"Loading..."
Prozeta logo Prozeta logo

News

Close icon

News

Press Releases

Blog

January 16, 2024

Join us for a look at the highlights from the exhibition “All the Power of Imagination!”, which took place from 24.6.2022 to 3.9.2023 at the Staatliche Kunstsammlungen Dresden. The exhibition showcased innovative artworks by renowned artists and state-of-the-art technologies that were presented at the event. The exhibition also included displays on our artificial intelligence technology, which allows users to create their own unique works of art, as well as the XensorHub system, which is currently leading the way in beer quality control for the gastronomy industry. The entire event was a celebration of the limitless potential of the human imagination, as evidenced by the high attendance throughout.

Czech version:

Podívejte se s námi na to nejdůležitější z výstavy “Všechnu moc imaginaci!”, která se konala od 24.6.2022 do 3.9.2023 v Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Výstava představila inovativní umělecká díla renomovaných umělců a nejmodernější technologie, jež byly na této akci představeny. Součástí výstavy také byly expozice týkající se naší technologie umělé inteligence, která uživatelům umožňuje vytvářet vlastní jedinečná umělecká díla, a také systému XensorHub, který je v současnosti špičkou v oblasti kontroly kvality piva pro gastronomii. Celá akce byla oslavou neomezeného potenciálu lidské představivosti, což dokazuje i její vysoká návštěvnost v průběhu celého trvání.

Banner

July 18, 2023

Blindspot by Prozeta

In the ever-evolving landscape of the digital world, one thing remains constant – the necessity for robust, comprehensive, and real-time cybersecurity. Among various forms of cyber threats, Distributed Denial of Service (DDoS) attacks have emerged as a significant menace. According to the National Cyber and Information Security Agency (NÚKIB), a staggering 63% of all cyberattacks are now DDoS, spotlighting the critical need for effective protective measures.

With this urgent need in mind, Prozeta presents Blindspot – a tailored solution designed to provide continuous DDoS protection for your business.

Blindspot by Prozeta

Round-the-Clock Security with Advanced Technology

Blindspot’s approach to cybersecurity is rooted in the idea of continuous vigilance. Our solution harnesses the power of advanced machine learning algorithms to analyze network traffic patterns, detecting and neutralizing potential DDoS threats in real time. Our technology is constantly updated to guard against the latest threats, ensuring that your applications and infrastructure remain fully operational, regardless of the evolving landscape of cyber threats. The system operates around the clock, providing 24/7 protection and minimizing the risk of service disruptions caused by DDoS attacks.

Transparent Pricing and Expert Support

At Prozeta, we understand that cybersecurity should be a straightforward process, free from unexpected costs and hidden charges. This understanding is reflected in Blindspot’s fixed pricing policy. We provide reliable and efficient DDoS protection without any hidden costs, allowing businesses to focus on their core operations with peace of mind, knowing that their digital assets are secure.
Support is a crucial part of any cybersecurity service, and we’ve got it covered. Our dedicated team of experts is available around the clock, ready to provide assistance and guidance to ensure your business remains protected from the latest threats.

Don’t Let DDoS Attacks Disrupt Your Business

As cyber threats continue to evolve and grow in complexity, the importance of having robust, real-time protection cannot be overstated. Blindspot is committed to providing effective, comprehensive protection against DDoS attacks. Our cutting-edge solution continuously monitors network traffic, swiftly detecting potential DDoS attack patterns and taking immediate action to ensure your service availability remains uninterrupted.

In an era where DDoS attacks are becoming an increasingly popular choice for cybercriminals, don’t let your business become the next target. Choose Blindspot by Prozeta for reliable, real-time protection, and safeguard your business from the evolving threats of the digital world.
To learn more about how BlindSpot can equip your business with robust DDoS protection, visit our website or get in touch with our team of experts today.

More info at blindspot.cloud

Czech version:

V neustále se vyvíjejícím prostředí digitálního světa zůstává jedna věc neměnná – nutnost robustní, komplexní kybernetické bezpečnosti v reálném čase. Mezi různými formami kybernetických hrozeb se jako významná hrozba objevily útoky typu DDoS (Distributed Denial of Service). Podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) tvoří nyní DDoS neuvěřitelných 63 % všech kybernetických útoků, což poukazuje na zásadní potřebu účinných ochranných opatření. S ohledem na tuto naléhavou potřebu představuje společnost Prozeta Blindspot – řešení na míru navržené tak, aby poskytovalo nepřetržitou ochranu před DDoS pro vaše podnikání.

Nepřetržitá ochrana s pokročilou technologií.

Přístup Blindspotu ke kybernetické bezpečnosti vychází z myšlenky nepřetržité ostražitosti. Naše řešení využívá sílu pokročilých algoritmů strojového učení k analýze vzorců síťového provozu, detekci a neutralizaci potenciálních hrozeb DDoS v reálném čase. Naše technologie je neustále aktualizována, aby chránila před nejnovějšími hrozbami, a zajišťuje, že vaše aplikace a infrastruktura zůstanou plně funkční bez ohledu na vyvíjející se prostředí kybernetických hrozeb. Systém funguje nepřetržitě, poskytuje nepřetržitou ochranu a minimalizuje riziko přerušení služeb způsobené útoky DDoS.

Blindspot by Prozeta

Transparentní ceny a odborná podpora

Ve společnosti Prozeta chápeme, že kybernetická bezpečnost by měla být jednoduchým procesem bez neočekávaných nákladů a skrytých poplatků. Toto pochopení se odráží v politice pevných cen Blindspot. Poskytujeme spolehlivou a účinnou ochranu proti DDoS bez jakýchkoli skrytých nákladů, takže se firmy mohou s klidným svědomím soustředit na své hlavní činnosti, protože vědí, že jejich digitální aktiva jsou v bezpečí.Podpora je důležitou součástí každé služby kybernetické bezpečnosti a my ji máme zajištěnou. Náš specializovaný tým odborníků je k dispozici nepřetržitě a je připraven poskytnout pomoc a poradenství, aby vaše firma zůstala chráněna před nejnovějšími hrozbami.

Blindspot by Prozeta

Nedovolte, aby útoky DDoS narušily vaše podnikání

Kybernetické hrozby se neustále vyvíjejí a jejich složitost roste, proto nelze přeceňovat význam robustní ochrany v reálném čase. Společnost Blindspot se zavázala poskytovat účinnou a komplexní ochranu proti útokům DDoS. Naše špičkové řešení nepřetržitě monitoruje síťový provoz, rychle odhaluje potenciální vzorce útoků DDoS a přijímá okamžitá opatření, aby zajistilo, že dostupnost vašich služeb zůstane nepřerušena.V době, kdy se útoky DDoS stávají stále oblíbenějším cílem kyberzločinců, nedopusťte, aby se vaše firma stala dalším cílem. Vyberte si Blindspot od společnosti Prozeta pro spolehlivou ochranu v reálném čase a chraňte svůj podnik před vyvíjejícími se hrozbami digitálního světa.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak může BlindSpot vybavit vaši firmu robustní ochranou proti DDoS, navštivte naše webové stránky nebo se ještě dnes obraťte na náš tým odborníků.

Více informací na blindspot.cloud

Banner

July 12, 2023

We are pleased to share some of the significant events that took place during Spring 2023 in which Prozeta was involved. In collaboration with Motol University Hospital, we successfully completed the VR MOTOL project, which is revolutionizing the treatment of brain tumors using 3D virtual reality technology. The VR MOTOL project, led by the esteemed founder Doc. Zdeněk Čada, M.D., Ph.D., and supported by talented IT specialists Daniel Purs and Jakub Všetečka, introduced a groundbreaking software that offers an immersive and effective approach to brain tumor treatment. Through virtual reality simulations, patients can now experience tailored rehabilitation treatments that improve their post-operative recovery.

In May 2023, we held a press conference to showcase the remarkable achievements of the VR MOTOL project. Held in a prestigious room at the University Hospital of Motol, the conference brought together experts, medical professionals and journalists to witness the introduction of this cutting-edge technology.

We express our sincere thanks to all those who contributed to the success of the event, including the esteemed moderator Ondrej Hajek. However, our contribution to the healthcare sector does not end there. We are proud to announce the publication of the book “Balance Disorders in Childhood”, authored by Doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D., MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D., and MUDr. Rudolf Černý, CSc. This comprehensive publication delves into the diagnosis and therapy of pediatric otoneurology and offers valuable insights into balance disorders in children. Prozeta is honored to support this publication, which underscores our commitment to advancing medical knowledge and improving patient care. At Prozeta, we believe in the power of technology and its connection to medicine to drive innovation in healthcare. Our ongoing collaborations and projects aim to create transformational solutions that positively impact patients’ lives.

More about how we have cooperated with FN Motol in the video below (English subtitles).

 

 

We transfer ideas into reality.

Česky:

Cesta společnosti Prozeta a Fakultní nemocnice v Motole k inovacím a lepšímu životu pro společnost

Jsme rádi, že se můžeme podělit o některé významné události, které se odehrály v průběhu jara 2023, na kterých se společnost Prozeta podílela. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole jsme úspěšně dokončili projekt VR MOTOL, který přináší revoluci v léčbě mozkových nádorů pomocí technologie 3D virtuální reality. Projekt VR MOTOL, který vede vážený zakladatel Doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D., a za podpory talentovaných IT specialistů Daniela Purše a Jakuba Všetečky, představili převratný software, který nabízí pohlcující a efektivní přístup k léčbě mozkových nádorů. Prostřednictvím simulací ve virtuální realitě si nyní pacienti mohou vyzkoušet rehabilitační procedury šité na míru, což zlepšuje jejich pooperační rekonvalescenci

V květnu 2023 jsme uspořádali tiskovou konferenci, na které jsme představili pozoruhodné úspěchy projektu VR MOTOL. Na konferenci, která se konala v prestižní místnosti Fakultní nemocnice v Motole, se sešli odborníci, zdravotníci a novináři, aby byli svědky představení této špičkové technologie. Vyjadřujeme upřímné poděkování všem, kteří přispěli k úspěchu celé akce, včetně váženého moderátora Ondřeje Hájka. Tím však náš přínos v oblasti zdravotnictví nekončí.

S hrdostí oznamujeme vydání knihy “Poruchy rovnováhy v dětském věku”, jejímiž autory jsou Doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D., MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D., a MUDr. Rudolf Černý, CSc. Tato obsáhlá publikace se zaobírá do diagnostiky a terapie dětské otoneurologie a nabízí cenné poznatky o poruchách rovnováhy u dětí. Společnost Prozeta je poctěna podporou této publikace, která zdůrazňuje náš závazek rozvíjet lékařské znalosti a zlepšovat péči o pacienty.Ve společnosti Prozeta věříme v sílu technologií a jejich propojení s medicínou, které jsou hnacím motorem inovací ve zdravotnictví. Cílem naší probíhající spolupráce a projektů je vytvářet transformační řešení, která pozitivně ovlivní životy pacientů.

Jak proběhla spolupráce s fakultní nemocnící Motol se můžete dozvědět ve videu výše.

Banner

May 9, 2023

The event series brought together experts and innovators, featuring engaging panel discussions, B2B meetings, and networking opportunities, creating a platform for collaboration between the Czech Republic and North America.

We were present at the Toronto event, actively sharing valuable insights and knowledge alongside representatives from the Czech National Cyber and Information Security Agency, renowned universities, and leading companies like Peig, Aducid, CNS, Principal Technologies, and Prozeta. 

The mission highlighted how governments, academia, and the private sector are responding to AI and other tech trends in cybersecurity. Attendees learned about the industry’s adaptation to the transition from passwords to post-quantum security, and networked with Czech and local representatives, including our very own David Cermak, to uncover opportunities for cooperation between the Czech Republic and North America on resolving critical cybersecurity issues. 

As we look back on our involvement in the Czech Cybersecurity Mission to North America, we would like to extend our gratitude to everyone involved. We’re excited about the potential for future collaborations and advancements in the field!


Czech version:

Reflektujeme naši úspěšnou účast na české kyberbezpečnostní misi v Severní Americe, kterou pořádal Generální konzulát České republiky v Torontu a CzechInvest. Na této sérii akcí se sešli odborníci a inovátoři, proběhly poutavé panelové diskuse, B2B setkání a možnosti navázání kontaktů, čímž vznikla platforma pro spolupráci mezi Českou republikou a Severní Amerikou.

Na torontské akci jsme se aktivně podíleli na sdílení cenných poznatků a znalostí spolu se zástupci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, renomovaných univerzit a předních společností, jako jsou Peig, Aducid, CNS, Principal Technologies a Prozeta.

Mise zdůraznila, jak vlády, akademická obec a soukromý sektor reagují na umělou inteligenci a další technologické trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Účastníci se dozvěděli o adaptaci průmyslu na přechod od hesel k postkvantové bezpečnosti a navázali kontakty s českými a místními zástupci, včetně našeho Davida Čermáka, aby odhalili možnosti spolupráce mezi Českou republikou a Severní Amerikou při řešení kritických otázek kybernetické bezpečnosti.

Když se ohlížíme za naším zapojením do české kyberbezpečnostní mise v Severní Americe, rádi bychom vyjádřili poděkování všem zúčastněným. Jsme nadšeni z potenciálu budoucí spolupráce a pokroku v této oblasti!

Banner

March 30, 2023

Prozeta is proud to announce its online partnership with One World, the largest human rights documentary film festival in the Czech Republic, which runs from March 22nd to March 2nd. The festival showcases films that tell compelling stories of individuals and communities facing various human rights issues around the world.

One World is a renowned festival that attracts thousands of visitors each year. It showcases a diverse range of documentaries, including personal stories of resilience, investigative journalism and cinematic explorations of human rights issues. For over 20 years, the festival has been a platform for filmmakers, activists and organisations to showcase their work and raise awareness of the critical issues facing our world. We are proud to support the One World Festival in its mission to inspire positive change through powerful storytelling.

As One World’s online partner, Prozeta provides its advanced Quick Media product to ensure seamless streaming and smooth online playback of the festival’s documentaries on the website. Prozeta’s Quick Media product is a powerful and flexible solution for streaming high-quality video content with features such as adaptive streaming, customizability and easy integration with other systems.

To learn more about the One World Festival and watch its films online, visit oneworld.cz to learn about the important stories and themes that this special event presents.

———————————————————————————————————————————————————————-

Czech version:

Prozeta s hrdostí oznamuje své online partnerství s Jedním světem, největším festivalem dokumentárních filmů o lidských právech v České republice, který probíhá od 22. Března do 2. Dubna 2023. Festival představuje filmy, které vyprávějí poutavé příběhy jednotlivců a komunit čelících různým lidskoprávním problémům po celém světě.

Jeden svět je proslulý festival, který každoročně přiláká tisíce návštěvníků. Představuje rozmanitou škálu dokumentárních filmů, včetně osobních příběhů o odolnosti, investigativní žurnalistiky a filmového zkoumání témat lidských práv. Již více než 20 let je festival platformou pro filmaře, aktivisty a organizace, na které mohou prezentovat svou práci a zvyšovat povědomí o zásadních problémech, kterým náš svět čelí. Jsme hrdí na to, že můžeme podpořit festival Jeden svět v jeho poslání inspirovat pozitivní změny prostřednictvím silného vyprávění příběhů.

Jako online partner Jednoho světa poskytuje Prozeta svůj pokročilý produkt Quick Media, který zajišťuje bezproblémové streamování a plynulé online přehrávání festivalových dokumentárních filmů na webových stránkách. Produkt Quick Media společnosti Prozeta je výkonné a flexibilní řešení pro streamování vysoce kvalitního videoobsahu s funkcemi, jako je adaptivní streamování, přizpůsobitelnost a snadná integrace s dalšími systémy.

Chcete-li se dozvědět více o festivalu Jeden svět a sledovat jeho filmy online, navštivte stránku jedensvet.cz a seznamte se s důležitými příběhy a tématy, které tato výjimečná událost představuje. 

 

 

 

Banner

August 21, 2020

Arista Networks announced a new enterprise-grade Software-as-a-Service (SaaS) offering for the flagship CloudVision® platform. Arista’s new CloudVision as-a-Service product is now available as a fully managed software service that automates multi-domain networks spanning across the client to cloud to help customers achieve faster time-to-value, elastic scaling, and continuous network assurance.

Banner

August 6, 2020

Forescout Technologies, the world leader in device visibility and control, announced a strategic partnership with Arista Networks, an industry leader in software-driven cloud networking solutions for large datacenter and campus environments, to reduce cybersecurity risks brought on by explosive growth of IoT devices, increased network complexity and propagation of malware. The partnership includes the development of a unique open ecosystem that embeds security within the network fabric and delivers full visibility and enforcement of critical enterprise assets.

Banner

July 30, 2020

Arista Networks announced yesterday several additions to its multi-cloud and cloud-native software product family with CloudEOS Edge: designed to integrate with native cloud networking services like Amazon Web Services Transit Gateway, enabling cost-effective and high-scale multi-cloud routing services for enterprise IT organizations and production services.

This innovative system is designed to integrate seamlessly into the cloud infrastructure ecosystem with native interoperability using provisioning tools like Hashicorp Terraform and Red Hat’s Ansible.

Banner

April 27, 2020

Supports video conferencing applications – Google Hangouts, Microsoft Teams and Zoom

 

Arista Networks announced a new release of its Cognitive WiFi software that seamlessly delivers intelligent application identification, performance optimization, automated troubleshooting and location services. This provides customers with an enhanced WiFi experience for critical video collaboration applications and the power of cloud-based AI for rapid problem resolution.

Banner

April 15, 2020

Pluggable form factor simplifies DWDM network deployment

Arista Networks announced an optical line system in an OSFP (Octal Small Form-factor Pluggable) module form factor. The Arista OSFP-LS addresses the needs of Tier2 Cloud and Internet Service Providers for high bandwidth links that are easy to deploy and operate.

Banner

October 3, 2019

Prozeta has developed software using 3D virtual reality, working in close cooperation with the Motol University Hospital. This innovative software helps to identify the optimal rehabilitation protocol before and after the surgery for the cerebellopontine angle tumors, significantly increasing success rates and shortening postoperative recovery time.

The use of virtual reality for these patients is a new and highly promising method with great potential to extend the therapeutic and rehabilitation options for patients suffering from postoperative dizziness.

Theis software development project was undertaken by Prozeta’s youngest development team. Like The Future of IoT Hackathon last autumn, the initiative was intended to give an opportunity to work on extraordinary projects to exceptional young talent in SW and HW development.

Banner

September 3, 2019

Some time ago we have helped to set up an interview with Arista’s Technical Director John Peach for Czech IT magazine IT Systems. We believe it’d be a shame not to publish also the full English version of it. So here you go.

Openness, simplification, automation, and visibility are the key factors for efficient and flexible network operation… says John Peach, Technical Director for Arista Networks.

John Peach is the Technical Director for Arista Networks in EMEA. Since joining the company in 2010, John has established a technical team across the region, focusing on cloud and web-scale platforms, HPC, data centre and campus environments. In his current role, he works closely with customers and technology partners, engaging with R&D teams to define innovative products that address customer needs and develop new markets. John brings more than 15 years’ experience to Arista Networks, having previously worked for networking industry innovators.

Banner

June 3, 2019

Prozeta, in cooperation with Arista Networks, organized the three-day Arista for Service Providers Training Roadshow for internet providers, data centres and other service providers.

The training took place in three cities – Prague, Olomouc and Bratislava – between 28th and 30th May 2019.

The trainers were Jaroslaw Grabowski, System Engineer at Arista Networks, and David Cermak, CTO at Prozeta.

Banner

May 24, 2019

On 21st May 2019, Prozeta organised an event called “Technology Meets Art”, which combined technological seminars and demos with an art exhibition of well-known Czech artists Jan Dostal, Jiri David and Michal Gabriel.

Technology Meets Art took place on the boat, the Grand Bohemia, on the Vltava river in the city of Prague. Partners for the event were Cisco Systems, Nadacni fond D.A.D.A. and Prague Boats.

About 200 attendees heard the keynote speech from David O’Hara, Lead Business Development Manager, Partners and Alliances, Cisco IoT EMEAR, Cisco Systems, and David Cermak, Technical Director, Prozeta, on the topic of “Joint search for IoT boundaries”.

Banner

February 15, 2019

Running an OpenStack platform is a never ending story of debugging and searching for the best possible components, including the storage subsystem. It is very naive to think that OpenStack is just about a one-time installation and running of GUI or API interfaces.

Banner