"Loading..."
Prozeta logo Prozeta logo

News

Close icon

News

Press Releases

Blog

May 9, 2023

The event series brought together experts and innovators, featuring engaging panel discussions, B2B meetings, and networking opportunities, creating a platform for collaboration between the Czech Republic and North America.

We were present at the Toronto event, actively sharing valuable insights and knowledge alongside representatives from the Czech National Cyber and Information Security Agency, renowned universities, and leading companies like Peig, Aducid, CNS, Principal Technologies, and Prozeta. 

The mission highlighted how governments, academia, and the private sector are responding to AI and other tech trends in cybersecurity. Attendees learned about the industry’s adaptation to the transition from passwords to post-quantum security, and networked with Czech and local representatives, including our very own David Cermak, to uncover opportunities for cooperation between the Czech Republic and North America on resolving critical cybersecurity issues. 

As we look back on our involvement in the Czech Cybersecurity Mission to North America, we would like to extend our gratitude to everyone involved. We’re excited about the potential for future collaborations and advancements in the field!


Czech version:

Reflektujeme naši úspěšnou účast na české kyberbezpečnostní misi v Severní Americe, kterou pořádal Generální konzulát České republiky v Torontu a CzechInvest. Na této sérii akcí se sešli odborníci a inovátoři, proběhly poutavé panelové diskuse, B2B setkání a možnosti navázání kontaktů, čímž vznikla platforma pro spolupráci mezi Českou republikou a Severní Amerikou.

Na torontské akci jsme se aktivně podíleli na sdílení cenných poznatků a znalostí spolu se zástupci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, renomovaných univerzit a předních společností, jako jsou Peig, Aducid, CNS, Principal Technologies a Prozeta.

Mise zdůraznila, jak vlády, akademická obec a soukromý sektor reagují na umělou inteligenci a další technologické trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Účastníci se dozvěděli o adaptaci průmyslu na přechod od hesel k postkvantové bezpečnosti a navázali kontakty s českými a místními zástupci, včetně našeho Davida Čermáka, aby odhalili možnosti spolupráce mezi Českou republikou a Severní Amerikou při řešení kritických otázek kybernetické bezpečnosti.

Když se ohlížíme za naším zapojením do české kyberbezpečnostní mise v Severní Americe, rádi bychom vyjádřili poděkování všem zúčastněným. Jsme nadšeni z potenciálu budoucí spolupráce a pokroku v této oblasti!

Banner

March 30, 2023

Prozeta is proud to announce its online partnership with One World, the largest human rights documentary film festival in the Czech Republic, which runs from March 22nd to March 2nd. The festival showcases films that tell compelling stories of individuals and communities facing various human rights issues around the world.

One World is a renowned festival that attracts thousands of visitors each year. It showcases a diverse range of documentaries, including personal stories of resilience, investigative journalism and cinematic explorations of human rights issues. For over 20 years, the festival has been a platform for filmmakers, activists and organisations to showcase their work and raise awareness of the critical issues facing our world. We are proud to support the One World Festival in its mission to inspire positive change through powerful storytelling.

As One World’s online partner, Prozeta provides its advanced Quick Media product to ensure seamless streaming and smooth online playback of the festival’s documentaries on the website. Prozeta’s Quick Media product is a powerful and flexible solution for streaming high-quality video content with features such as adaptive streaming, customizability and easy integration with other systems.

To learn more about the One World Festival and watch its films online, visit oneworld.cz to learn about the important stories and themes that this special event presents.

———————————————————————————————————————————————————————-

Czech version:

Prozeta s hrdostí oznamuje své online partnerství s Jedním světem, největším festivalem dokumentárních filmů o lidských právech v České republice, který probíhá od 22. Března do 2. Dubna 2023. Festival představuje filmy, které vyprávějí poutavé příběhy jednotlivců a komunit čelících různým lidskoprávním problémům po celém světě.

Jeden svět je proslulý festival, který každoročně přiláká tisíce návštěvníků. Představuje rozmanitou škálu dokumentárních filmů, včetně osobních příběhů o odolnosti, investigativní žurnalistiky a filmového zkoumání témat lidských práv. Již více než 20 let je festival platformou pro filmaře, aktivisty a organizace, na které mohou prezentovat svou práci a zvyšovat povědomí o zásadních problémech, kterým náš svět čelí. Jsme hrdí na to, že můžeme podpořit festival Jeden svět v jeho poslání inspirovat pozitivní změny prostřednictvím silného vyprávění příběhů.

Jako online partner Jednoho světa poskytuje Prozeta svůj pokročilý produkt Quick Media, který zajišťuje bezproblémové streamování a plynulé online přehrávání festivalových dokumentárních filmů na webových stránkách. Produkt Quick Media společnosti Prozeta je výkonné a flexibilní řešení pro streamování vysoce kvalitního videoobsahu s funkcemi, jako je adaptivní streamování, přizpůsobitelnost a snadná integrace s dalšími systémy.

Chcete-li se dozvědět více o festivalu Jeden svět a sledovat jeho filmy online, navštivte stránku jedensvet.cz a seznamte se s důležitými příběhy a tématy, které tato výjimečná událost představuje. 

 

 

 

Banner

February 21, 2023

The “Czech Season in Dresden” is a significant cultural event that aims to promote Czech art abroad and showcase the country’s rich artistic and cultural heritage to a wider international audience. As part of this event, the exhibition “All the Power to the Imagination!” will be held at the Staatliche Kunstsammlungen Dresden from 24 February to 9 July 2023.

 

Jakub Nepras – Monumental sculpture Dron-Leaf

Prozeta is the general partner of the “Czech Season in Dresden”, the largest cultural event to promote Czech art abroad in the last 30 years, in cooperation with the Dresden State Art Collections. Jakub Nepras, one of the artists of this exhibition, will present his monumental sculpture Dron-Leaf (2016) – hanging above a circular opening from the ceiling – in the exhibition “All the Power to the Imagination!” at the Staatliche Kunstsammlungen Dresden from 24 February to 9 July 2023.

The monumental sculpture Dron-Leaf is a monumental audiovisual object inspired by Leonardo da Vinci’s machines displaced into a vision of the coming direction of society. The transforming video painting is reminiscent of impressionist paintings with subliminal structures that reflect the duality of our time – its beauty and its bizarreness.

The natural quieter phase of the animation occasionally reveals its other civilizational face, which is a product of today’s society. Are we therefore ceasing to trust it? Many times we don’t know how to perceive our inventions and super fast “progress”. Can it become a natural part of evolution and second nature, influenced by our behaviour and conveniences, or will it lead us to destruction? Is there any point in trying to stop it?

The “dron~list” shows the wobbly limit of our hesitation in an interconnected super-integer. It represents what we blindly believe and what we keep
we fearfully question whether it’s “right”? Or does it instead reflect our full confidence so that this vast potential is grasped in the right direction in all its resonating nuances and without our fears?

(Photo: Site specific project for Signal festival 2016, Kampa park, Prague, CZ.)

 

Kristof Kintera – Mé světlo je tvůj život / Šiva Samuraj (My Light is Your Life, Shiva Samurai)

Kristof Kintera is the next artist in the largest cultural venture to support Czech art abroad in the last 30 years, who will present his work in the exhibition “All the power to the imagination!” at the Staatliche Kunstsammlungen Dresden from 24 February to 9 July 2023, specifically the luminous sculpture My Light is Your Life / Shiva Samurai.

Kristof Kintera is a renowned Czech artist and sculptor whose works explore the relationship between technology and nature. His multimedia installations and sculptures incorporate organic materials such as wood, stone and metal, combined with digital elements such as video, sound and light. His work has been exhibited in galleries and museums around the world, including New York, Milan, Birmigham and Prague. His work is characterized by his talent for observation and his ability to interpret different situations with exaggeration, light irony and subtle wit. He draws on some of the currents in the art of the 1960s, especially the new realism, which uses elements found in new contexts.

 

Petr Nikl – captivating performance with metal mechanical toys

Petr Nikl is a Czech artist and sculptor known for his large-scale installations and sculptures. Since the beginning of his career, he has convinced that his boundless talent can not only be revelatory and original, but can captivate people regardless of age or education. He has exhibited his work in galleries and museums around the world and has won, for example, “the Jindřich Chalupecký Award”, the most important Czech art award for young artists.

Petr Nikl will present a captivating performance with metal mechanical toys that he manipulates with a crank, creating a unique and fascinating experience! A perfect combination of technology and art.

(Photo: ČTK)

 

Magdalena Jetelova and her land art conceptual projects

Magdalena Jetelova is a Czech-German photographer and artist of conceptual projects – mystification, confusion of our senses, questioning of human actions, even cultural, historical and ecological issues are imprinted in all her projects. Her most famous project has been the Domestication of the Pyramids, carried out in several places in Europe.

Magdalena Jetelova will present her enchanting 40-minute performance at the event “All the power to the imagination!” at the Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

(Photo: Co bylo dříve? (2007/2009), Socha na lesní sochařské stezce Wittgenstein-Sauerland)

 

For more detailed information about the exhibition “All the Power to the Imagination!” and the “Czech Season in Dresden” cultural event, please visit the official event page on the website of the Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Czech version:

Česká sezóna v Drážďanech” je významnou kulturní akcí, jejímž cílem je propagovat české umění v zahraničí a představit bohaté umělecké a kulturní dědictví země širšímu mezinárodnímu publiku. V rámci této akce se od 24. února do 9. července 2023 uskuteční ve Staatliche Kunstsammlungen Dresden výstava “Všechnu moc imaginaci!”.

Jakub Nepraš – Monumental sculpture Dron-Leaf

Prozeta je generálním partnerem „České sezóny v Drážďanech“, největšího kulturního počinu k propagaci českého umění v zahraničí za posledních 30 let, ve spolupráci se Státními uměleckými sbírkami Drážďany. Jakub Nepraš, jeden z umělců této výstavy, představí svůj monumental sculpture Dron-Leaf (2016) – visící nad kruhovým otvorem od stropu – na výstavě „Všechnu moc imaginaci!“ v Staatliche Kunstsammlungen Dresden od 24. února do 9. červenece 2023.

Monumental sculpture Dron-Leaf je monumentální audiovizuální objekt inspirovaný stroji Leonarda da Vinciho posunutými do vize nastávajícího směrování společnosti. Proměňující se videomalba připomíná impresionistické obrazy s podprahovými strukturami, které reflektují dvojakost dnešní doby – její krásu i bizarnost.

Přírodní klidnější fáze animace občas prozrazuje svojí druhou civilizační tvář, která je výplodem dnešní společnosti. Přestáváme jí proto důvěřovat? Mnohokrát nevíme, jak vnímat naše vynálezy a super rychlý “pokrok”. Ten se může stát přirozenou součástí evoluce a druhé přírody ovlivněné právě naším chováním a vymoženostmi a nebo nás povede ke zkáze? Má smysl snažit se ho zastavit?

“dron~list” ukazuje vratkou hranici našeho váhání v provázaném supercelku. Reprezentuje to, čemu slepě věříme a o čem stále
v obavách polemizujeme, zda je “správné”? Nebo naopak odráží naší plnou důvěru tak, aby byl tento obrovský potenciál uchopen správným směrem ve všech rezonujících nuancích a bez našich obav?

(Foto: Site specific project for Signal festival 2016, Kampa park, Prague, CZ.)

 

Krištof Kintera – Mé světlo je tvůj život / Šiva Samuraj (My Light is Your Life, Shiva Samurai)

Krištof Kintera je dalším umělcem v největším kulturním počinu na podporu českého umění v zahraničí za posledních 30 let, který představí své dílo na výstavě “Všechnu moc imaginaci!” ve Staatliche Kunstsammlungen Dresden od 24. února do 9. července 2023, konkrétně svítící sochu Mé světlo je tvůj život / Šiva Samuraj (My Light is Your Life, Shiva Samurai).

Krištof Kintera je uznávaný český umělec a sochař, který ve svých dílech zkoumá vztah mezi technologií a přírodou. Jeho multimediální instalace a sochy obsahují organické materiály, jako je dřevo, kámen a kov, v kombinaci s digitálními prvky, jako je video, zvuk a světlo. Jeho díla byla vystavena v galeriích a muzeích po celém světě, například v New Yorku, Miláně, Birmighamu nebo v Praze. Pro jeho tvorbu je charakteristický pozorovací talent a schopnost interpretovat různé situace s nadsázkou, lehkou ironií a jemným vtipem. Navazuje na některé proudy v umění šedesátých let, zejména na nový realismus, který využívá prvky nalezené v nových souvislostech.

 

Petr Nikl – podmanivé představení s kovovými mechanickými hračkami

Petr Nikl je český výtvarník a sochař, který je známý svými velkoplošnými instalacemi a sochami. Již od začátku své kariéry přesvědčuje, že jeho neohraničený talent dokáže být nejenom objevný a originální, ale dokáže zaujmout lidi bez ohledu na věk či vzdělání. Své práce vystavuje v galeriích a muzeích po celém světě a získal například cenu Jindřicha Chalupeckého, což je nejvýznamnější české výtvarné ocenění pro mladé autory.

Petr Nikl předvede podmanivé představení s kovovými mechanickými hračkami, s nimiž manipuluje pomocí kliky a vytváří tak jedinečný a fascinující zážitek! Dokonalé propojení technologie s uměním.

(Foto: ČTK)

 

Magdaléna Jetelová a její land artové konceptuální projekty

Magdalena Jetelová je česko německá fotografka a výtvarnice konceptuálních projektů – mystifikace, matení našich smyslů, zpochybnění lidského jednání, dokonce i otázky kulturně-historické a ekologické jsou vtisknuty do všech jejích projektů. Její nejznámější projekt se stal Domestikace pyramid uskutečněný na několika místech Evropy.

Magdaléna Jetelová se představí na akci „Všechnu moc imaginaci!“, ve Staatliche Kunstsammlungen Dresden, kde představí svou okouzlující 40 minutovou performance.

(Foto: Co bylo dříve? (2007/2009), Socha na lesní sochařské stezce Wittgenstein-Sauerland)

 

Podrobnější informace o výstavě “Všechnu moc imaginaci!” a kulturní akci “Česká sezóna v Drážďanech” naleznete na oficiální stránce akce na webových stránkách Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

 

Banner

January 16, 2023

“The great Czech surrealist Jan Svankmajer once told how, in a tense political atmosphere, he and his wife Eva hung a banner from the balcony of their Prague apartment with the call “All power to the imagination!” and passers-by would jingle their keys to show their affection. Since the question of the position of art in society is so pressing everywhere in Europe today, this call is also one of the mottos of the Czech Season in Dresden, the largest presentation of Czech art in the world.

Prozeta, which is the general partner of the event and a partner of SKD (Staatliche Kunstsammlungen Dresden), plays an important role in the realization of the Czech Season in Dresden. So we asked Mr. Jiří Purs, CEO of Prozeta, a few questions.

Introduction:
Prozeta, the general partner of the event, is significantly involved in the realization of the Czech Season in Dresden. Prozeta brings customers key technologies for data centers, private clouds, network security, and more.

Why did you become a partner of the Czech Season, and what is Prozeta’s relationship with art?
Prozeta encourages mutual inspiration between the world of art and the world of new technologies and lets art influence its employees during their work. Under the guidance of Mr. M. Dostál, the curator of Prozeta’s collection of paintings, works by important Czech artists rotate in the corridors and offices. For Prozeta, it was an honor to become a general partner of the Czech Season in Dresden and use its technology to participate in the interactive art communication space Hybrid Bridge.

How did Prozeta come into being?
At the birth of every painting is a blank canvas. Then comes the idea, the kiss of the muse, the first brushstroke, and the burning passion for completing the artwork. Prozeta went through a very similar evolution – a small, almost family-run technology company based in Prague’s industrial Malešice in the building of one of the largest datacentres in the Czech Republic. Last year it celebrated 30 years since its first brushstroke, but it is still not resting on its laurels. Instead of ideas and sketches, it has already developed a wide portfolio of cutting-edge products and services.

What products did Prozeta start with?
The idea behind the company’s founder and CEO in one person has been, since its inception, a symbiosis of two seemingly incompatible worlds – art and technology. So with a handful of similar enthusiasts, he started video production and distribution and live streaming. Today, Prozeta offers the QuickMedia VoD (Video-on-Demand) platform to customers worldwide.

Who uses the QuickMedia platform?
For example, QuickMedia is used by India’s National Film Development Corporation NFDC to promote the Indian film industry and culture. Cinemas of India’s streaming VoD platform enables the viewing of Indian films in 21 regional languages, breaking down geographical, social, and cross-cultural barriers.

Prozeta also provides QuickMedia to the One World International Human Rights Documentary Film Festival, organized by People in Need. The streaming VoD platform allows visitors who, for whatever reason, cannot physically make it to the cinemas for the film screenings to watch the films from the comfort of their homes. This year, the festival featured documentaries from countries with undemocratic regimes where minority rights are suppressed, and brought stories of people fighting for freedom and democracy.

What’s next for Prozeta?
Prozeta grew and developed rapidly. After QuickMedia came the distribution and integration of network elements, passive and active optical components, and the development of a software-defined storage solution – BlackStor. The focus on software-defined services is characteristic of Prozeta. A significant portion of the products was developed for internal use, and there simply were no tools or solutions on the market to meet its requirements. The actual development is always challenging, but the final product fulfills its own expectations: scalability, high performance, availability, and operational efficiency, and these are parameters equally important for us and the customer.

What services does Prozeta currently offer?
Prozeta currently stands on two main pillars. The first is the provision of IaaS (Infrastructure as a Service) under the trade name Tier5. Prozeta continuously develops and delivers a robust solution for running performance and availability-oriented virtual servers in the form of a service based on the OpenStack platform. Prozeta was one of the first to start providing Kubernetes as a service – the popularity of this platform confirms the correctness of this decision. The common features of all the services provided are high availability of the solution, advanced security, performance, detailed monitoring, and, last but not least, customer support.

The second pillar is the cyber protection of data infrastructures, websites, and applications against a wide range of distributed denial of service (DDoS) attacks from the Internet. This service, called Blindspot, comprises large-scale data infrastructure across Europe, detection, and mitigation, forming a scrubbing center cluster. Using advanced behavioral analytics and machine learning tools, it recognizes the attack, separates the malicious traffic, and forwards the cleaned data to the customer’s network. The customer does not have to face the consequences of a successful DDoS attack in the form of reputational damage, financial loss, or infrastructure penetration.

Where does Prozeta test its new solutions?
Prozeta does not follow the beaten path or mindlessly follow every new trend. We believe that technology, like art, brings benefits, not just today but tomorrow and years from now. Prozeta is an innovator itself – we have our lab where we develop and test our solutions. Thus, we offer fully functional products and services to the customers without unpleasant surprises in sharp operation.

 

Czech Season in Dresden_interview with Jiri Purs CEO

 

IN CZECH

Nové technologie žijí v symbióze s uměním – rozhovor se CEO Prozety Jiřím Puršem v rámci České sezóny v Drážďanech

„Velký český surrealista Jan Švankmajer jednou vyprávěl, jak ve vypjaté politické atmosféře spolu se svou ženou Evou vyvěsili z balkónu jejich pražského bytu transparent s výzvou „Všechnu moc imaginaci!“ a kolemjdoucí lidé pak cinkáním klíčů projevovali svou náklonnost. Jelikož je dnes otázka postavení umění ve společnosti všude v Evropě tak palčivá, je tato výzva i jedním z mott České sezóny v Drážďanech, největší prezentace českého umění ve světě.

Na realizaci České sezóny v Drážďanech se významně podílí naše společnost, která je generálním partnerem akce. A tak jsme se zeptali p. Jiřího Purše, CEO Prozety, na pár otázek….

Úvod:
Na realizaci České sezóny v Drážďanech se významně podílí společnost Prozeta, která je generálním partnerem akce a partnerem SKD (Staatliche Kunstsammlungen Dresden). Prozeta přináší zákazníkům klíčové technologie pro datová centra, privátní cloudy, bezpečnost sítí a další. Zeptali jsme se p. Jiřího Purše, ředitele společnosti, na pár otázek….

Proč jste se stali partnerem České sezóny, respektive jaký je vztah Prozety k umění?
Prozeta podporuje vzájemnou inspiraci světa umění a světa nových technologií a nechává umění působit i na své zaměstnance během jejich práce. Pod taktovkou kurátora sbírky obrazů Prozety pana M. Dostála se tak na chodbách a v kancelářích střídají díla významných českých autorů. Pro Prozetu tak bylo naprostou samozřejmostí a ctí stát se generálním partnerem České sezóny v Drážďanech 2022 a zapojit se svými technologiemi také do interaktivního uměleckého komunikačního prostoru Hybrid Bridge.

Jak to bylo se vznikem Prozety?
U zrodu každého obrazu je čisté plátno. Pak přijde myšlenka, polibek múzy, první tah a spalující vášeň umělecké dílo dokončit. Velmi podobným vývojem prošla i Prozeta – malá, téměř rodinná technologická společnost sídlící v pražských industriálních Malešicích v budově jednoho z největších datacenter v Čechách. Vloni sice oslavila již 30 let od svého prvního tahu štětcem, ale stále neusíná na vavřínech. Místo představ a skic má za sebou již široké portfolio špičkových produktů a služeb.

S jakými produkty Prozeta začínala?
Ideou zakladatele a ředitele společnosti v jedné osobě je od jejích počátků symbióza dvou zdánlivě nepropojitelných světů – umění a technologií. S hrstkou podobných nadšenců tak začal s výrobou a distribucí videa a živým streamováním. V současnosti nabízí Prozeta VoD (Video-on-Demand) platformu QuickMedia dostupnou zákazníkům po celém světě.

Kdo platformu QuickMedia používá?
QuickMedia například užívá indická národní společnost pro rozvoj filmu NFDC za účelem podpory indického filmového průmyslu a kultury. Streamovací VoD platforma Cinemas of India umožňuje sledování indických filmů ve 21 regionálních jazycích, čímž boří geografické, sociální a mezikulturní bariéry.

Prozeta poskytuje QuickMedia také Mezinárodnímu festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá organizace Člověk v tísni. Streamovací VoD platforma umožňuje návštěvníkům, kteří se z jakýchkoliv důvodů na promítání filmů do kin fyzicky nedostanou, sledovat snímky z pohodlí jejich domovů. Festival letos představil dokumenty ze zemí s nedemokratickými režimy, ve kterých dochází k potlačování práv menšin, a přinesl příběhy lidí bojujících za svobodu a demokracii.

Jak to bylo s Prozetou dál?
Prozeta rychle rostla a vyvíjela se. Po QuickMedia přibyla distribuce a integrace síťových prvků, pasivních a aktivních optických komponent a vývoj softwarově definovaného úložiště – BlackStor. Orientace na softwarově definované služby je pro Prozetu charakteristická. Významná část produktů vznikla pro interní potřebu, na trhu jednoduše nebyly nástroje nebo řešení, které by splnily její požadavky. Vlastní vývoj je vždy náročný, ale finální produkt plní vlastní očekávání: škálovatelnost, vysoký výkon, dostupnost a provozní efektivitu, a to jsou parametry stejně důležité jak pro nás, tak pro zákazníka.

Jaké služby nabízí Prozeta v současnosti?
V současnosti stojí Prozeta na dvou hlavních pilířích. Tím prvním je poskytování IaaS (infrastruktura jako služba) pod obchodním názvem Tier5. Prozeta neustále rozvíjí a poskytuje robustní řešení pro provoz virtuálních serverů orientovaných na výkon a dostupnost formou služby založené na platformě OpenStack. Jako jedna z prvních začala Prozeta s poskytováním Kubernetes jako služby – obliba této platformy potvrzuje správnost tohoto rozhodnutí. Společnou vlastností všech poskytovaných služeb je vysoká dostupnost řešení, pokročilé zabezpečení, výkon, detailní monitoring a v neposlední řadě podpora pro zákazníky.

Druhým pilířem je kybernetická ochrana datových infrastruktur, webů a aplikací proti široké škále distribuovaných útoků (DDoS – Distributed Denial of Service) přicházejících z internetu. Tato služba s názvem Blindspot je tvořena rozsáhlou datovou infrastrukturou po celé Evropě, detekcí a mitigací, dohromady tvořící cluster scrubbingového centra. S využitím pokročilých nástrojů behaviorální analýzy a strojového učení rozezná útok, oddělí závadný provoz od nezávadného a vyčištěná data předá do sítě zákazníka. Ten tak nemusí čelit následkům podařeného DDoS útoku v podobě poškození reputace, finanční ztráty či proniknutí do infrastruktury.

Kde si Prozeta testuje svá nová řešení?
Prozeta nejde vyšlapanou cestou ani bezhlavě nesleduje každý nový trend. Věří, že technologie stejně jako umění přináší užitek, a to nejen dnes, ale i zítra a za několik let. Sama je inovátorem – má vlastní laboratoř, kde svá řešení vyvíjí a testuje. Zákazníkům tak nabízí plně funkční produkty a služby bez jakýchkoli nemilých překvapení v ostrém provozu.

 

 

Banner

January 3, 2023

Did you know that Prozeta is a sponsor of the Czech Federation of Traditional Karate Fudokan Shotokan? Although we are a purely technological company, we support many activities from different fields. Apart from artistic activities, we also sponsor sports activities. For 10 years it has been the Czech Federation of Traditional Karate Fudokan Shotokan, most recently the 27th Prague Open Karate Cup for all age categories.

On the first photo on the right is the CEO of Prozeta Jiří Purš, who is also the vice-president of the Czech Federation of Traditional Karate and manager of the Czech Federation of Traditional Karate Fudokan Shotokan, 3rd DAN. On his right stands Sadbu Suchbatar (Mongolia), 2nd DAN, one of the first members of TJ Uhelné sklady, a karate club that was active in the Czech Republic in the 1980s.In the second photo (first from the left) is the doctor of the Czech Federation of Traditional Karate MUDr. Milan Kunc, at his side Pavla Puršová and next to her Ing. Rachmi Seobajo, President of the Czech Federation of Traditional Karate Fudokan Shotokan, 9th DAN.

Czech:

Věděli jste, že je Prozeta sponzorem České federace tradičního karate Fudokan Shotokan? Ačkoliv jsme firma čistě technologická, podporujeme mnoho činností z odlišných oblastí.Mimo umělecké aktivity sponzorujeme též ty sportovní. Již 10 let je to právě Česká federace tradičního karate Fudokan Shotokan, naposledy to byl 27. ročník Prague Open Karate Cup všech věkových kategorií.

Na první fotce vpravo je CEO Prozety Jiří Purš, který je zároveň místopředsedou České federace tradičního karate a manažerem České federace tradičního karate Fudokan Shotokan, 3. DAN. Po jeho pravici stojí Sadbu Suchbatar (Mongolsko), 2. DAN, jeden z prvních členů oddílu TJ Uhelné sklady, oddíl karate, který v Čechách působil v 80. letech.Na druhé fotce (první zleva) je lékař České federace tradičního karate MUDr. Milan Kunc, po jeho boku Pavla Puršová a vedle ní Ing. Rachmi Seobajo, předseda České federace tradičního karate Fudokan Shotokan, 9. DAN.

 

 

Banner

August 21, 2020

Arista Networks announced a new enterprise-grade Software-as-a-Service (SaaS) offering for the flagship CloudVision® platform. Arista’s new CloudVision as-a-Service product is now available as a fully managed software service that automates multi-domain networks spanning across the client to cloud to help customers achieve faster time-to-value, elastic scaling, and continuous network assurance.

Banner

August 6, 2020

Forescout Technologies, the world leader in device visibility and control, announced a strategic partnership with Arista Networks, an industry leader in software-driven cloud networking solutions for large datacenter and campus environments, to reduce cybersecurity risks brought on by explosive growth of IoT devices, increased network complexity and propagation of malware. The partnership includes the development of a unique open ecosystem that embeds security within the network fabric and delivers full visibility and enforcement of critical enterprise assets.

Banner

July 30, 2020

Arista Networks announced yesterday several additions to its multi-cloud and cloud-native software product family with CloudEOS Edge: designed to integrate with native cloud networking services like Amazon Web Services Transit Gateway, enabling cost-effective and high-scale multi-cloud routing services for enterprise IT organizations and production services.

This innovative system is designed to integrate seamlessly into the cloud infrastructure ecosystem with native interoperability using provisioning tools like Hashicorp Terraform and Red Hat’s Ansible.

Banner

April 27, 2020

Supports video conferencing applications – Google Hangouts, Microsoft Teams and Zoom

 

Arista Networks announced a new release of its Cognitive WiFi software that seamlessly delivers intelligent application identification, performance optimization, automated troubleshooting and location services. This provides customers with an enhanced WiFi experience for critical video collaboration applications and the power of cloud-based AI for rapid problem resolution.

Banner

April 15, 2020

Pluggable form factor simplifies DWDM network deployment

Arista Networks announced an optical line system in an OSFP (Octal Small Form-factor Pluggable) module form factor. The Arista OSFP-LS addresses the needs of Tier2 Cloud and Internet Service Providers for high bandwidth links that are easy to deploy and operate.

Banner

October 3, 2019

Prozeta has developed software using 3D virtual reality, working in close cooperation with the Motol University Hospital. This innovative software helps to identify the optimal rehabilitation protocol before and after the surgery for the cerebellopontine angle tumors, significantly increasing success rates and shortening postoperative recovery time.

The use of virtual reality for these patients is a new and highly promising method with great potential to extend the therapeutic and rehabilitation options for patients suffering from postoperative dizziness.

Theis software development project was undertaken by Prozeta’s youngest development team. Like The Future of IoT Hackathon last autumn, the initiative was intended to give an opportunity to work on extraordinary projects to exceptional young talent in SW and HW development.

Banner

September 3, 2019

Some time ago we have helped to set up an interview with Arista’s Technical Director John Peach for Czech IT magazine IT Systems. We believe it’d be a shame not to publish also the full English version of it. So here you go.

Openness, simplification, automation, and visibility are the key factors for efficient and flexible network operation… says John Peach, Technical Director for Arista Networks.

John Peach is the Technical Director for Arista Networks in EMEA. Since joining the company in 2010, John has established a technical team across the region, focusing on cloud and web-scale platforms, HPC, data centre and campus environments. In his current role, he works closely with customers and technology partners, engaging with R&D teams to define innovative products that address customer needs and develop new markets. John brings more than 15 years’ experience to Arista Networks, having previously worked for networking industry innovators.

Banner

June 25, 2019

Prozeta has just attended its first exhibition in the United States, at Cisco Live in San Diego, which was its first live demonstration in the U.S. The company came to sunny California with nothing less than its entire portfolio of products, including IoT solution XensorHub, its software-defined storage solution BlackStor, and its software-defined datacenter Tier5 Cloud.

Visitors could experience Prozeta’s XensorHub first hand while enjoying a cold cup of beer. XensorHub is Prozeta’s newest IoT product. Using smart sensors, it can monitor a variety of tap equipment metrics, such as functionality, service, and beverage properties. These can be displayed and managed on a dashboard integrated with Cisco Kinetic in mobile or web applications, or used to predict equipment failures.

Prozeta, Cisco’s IoT authorization partner, previously showcased XensorHub at Cisco Live in Barcelona in January and at the Smart IoT Conference in London in March. Bringing the demo over the Atlantic was the next step in Prozeta’s global expansion plan for its fastest growing division, which focuses on the IoT.

Banner

June 3, 2019

Prozeta, in cooperation with Arista Networks, organized the three-day Arista for Service Providers Training Roadshow for internet providers, data centres and other service providers.

The training took place in three cities – Prague, Olomouc and Bratislava – between 28th and 30th May 2019.

The trainers were Jaroslaw Grabowski, System Engineer at Arista Networks, and David Cermak, CTO at Prozeta.

Banner

May 24, 2019

On 21st May 2019, Prozeta organised an event called “Technology Meets Art”, which combined technological seminars and demos with an art exhibition of well-known Czech artists Jan Dostal, Jiri David and Michal Gabriel.

Technology Meets Art took place on the boat, the Grand Bohemia, on the Vltava river in the city of Prague. Partners for the event were Cisco Systems, Nadacni fond D.A.D.A. and Prague Boats.

About 200 attendees heard the keynote speech from David O’Hara, Lead Business Development Manager, Partners and Alliances, Cisco IoT EMEAR, Cisco Systems, and David Cermak, Technical Director, Prozeta, on the topic of “Joint search for IoT boundaries”.

Banner