range of DDoS (Distributed Denial of Service) attacks. 

This was Prozeta’s biggest marketing project of the year, in which Prozeta wanted to show itself at its best. At the booth, where you were served coffee and other refreshments, you could not only talk to our security consultants about our product Blindspot, but also walk through a virtual gallery, where you could saturate yourself with art creations in a time loop from the 15th to the 20th century from the State Art Collections in Dresden. Over 60 paintings were transported directly from the Saxon capital to you in Nuremberg. In addition, you could create your own artwork with the help of our artificial intelligence program.

The stand construction phase

Early on Monday morning, the sales, technical and marketing team and the management of Prozeta travelled to Nuremberg, Germany. Together with Xlab, we finished preparing our stand and planned the program for the next three days of the fair.

The expo

The next three days were already marked by the trade fair. It-sa has hosted around 15,000 visitors in previous years and this year was no different. Lots of you came to our booth to learn not only about the Blindspot product but also to see the virtual gallery itself. All three exhibition halls were packed with visitors wanting to learn the latest from the world of cyber security and we were there to help them as much as possible in this regard.

 

 

Special thanks to

On behalf of the company, we would like to thank our partners who helped us to be part of this important event. Namely, Intel, who was a sponsor for the virtual gallery. SKD (Staatliche Kunstsammlungen Dresden) provided these beautiful works of art. Radware that powers Blindspot. 2FRESH and Buldok Marketing helped us not only with the visual side but also with digital promotion. Xlab helped us create the booth itself.

And last but not least to you, the visitors of our stand and the fair itself.

So thank you all once again and we look forward to next year.

blindspot

Czech:

 

Prozeta vystavovala na největším evropském veletrhu IT bezpečnosti it-sa Expo&Congress v Norimberku, kde představila Blindspot, který poskytuje ochranu proti široké škále útoků typu DDoS (Distributed Denial of Service). Podívat jste se na náš stánek mohli od 25. do  27. října na výstavišti NürnbergMesse. 

Jednalo se o největší marketingový projekt společnosti Prozeta tohoto roku, ve kterém se Prozeta chtěla ukázat v tom nejlepším světě. Na stánku, kde jste si s námi dali kávu a občerstvení, jste si s námi mohli popovídat nejen o našem produktu Blindspot, ale také se projít virtuální galerií, kde jste se nasytili uměleckými výtvory v časové smyčce od 15. do 20. století ze Státních uměleckých sbírek v Drážďanech (SKD). Přes 60 obrazů se virtuálně přeneslo ze saské metropole přímo za vámi do Norimberka. Krom toho jste si mohli vytvořit vlastní umělecké dílo za pomoci našeho programu pracující s umělou intelingencí.

Fáze stavění stánku

V pondělí brzkého rána odcestoval obchodní, technický a marketingový tým spolu s vedením společnosti Prozeta do německého Norimberku. Zde jsme společně se společností Xlab zakončili stavbu stánku a připravili program na následující tři dny veletrhu.

Veletrh

Další tři dny pokračovaly již ve znamení veletrhu. It-sa hostila v předchozích letech okolo 15 000 návštěvníků a letos tomu nebylo jinak. Spousty z vás přišlo za námi na stánek, aby se dozvědělo nejen o produktu Blindspot, ale také se podívat na samotnou virtuální galerii. Všechny tři veletržní haly byly plné návštěvníků, kteří se chtěli dozvědět to nejnovější ze světa kybernetické bezpečnosti a my jim byli co nejvíce v tomto ohledu nápomocni.

Poděkování

Prozeta chce tímto poděkovat našim partnerům, kteří nám pomohli stát se součástí této významné události. Jmenovitě společnosti Intel, která byla sponzorem virtuální galerie. SKD (Staatliche Kunstsammlungen Dresden), se kterými jsme mohli vystavovat tato nádherná umělecká díla. Radware, který pohání náš produkt. 2FRESH a Buldok Marketing, kteří nám pomohli nejen s vizuální stránkou, ale i se stránkou digitální propagace. Společnosti Xlab, která nám pomohla vytvořit samotný stánek.

A v neposlední řadě právě vám, návštěvníkům našeho stánku a veletrhu samotného.

Ještě jednou tedy děkujeme všem a těšíme se příští rok.

 

Banner

August 12, 2022

Prozeta as the general partner of the six-month art festival of Czech art abroad, “All the power of imagination! Czech Season in Dresden,” invites you to the artistic achievements of its 2nd part called Summer with Art. Enjoy with us, for example, Frantisek Skala’s artistic interventions in the open air on Dresden’s Elbe Promenade or his concerts with M.T.O. Universal and Provodovjany or the artistic endeavors of Jiri David and Pavla Nikitina.

As part of the Czech Season in Dresden, Prozeta also connects the world of art with technology through the interactive art communication space Hybrid Bridge.

Take a trip to Dresden, about half an hour from the Czech state border, and enjoy the works of Czech painters, sculptors, theatre artists, and musicians in one place.

Prozeta – the perfect combination of technology and art


Czech:

Prozeta jako generální partner půlročního uměleckého festivalu českého umění v zahraničí „Všechnu moc imaginaci! Česká sezóna v Drážďanech“ zve na umělecké počiny této události. Vychutnejte si s námi například umělecké intervence Františka Skály pod širým nebem na drážďanské Labské promenádě nebo jeho koncerty s M.T.O. Universal a Provodovjany či umělecké počiny Jiřího Davida a Pavly Nikitiny.

Prozeta v rámci České sezóny v Drážďanech také propojuje svět umění s technologiemi, a to díky interaktivnímu uměleckému komunikačnímu prostoru Hybrid Bridge.

Udělejte si výlet do Drážďan, přibližně půl hodinky od české státní hranice, a užijte si díla českých malířů, sochařů, divadelníků a hudebníků na jednom místě.

Prozeta – dokonalé propojení technologií s uměním

Banner

July 11, 2022

A month ago (4.6.) Prozeta attended an international conference with the representation of the statutory director of Prozeta, Mgr. Jiří Purš and Project Manager and Sales Representative, Stanislav Sorici, at the Kazakh National University Al-Farabi, located in Kazakhstan’s largest city, Almaty.
The topic of cooperation was document archiving security, where Jiří Purš informed about the project of Prozeta and Cilcularo in the field of signature verification and secure document storage.

On the occasion of the visit to Kazakhstan, there was also a meeting with the Deputy of the Ministry of Telecommunications in the capital city of Nur-Sultan (formerly known as Astana), where Prozeta, represented by Jiri Pursh and Stanislav Sorici, presented Prozeta’s Anti-DDoS solution for the B2B market, called Blindspot, and cloud solution for the B2B market, called Tier 5.

At the same time, a meeting was also held with representatives of the City Council and representatives of technology companies where Prozeta was part of, on the topic of “Cooperation and Security”. Prozeta continues to maintain and create new contacts in the central Asia market.

Prozeta se vypravila na mezinárodní konferenci v Kazachstánu

Czech:

Měsíc zpátky (4.6.) se Prozeta zúčastnila mezinárodní konference za zástupu statutárního ředitele Prozety, Mgr. Jiřího Purše, a Project Manager a Sales Representative, Stanislava Soričiho, na Kazašské národní univerzitě Al-Farabi, nacházejícím se v největším městě Kazachstánu, Almaty.
Tématikou spolupráce bylo bezpečnost archivace dokumentů, kde Jiří Purš informoval o projektu společnostech Prozeta a Cilcularo v oblasti ověřování podpisů a bezpečného ukládání dokumentů.

U příležitosti návštěvy v Kazachstánu proběhlo také jednání s náměstkem ministerstva telekomunikací v hlavním městě Nur-Sultan (dřívěji označován, jako Astana), kde Prozeta, za zástupu Jiřího Purše a Stanislava Soričiho, představili Anti-DDoS řešení pro B2B trh společnosti Prozeta, nesoucí název Blindspot, a cloudové řešení pro B2B trh, nesoucí název Tier 5.

Současně také proběhla schůze se zástupci magistrátu města a se zástupci technologických firem, kde byla Prozeta součástí, na téma “Spolupráce a bezpečnost”. Prozeta se i tak nadále snaží udržovat a vytvářet nové kontakty na trhu centrální Asie.

Banner

June 23, 2022

Prozeta has become the general partner of the Czech Season in Dresden.

On the occasion of the Czech Presidency of the Council of the European Union, the Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), together with the Czech-German Fund for the Future and in cooperation with project partners from the Czech Republic and Germany, are organizing an art festival from 24 June to 31 December 2022 called “All Power to the Imagination! Czech Season in Dresden“.

When asked why Prozeta has become a partner of the Czech Season, its board member Jiri Purs said: “Prozeta supports the mutual inspiration of the world of art and the world of new technologies and lets the visual arts, in particular, influence its employees during their work, so that the corridors and offices of the company are filled with works by important Czech artists. For Prozeta, it has been honour to become a general partner of the Czech Season in Dresden 2022 and to use its technology to participate in the interactive art communication space Hybrid Bridge.”

The Czech Season is a program-driven, diverse arts festival aiming to present Czech visual, verbal, and performing arts on the international stage in five content-related formats. You can look forward to leading personalities of the contemporary Czech art scene and emerging artists.

Prozeta would like to invite you to the opening ceremony of the Czech Season, which will take place this Friday, 24 June at 1 pm in conjunction with a sculptural installation in the public space on Georg Treue Square in Dresden with the participation of Marion Ackermann, Director General of SKD, and Jiri Fajt, Chief Curator of the Czech Season and Head of Program and International Affairs of SKD. After the opening, you can see the artworks installed on Georg Treue Square, Brühle Terrace, and other places in Dresden’s Old Town. Stay with us for another open-air program in the afternoon and evening, enjoy dancing, Czech music, and art, and chat with the artists. You can look forward to David Cerny, Milena Dopitova, Michal Gabriel, Kristof Kintera, and Cestmir Suska. Halka Tresnakova and Tomas Jerabek will guide you through the afternoon.

Media contact: marketing@prozeta.eu

 

IN CZECH:

Prozeta podporuje největší projekt k propagaci českého umění v zahraničí – Českou sezónu v Drážďanech

 

Prozeta se stala generálním partnerem České sezóny v Drážďanech.

U příležitosti českého předsednictví v Radě EU v roce 2022 pořádají Státní umělecké sbírky Drážďany (SKD) společně s Česko-německým fondem budoucnosti a ve spolupráci s projektovými partnery z České republiky a Německa v období od 24. června do 31. prosince 2022 umělecký festival s názvem „Všechnu moc imaginaci! Česká sezóna v Drážďanech“.

Na otázku, proč se Prozeta stala partnerem České sezóny, odpověděl její člen správní rady Mgr. Jiří Purš: „Prozeta podporuje vzájemnou inspiraci světa umění a světa nových technologií a nechává především výtvarné umění působit i na své zaměstnance během jejich práce, a tak se na chodbách a v kancelářích firmy střídají díla významných českých autorů. Pro Prozetu tak bylo naprostou samozřejmostí a ctí stát se generálním partnerem České sezóny v Drážďanech 2022 a zapojit se svými technologiemi také do interaktivního uměleckého komunikačního prostoru Hybrid Bridge.“

Česká sezóna je programově pestrým festivalem umění, jehož cílem je v pěti obsahově navazujících formátech představit na mezinárodní scéně české výtvarné, slovesné a performativní umění. Těšit se můžete jak na přední osobnosti současné české umělecké scény, tak i na nastupující umělce a umělkyně.

Prozeta vás tímto zve na slavnostní zahájení České sezóny, které proběhne tento pátek 24. června ve 13 hodin ve spojení se sochařskou instalací ve veřejném prostoru na náměstí Georga Treue v Drážďanech za účasti Marion Ackermann, generální ředitelky Státních uměleckých sbírek Drážďany, a Jiřího Fajta, hlavního kurátora České sezóny a Head of Program and International Affairs Státních uměleckých sbírek Drážďany. Po zahájení si můžete prohlédnout umělecká díla instalovaná na náměstí Georga Treue, Brühleho terase a dalších místech drážďanského Starého Města. Zůstaňte s námi rovněž odpoledne a večer při dalším open-air programu, a užijte si tak tanec, českou hudbu a umění a popovídejte si se samotnými umělci. Těšit se můžete na Davida Černého, Milenu Dopitovou, Michala Gabriela, Krištofa Kinteru a Čestmíra Sušku. Odpolednem vás provede Halka Třešňáková a Tomáš Jeřábek.

Kontakt pro média: marketing@prozeta.eu

 

Banner

August 21, 2020

Arista Networks announced a new enterprise-grade Software-as-a-Service (SaaS) offering for the flagship CloudVision® platform. Arista’s new CloudVision as-a-Service product is now available as a fully managed software service that automates multi-domain networks spanning across the client to cloud to help customers achieve faster time-to-value, elastic scaling, and continuous network assurance.

Banner

August 6, 2020

Forescout Technologies, the world leader in device visibility and control, announced a strategic partnership with Arista Networks, an industry leader in software-driven cloud networking solutions for large datacenter and campus environments, to reduce cybersecurity risks brought on by explosive growth of IoT devices, increased network complexity and propagation of malware. The partnership includes the development of a unique open ecosystem that embeds security within the network fabric and delivers full visibility and enforcement of critical enterprise assets.

Banner

July 30, 2020

Arista Networks announced yesterday several additions to its multi-cloud and cloud-native software product family with CloudEOS Edge: designed to integrate with native cloud networking services like Amazon Web Services Transit Gateway, enabling cost-effective and high-scale multi-cloud routing services for enterprise IT organizations and production services.

This innovative system is designed to integrate seamlessly into the cloud infrastructure ecosystem with native interoperability using provisioning tools like Hashicorp Terraform and Red Hat’s Ansible.

Banner

April 27, 2020

Supports video conferencing applications – Google Hangouts, Microsoft Teams and Zoom

 

Arista Networks announced a new release of its Cognitive WiFi software that seamlessly delivers intelligent application identification, performance optimization, automated troubleshooting and location services. This provides customers with an enhanced WiFi experience for critical video collaboration applications and the power of cloud-based AI for rapid problem resolution.

Banner

April 15, 2020

Pluggable form factor simplifies DWDM network deployment

Arista Networks announced an optical line system in an OSFP (Octal Small Form-factor Pluggable) module form factor. The Arista OSFP-LS addresses the needs of Tier2 Cloud and Internet Service Providers for high bandwidth links that are easy to deploy and operate.

Banner

October 3, 2019

Prozeta has developed software using 3D virtual reality, working in close cooperation with the Motol University Hospital. This innovative software helps to identify the optimal rehabilitation protocol before and after the surgery for the cerebellopontine angle tumors, significantly increasing success rates and shortening postoperative recovery time.

The use of virtual reality for these patients is a new and highly promising method with great potential to extend the therapeutic and rehabilitation options for patients suffering from postoperative dizziness.

Theis software development project was undertaken by Prozeta’s youngest development team. Like The Future of IoT Hackathon last autumn, the initiative was intended to give an opportunity to work on extraordinary projects to exceptional young talent in SW and HW development.

Banner

September 3, 2019

Some time ago we have helped to set up an interview with Arista’s Technical Director John Peach for Czech IT magazine IT Systems. We believe it’d be a shame not to publish also the full English version of it. So here you go.

Openness, simplification, automation, and visibility are the key factors for efficient and flexible network operation… says John Peach, Technical Director for Arista Networks.

John Peach is the Technical Director for Arista Networks in EMEA. Since joining the company in 2010, John has established a technical team across the region, focusing on cloud and web-scale platforms, HPC, data centre and campus environments. In his current role, he works closely with customers and technology partners, engaging with R&D teams to define innovative products that address customer needs and develop new markets. John brings more than 15 years’ experience to Arista Networks, having previously worked for networking industry innovators.

Banner

June 25, 2019

Prozeta has just attended its first exhibition in the United States, at Cisco Live in San Diego, which was its first live demonstration in the U.S. The company came to sunny California with nothing less than its entire portfolio of products, including IoT solution XensorHub, its software-defined storage solution BlackStor, and its software-defined datacenter Tier5 Cloud.

Visitors could experience Prozeta’s XensorHub first hand while enjoying a cold cup of beer. XensorHub is Prozeta’s newest IoT product. Using smart sensors, it can monitor a variety of tap equipment metrics, such as functionality, service, and beverage properties. These can be displayed and managed on a dashboard integrated with Cisco Kinetic in mobile or web applications, or used to predict equipment failures.

Prozeta, Cisco’s IoT authorization partner, previously showcased XensorHub at Cisco Live in Barcelona in January and at the Smart IoT Conference in London in March. Bringing the demo over the Atlantic was the next step in Prozeta’s global expansion plan for its fastest growing division, which focuses on the IoT.

Banner

June 3, 2019

Prozeta, in cooperation with Arista Networks, organized the three-day Arista for Service Providers Training Roadshow for internet providers, data centres and other service providers.

The training took place in three cities – Prague, Olomouc and Bratislava – between 28th and 30th May 2019.

The trainers were Jaroslaw Grabowski, System Engineer at Arista Networks, and David Cermak, CTO at Prozeta.

Banner

May 24, 2019

On 21st May 2019, Prozeta organised an event called “Technology Meets Art”, which combined technological seminars and demos with an art exhibition of well-known Czech artists Jan Dostal, Jiri David and Michal Gabriel.

Technology Meets Art took place on the boat, the Grand Bohemia, on the Vltava river in the city of Prague. Partners for the event were Cisco Systems, Nadacni fond D.A.D.A. and Prague Boats.

About 200 attendees heard the keynote speech from David O’Hara, Lead Business Development Manager, Partners and Alliances, Cisco IoT EMEAR, Cisco Systems, and David Cermak, Technical Director, Prozeta, on the topic of “Joint search for IoT boundaries”.

Banner