"Loading..."
Prozeta logo Prozeta logo

News

Close icon

News

Press Releases

Blog

February 21, 2023

The “Czech Season in Dresden” is a significant cultural event that aims to promote Czech art abroad and showcase the country’s rich artistic and cultural heritage to a wider international audience. As part of this event, the exhibition “All the Power to the Imagination!” will be held at the Staatliche Kunstsammlungen Dresden from 24 February to 9 July 2023.

 

Jakub Nepras – Monumental sculpture Dron-Leaf

Prozeta is the general partner of the “Czech Season in Dresden”, the largest cultural event to promote Czech art abroad in the last 30 years, in cooperation with the Dresden State Art Collections. Jakub Nepras, one of the artists of this exhibition, will present his monumental sculpture Dron-Leaf (2016) – hanging above a circular opening from the ceiling – in the exhibition “All the Power to the Imagination!” at the Staatliche Kunstsammlungen Dresden from 24 February to 9 July 2023.

The monumental sculpture Dron-Leaf is a monumental audiovisual object inspired by Leonardo da Vinci’s machines displaced into a vision of the coming direction of society. The transforming video painting is reminiscent of impressionist paintings with subliminal structures that reflect the duality of our time – its beauty and its bizarreness.

The natural quieter phase of the animation occasionally reveals its other civilizational face, which is a product of today’s society. Are we therefore ceasing to trust it? Many times we don’t know how to perceive our inventions and super fast “progress”. Can it become a natural part of evolution and second nature, influenced by our behaviour and conveniences, or will it lead us to destruction? Is there any point in trying to stop it?

The “dron~list” shows the wobbly limit of our hesitation in an interconnected super-integer. It represents what we blindly believe and what we keep
we fearfully question whether it’s “right”? Or does it instead reflect our full confidence so that this vast potential is grasped in the right direction in all its resonating nuances and without our fears?

(Photo: Site specific project for Signal festival 2016, Kampa park, Prague, CZ.)

 

Kristof Kintera – Mé světlo je tvůj život / Šiva Samuraj (My Light is Your Life, Shiva Samurai)

Kristof Kintera is the next artist in the largest cultural venture to support Czech art abroad in the last 30 years, who will present his work in the exhibition “All the power to the imagination!” at the Staatliche Kunstsammlungen Dresden from 24 February to 9 July 2023, specifically the luminous sculpture My Light is Your Life / Shiva Samurai.

Kristof Kintera is a renowned Czech artist and sculptor whose works explore the relationship between technology and nature. His multimedia installations and sculptures incorporate organic materials such as wood, stone and metal, combined with digital elements such as video, sound and light. His work has been exhibited in galleries and museums around the world, including New York, Milan, Birmigham and Prague. His work is characterized by his talent for observation and his ability to interpret different situations with exaggeration, light irony and subtle wit. He draws on some of the currents in the art of the 1960s, especially the new realism, which uses elements found in new contexts.

 

Petr Nikl – captivating performance with metal mechanical toys

Petr Nikl is a Czech artist and sculptor known for his large-scale installations and sculptures. Since the beginning of his career, he has convinced that his boundless talent can not only be revelatory and original, but can captivate people regardless of age or education. He has exhibited his work in galleries and museums around the world and has won, for example, “the Jindřich Chalupecký Award”, the most important Czech art award for young artists.

Petr Nikl will present a captivating performance with metal mechanical toys that he manipulates with a crank, creating a unique and fascinating experience! A perfect combination of technology and art.

(Photo: ČTK)

 

Magdalena Jetelova and her land art conceptual projects

Magdalena Jetelova is a Czech-German photographer and artist of conceptual projects – mystification, confusion of our senses, questioning of human actions, even cultural, historical and ecological issues are imprinted in all her projects. Her most famous project has been the Domestication of the Pyramids, carried out in several places in Europe.

Magdalena Jetelova will present her enchanting 40-minute performance at the event “All the power to the imagination!” at the Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

(Photo: Co bylo dříve? (2007/2009), Socha na lesní sochařské stezce Wittgenstein-Sauerland)

 

For more detailed information about the exhibition “All the Power to the Imagination!” and the “Czech Season in Dresden” cultural event, please visit the official event page on the website of the Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Czech version:

Česká sezóna v Drážďanech” je významnou kulturní akcí, jejímž cílem je propagovat české umění v zahraničí a představit bohaté umělecké a kulturní dědictví země širšímu mezinárodnímu publiku. V rámci této akce se od 24. února do 9. července 2023 uskuteční ve Staatliche Kunstsammlungen Dresden výstava “Všechnu moc imaginaci!”.

Jakub Nepraš – Monumental sculpture Dron-Leaf

Prozeta je generálním partnerem „České sezóny v Drážďanech“, největšího kulturního počinu k propagaci českého umění v zahraničí za posledních 30 let, ve spolupráci se Státními uměleckými sbírkami Drážďany. Jakub Nepraš, jeden z umělců této výstavy, představí svůj monumental sculpture Dron-Leaf (2016) – visící nad kruhovým otvorem od stropu – na výstavě „Všechnu moc imaginaci!“ v Staatliche Kunstsammlungen Dresden od 24. února do 9. červenece 2023.

Monumental sculpture Dron-Leaf je monumentální audiovizuální objekt inspirovaný stroji Leonarda da Vinciho posunutými do vize nastávajícího směrování společnosti. Proměňující se videomalba připomíná impresionistické obrazy s podprahovými strukturami, které reflektují dvojakost dnešní doby – její krásu i bizarnost.

Přírodní klidnější fáze animace občas prozrazuje svojí druhou civilizační tvář, která je výplodem dnešní společnosti. Přestáváme jí proto důvěřovat? Mnohokrát nevíme, jak vnímat naše vynálezy a super rychlý “pokrok”. Ten se může stát přirozenou součástí evoluce a druhé přírody ovlivněné právě naším chováním a vymoženostmi a nebo nás povede ke zkáze? Má smysl snažit se ho zastavit?

“dron~list” ukazuje vratkou hranici našeho váhání v provázaném supercelku. Reprezentuje to, čemu slepě věříme a o čem stále
v obavách polemizujeme, zda je “správné”? Nebo naopak odráží naší plnou důvěru tak, aby byl tento obrovský potenciál uchopen správným směrem ve všech rezonujících nuancích a bez našich obav?

(Foto: Site specific project for Signal festival 2016, Kampa park, Prague, CZ.)

 

Krištof Kintera – Mé světlo je tvůj život / Šiva Samuraj (My Light is Your Life, Shiva Samurai)

Krištof Kintera je dalším umělcem v největším kulturním počinu na podporu českého umění v zahraničí za posledních 30 let, který představí své dílo na výstavě “Všechnu moc imaginaci!” ve Staatliche Kunstsammlungen Dresden od 24. února do 9. července 2023, konkrétně svítící sochu Mé světlo je tvůj život / Šiva Samuraj (My Light is Your Life, Shiva Samurai).

Krištof Kintera je uznávaný český umělec a sochař, který ve svých dílech zkoumá vztah mezi technologií a přírodou. Jeho multimediální instalace a sochy obsahují organické materiály, jako je dřevo, kámen a kov, v kombinaci s digitálními prvky, jako je video, zvuk a světlo. Jeho díla byla vystavena v galeriích a muzeích po celém světě, například v New Yorku, Miláně, Birmighamu nebo v Praze. Pro jeho tvorbu je charakteristický pozorovací talent a schopnost interpretovat různé situace s nadsázkou, lehkou ironií a jemným vtipem. Navazuje na některé proudy v umění šedesátých let, zejména na nový realismus, který využívá prvky nalezené v nových souvislostech.

 

Petr Nikl – podmanivé představení s kovovými mechanickými hračkami

Petr Nikl je český výtvarník a sochař, který je známý svými velkoplošnými instalacemi a sochami. Již od začátku své kariéry přesvědčuje, že jeho neohraničený talent dokáže být nejenom objevný a originální, ale dokáže zaujmout lidi bez ohledu na věk či vzdělání. Své práce vystavuje v galeriích a muzeích po celém světě a získal například cenu Jindřicha Chalupeckého, což je nejvýznamnější české výtvarné ocenění pro mladé autory.

Petr Nikl předvede podmanivé představení s kovovými mechanickými hračkami, s nimiž manipuluje pomocí kliky a vytváří tak jedinečný a fascinující zážitek! Dokonalé propojení technologie s uměním.

(Foto: ČTK)

 

Magdaléna Jetelová a její land artové konceptuální projekty

Magdalena Jetelová je česko německá fotografka a výtvarnice konceptuálních projektů – mystifikace, matení našich smyslů, zpochybnění lidského jednání, dokonce i otázky kulturně-historické a ekologické jsou vtisknuty do všech jejích projektů. Její nejznámější projekt se stal Domestikace pyramid uskutečněný na několika místech Evropy.

Magdaléna Jetelová se představí na akci „Všechnu moc imaginaci!“, ve Staatliche Kunstsammlungen Dresden, kde představí svou okouzlující 40 minutovou performance.

(Foto: Co bylo dříve? (2007/2009), Socha na lesní sochařské stezce Wittgenstein-Sauerland)

 

Podrobnější informace o výstavě “Všechnu moc imaginaci!” a kulturní akci “Česká sezóna v Drážďanech” naleznete na oficiální stránce akce na webových stránkách Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

 

Banner

January 16, 2023

“The great Czech surrealist Jan Svankmajer once told how, in a tense political atmosphere, he and his wife Eva hung a banner from the balcony of their Prague apartment with the call “All power to the imagination!” and passers-by would jingle their keys to show their affection. Since the question of the position of art in society is so pressing everywhere in Europe today, this call is also one of the mottos of the Czech Season in Dresden, the largest presentation of Czech art in the world.

Prozeta, which is the general partner of the event and a partner of SKD (Staatliche Kunstsammlungen Dresden), plays an important role in the realization of the Czech Season in Dresden. So we asked Mr. Jiří Purs, CEO of Prozeta, a few questions.

Introduction:
Prozeta, the general partner of the event, is significantly involved in the realization of the Czech Season in Dresden. Prozeta brings customers key technologies for data centers, private clouds, network security, and more.

Why did you become a partner of the Czech Season, and what is Prozeta’s relationship with art?
Prozeta encourages mutual inspiration between the world of art and the world of new technologies and lets art influence its employees during their work. Under the guidance of Mr. M. Dostál, the curator of Prozeta’s collection of paintings, works by important Czech artists rotate in the corridors and offices. For Prozeta, it was an honor to become a general partner of the Czech Season in Dresden and use its technology to participate in the interactive art communication space Hybrid Bridge.

How did Prozeta come into being?
At the birth of every painting is a blank canvas. Then comes the idea, the kiss of the muse, the first brushstroke, and the burning passion for completing the artwork. Prozeta went through a very similar evolution – a small, almost family-run technology company based in Prague’s industrial Malešice in the building of one of the largest datacentres in the Czech Republic. Last year it celebrated 30 years since its first brushstroke, but it is still not resting on its laurels. Instead of ideas and sketches, it has already developed a wide portfolio of cutting-edge products and services.

What products did Prozeta start with?
The idea behind the company’s founder and CEO in one person has been, since its inception, a symbiosis of two seemingly incompatible worlds – art and technology. So with a handful of similar enthusiasts, he started video production and distribution and live streaming. Today, Prozeta offers the QuickMedia VoD (Video-on-Demand) platform to customers worldwide.

Who uses the QuickMedia platform?
For example, QuickMedia is used by India’s National Film Development Corporation NFDC to promote the Indian film industry and culture. Cinemas of India’s streaming VoD platform enables the viewing of Indian films in 21 regional languages, breaking down geographical, social, and cross-cultural barriers.

Prozeta also provides QuickMedia to the One World International Human Rights Documentary Film Festival, organized by People in Need. The streaming VoD platform allows visitors who, for whatever reason, cannot physically make it to the cinemas for the film screenings to watch the films from the comfort of their homes. This year, the festival featured documentaries from countries with undemocratic regimes where minority rights are suppressed, and brought stories of people fighting for freedom and democracy.

What’s next for Prozeta?
Prozeta grew and developed rapidly. After QuickMedia came the distribution and integration of network elements, passive and active optical components, and the development of a software-defined storage solution – BlackStor. The focus on software-defined services is characteristic of Prozeta. A significant portion of the products was developed for internal use, and there simply were no tools or solutions on the market to meet its requirements. The actual development is always challenging, but the final product fulfills its own expectations: scalability, high performance, availability, and operational efficiency, and these are parameters equally important for us and the customer.

What services does Prozeta currently offer?
Prozeta currently stands on two main pillars. The first is the provision of IaaS (Infrastructure as a Service) under the trade name Tier5. Prozeta continuously develops and delivers a robust solution for running performance and availability-oriented virtual servers in the form of a service based on the OpenStack platform. Prozeta was one of the first to start providing Kubernetes as a service – the popularity of this platform confirms the correctness of this decision. The common features of all the services provided are high availability of the solution, advanced security, performance, detailed monitoring, and, last but not least, customer support.

The second pillar is the cyber protection of data infrastructures, websites, and applications against a wide range of distributed denial of service (DDoS) attacks from the Internet. This service, called Blindspot, comprises large-scale data infrastructure across Europe, detection, and mitigation, forming a scrubbing center cluster. Using advanced behavioral analytics and machine learning tools, it recognizes the attack, separates the malicious traffic, and forwards the cleaned data to the customer’s network. The customer does not have to face the consequences of a successful DDoS attack in the form of reputational damage, financial loss, or infrastructure penetration.

Where does Prozeta test its new solutions?
Prozeta does not follow the beaten path or mindlessly follow every new trend. We believe that technology, like art, brings benefits, not just today but tomorrow and years from now. Prozeta is an innovator itself – we have our lab where we develop and test our solutions. Thus, we offer fully functional products and services to the customers without unpleasant surprises in sharp operation.

 

Czech Season in Dresden_interview with Jiri Purs CEO

 

IN CZECH

Nové technologie žijí v symbióze s uměním – rozhovor se CEO Prozety Jiřím Puršem v rámci České sezóny v Drážďanech

„Velký český surrealista Jan Švankmajer jednou vyprávěl, jak ve vypjaté politické atmosféře spolu se svou ženou Evou vyvěsili z balkónu jejich pražského bytu transparent s výzvou „Všechnu moc imaginaci!“ a kolemjdoucí lidé pak cinkáním klíčů projevovali svou náklonnost. Jelikož je dnes otázka postavení umění ve společnosti všude v Evropě tak palčivá, je tato výzva i jedním z mott České sezóny v Drážďanech, největší prezentace českého umění ve světě.

Na realizaci České sezóny v Drážďanech se významně podílí naše společnost, která je generálním partnerem akce. A tak jsme se zeptali p. Jiřího Purše, CEO Prozety, na pár otázek….

Úvod:
Na realizaci České sezóny v Drážďanech se významně podílí společnost Prozeta, která je generálním partnerem akce a partnerem SKD (Staatliche Kunstsammlungen Dresden). Prozeta přináší zákazníkům klíčové technologie pro datová centra, privátní cloudy, bezpečnost sítí a další. Zeptali jsme se p. Jiřího Purše, ředitele společnosti, na pár otázek….

Proč jste se stali partnerem České sezóny, respektive jaký je vztah Prozety k umění?
Prozeta podporuje vzájemnou inspiraci světa umění a světa nových technologií a nechává umění působit i na své zaměstnance během jejich práce. Pod taktovkou kurátora sbírky obrazů Prozety pana M. Dostála se tak na chodbách a v kancelářích střídají díla významných českých autorů. Pro Prozetu tak bylo naprostou samozřejmostí a ctí stát se generálním partnerem České sezóny v Drážďanech 2022 a zapojit se svými technologiemi také do interaktivního uměleckého komunikačního prostoru Hybrid Bridge.

Jak to bylo se vznikem Prozety?
U zrodu každého obrazu je čisté plátno. Pak přijde myšlenka, polibek múzy, první tah a spalující vášeň umělecké dílo dokončit. Velmi podobným vývojem prošla i Prozeta – malá, téměř rodinná technologická společnost sídlící v pražských industriálních Malešicích v budově jednoho z největších datacenter v Čechách. Vloni sice oslavila již 30 let od svého prvního tahu štětcem, ale stále neusíná na vavřínech. Místo představ a skic má za sebou již široké portfolio špičkových produktů a služeb.

S jakými produkty Prozeta začínala?
Ideou zakladatele a ředitele společnosti v jedné osobě je od jejích počátků symbióza dvou zdánlivě nepropojitelných světů – umění a technologií. S hrstkou podobných nadšenců tak začal s výrobou a distribucí videa a živým streamováním. V současnosti nabízí Prozeta VoD (Video-on-Demand) platformu QuickMedia dostupnou zákazníkům po celém světě.

Kdo platformu QuickMedia používá?
QuickMedia například užívá indická národní společnost pro rozvoj filmu NFDC za účelem podpory indického filmového průmyslu a kultury. Streamovací VoD platforma Cinemas of India umožňuje sledování indických filmů ve 21 regionálních jazycích, čímž boří geografické, sociální a mezikulturní bariéry.

Prozeta poskytuje QuickMedia také Mezinárodnímu festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá organizace Člověk v tísni. Streamovací VoD platforma umožňuje návštěvníkům, kteří se z jakýchkoliv důvodů na promítání filmů do kin fyzicky nedostanou, sledovat snímky z pohodlí jejich domovů. Festival letos představil dokumenty ze zemí s nedemokratickými režimy, ve kterých dochází k potlačování práv menšin, a přinesl příběhy lidí bojujících za svobodu a demokracii.

Jak to bylo s Prozetou dál?
Prozeta rychle rostla a vyvíjela se. Po QuickMedia přibyla distribuce a integrace síťových prvků, pasivních a aktivních optických komponent a vývoj softwarově definovaného úložiště – BlackStor. Orientace na softwarově definované služby je pro Prozetu charakteristická. Významná část produktů vznikla pro interní potřebu, na trhu jednoduše nebyly nástroje nebo řešení, které by splnily její požadavky. Vlastní vývoj je vždy náročný, ale finální produkt plní vlastní očekávání: škálovatelnost, vysoký výkon, dostupnost a provozní efektivitu, a to jsou parametry stejně důležité jak pro nás, tak pro zákazníka.

Jaké služby nabízí Prozeta v současnosti?
V současnosti stojí Prozeta na dvou hlavních pilířích. Tím prvním je poskytování IaaS (infrastruktura jako služba) pod obchodním názvem Tier5. Prozeta neustále rozvíjí a poskytuje robustní řešení pro provoz virtuálních serverů orientovaných na výkon a dostupnost formou služby založené na platformě OpenStack. Jako jedna z prvních začala Prozeta s poskytováním Kubernetes jako služby – obliba této platformy potvrzuje správnost tohoto rozhodnutí. Společnou vlastností všech poskytovaných služeb je vysoká dostupnost řešení, pokročilé zabezpečení, výkon, detailní monitoring a v neposlední řadě podpora pro zákazníky.

Druhým pilířem je kybernetická ochrana datových infrastruktur, webů a aplikací proti široké škále distribuovaných útoků (DDoS – Distributed Denial of Service) přicházejících z internetu. Tato služba s názvem Blindspot je tvořena rozsáhlou datovou infrastrukturou po celé Evropě, detekcí a mitigací, dohromady tvořící cluster scrubbingového centra. S využitím pokročilých nástrojů behaviorální analýzy a strojového učení rozezná útok, oddělí závadný provoz od nezávadného a vyčištěná data předá do sítě zákazníka. Ten tak nemusí čelit následkům podařeného DDoS útoku v podobě poškození reputace, finanční ztráty či proniknutí do infrastruktury.

Kde si Prozeta testuje svá nová řešení?
Prozeta nejde vyšlapanou cestou ani bezhlavě nesleduje každý nový trend. Věří, že technologie stejně jako umění přináší užitek, a to nejen dnes, ale i zítra a za několik let. Sama je inovátorem – má vlastní laboratoř, kde svá řešení vyvíjí a testuje. Zákazníkům tak nabízí plně funkční produkty a služby bez jakýchkoli nemilých překvapení v ostrém provozu.

 

 

Banner

January 3, 2023

Did you know that Prozeta is a sponsor of the Czech Federation of Traditional Karate Fudokan Shotokan? Although we are a purely technological company, we support many activities from different fields. Apart from artistic activities, we also sponsor sports activities. For 10 years it has been the Czech Federation of Traditional Karate Fudokan Shotokan, most recently the 27th Prague Open Karate Cup for all age categories.

On the first photo on the right is the CEO of Prozeta Jiří Purš, who is also the vice-president of the Czech Federation of Traditional Karate and manager of the Czech Federation of Traditional Karate Fudokan Shotokan, 3rd DAN. On his right stands Sadbu Suchbatar (Mongolia), 2nd DAN, one of the first members of TJ Uhelné sklady, a karate club that was active in the Czech Republic in the 1980s.In the second photo (first from the left) is the doctor of the Czech Federation of Traditional Karate MUDr. Milan Kunc, at his side Pavla Puršová and next to her Ing. Rachmi Seobajo, President of the Czech Federation of Traditional Karate Fudokan Shotokan, 9th DAN.

Czech:

Věděli jste, že je Prozeta sponzorem České federace tradičního karate Fudokan Shotokan? Ačkoliv jsme firma čistě technologická, podporujeme mnoho činností z odlišných oblastí.Mimo umělecké aktivity sponzorujeme též ty sportovní. Již 10 let je to právě Česká federace tradičního karate Fudokan Shotokan, naposledy to byl 27. ročník Prague Open Karate Cup všech věkových kategorií.

Na první fotce vpravo je CEO Prozety Jiří Purš, který je zároveň místopředsedou České federace tradičního karate a manažerem České federace tradičního karate Fudokan Shotokan, 3. DAN. Po jeho pravici stojí Sadbu Suchbatar (Mongolsko), 2. DAN, jeden z prvních členů oddílu TJ Uhelné sklady, oddíl karate, který v Čechách působil v 80. letech.Na druhé fotce (první zleva) je lékař České federace tradičního karate MUDr. Milan Kunc, po jeho boku Pavla Puršová a vedle ní Ing. Rachmi Seobajo, předseda České federace tradičního karate Fudokan Shotokan, 9. DAN.

 

 

Banner

November 22, 2022

Last week, Prozeta employees met at the modern Pentahotel in the heart of the never-sleeping Karlín.

Team leaders presented what new products Prozeta offers, what has been achieved in sales and marketing, what are the plans in HR and how to communicate most effectively internally. The management informed about the economic development of the company from 2019 to 2022.

This was followed by a delicious dinner and a pleasant meeting with colleagues. We are already looking forward to the next joint event – the Christmas party.

 

Czech:

Minulý týden se zaměstnanci Prozety setkali v moderním Pentahotelu v samotném srdci nikdy neusínajícího Karlína.

Team leadři představili, jaké nové produkty Prozeta nabízí, co se podařilo v obchodu a marketingu, jaké jsou plány v HR a jak co nejefektivněji interně komunikovat. Vedení společnosti informovalo o ekonomickém vývoji společnosti v letech 2019 až 2022.

Následovala výborná večeře a příjemné posezení s kolegy. Již nyní se těšíme na další společnou akci – vánoční večírek.

Banner

November 3, 2022

Prozeta exhibited at it-sa Expo&Congress (October 25 -27), Europe’s largest IT security trade fair in Nuremberg at the NürnbergMesse. We presented Blindspot – protection against a wide range of DDoS (Distributed Denial of Service) attacks. 

This was Prozeta’s biggest marketing project of the year, in which Prozeta wanted to show itself at its best. At the booth, where you were served coffee and other refreshments, you could not only talk to our security consultants about our product Blindspot, but also walk through a virtual gallery, where you could saturate yourself with art creations in a time loop from the 15th to the 20th century from the State Art Collections in Dresden. Over 60 paintings were transported directly from the Saxon capital to you in Nuremberg. In addition, you could create your own artwork with the help of our artificial intelligence program.

The stand construction phase

Early on Monday morning, the sales, technical and marketing team and the management of Prozeta travelled to Nuremberg, Germany. Together with Xlab, we finished preparing our stand and planned the program for the next three days of the fair.

The expo

The next three days were already marked by the trade fair. It-sa has hosted around 15,000 visitors in previous years and this year was no different. Lots of you came to our booth to learn not only about the Blindspot product but also to see the virtual gallery itself. All three exhibition halls were packed with visitors wanting to learn the latest from the world of cyber security and we were there to help them as much as possible in this regard.

 

 

Special thanks to

On behalf of the company, we would like to thank our partners who helped us to be part of this important event. Namely, Intel Corporation, who was a sponsor for the virtual gallery. SKD (Staatliche Kunstsammlungen Dresden) provided these beautiful works of art. Radware that powers Blindspot. 2FRESH and Buldok Marketing helped us not only with the visual side but also with digital promotion. Xlab helped us create the booth itself.

And last but not least to you, the visitors of our stand and the fair itself.

So thank you all once again and we look forward to next year.

blindspot

Czech:

 

Prozeta vystavovala na největším evropském veletrhu IT bezpečnosti it-sa Expo&Congress v Norimberku, kde představila Blindspot, který poskytuje ochranu proti široké škále útoků typu DDoS (Distributed Denial of Service). Podívat jste se na náš stánek mohli od 25. do  27. října na výstavišti NürnbergMesse. 

Jednalo se o největší marketingový projekt společnosti Prozeta tohoto roku, ve kterém se Prozeta chtěla ukázat v tom nejlepším světě. Na stánku, kde jste si s námi dali kávu a občerstvení, jste si s námi mohli popovídat nejen o našem produktu Blindspot, ale také se projít virtuální galerií, kde jste se nasytili uměleckými výtvory v časové smyčce od 15. do 20. století ze Státních uměleckých sbírek v Drážďanech (SKD). Přes 60 obrazů se virtuálně přeneslo ze saské metropole přímo za vámi do Norimberka. Krom toho jste si mohli vytvořit vlastní umělecké dílo za pomoci našeho programu pracující s umělou intelingencí.

Fáze stavění stánku

V pondělí brzkého rána odcestoval obchodní, technický a marketingový tým spolu s vedením společnosti Prozeta do německého Norimberku. Zde jsme společně se společností Xlab zakončili stavbu stánku a připravili program na následující tři dny veletrhu.

Veletrh

Další tři dny pokračovaly již ve znamení veletrhu. It-sa hostila v předchozích letech okolo 15 000 návštěvníků a letos tomu nebylo jinak. Spousty z vás přišlo za námi na stánek, aby se dozvědělo nejen o produktu Blindspot, ale také se podívat na samotnou virtuální galerii. Všechny tři veletržní haly byly plné návštěvníků, kteří se chtěli dozvědět to nejnovější ze světa kybernetické bezpečnosti a my jim byli co nejvíce v tomto ohledu nápomocni.

Poděkování

Prozeta chce tímto poděkovat našim partnerům, kteří nám pomohli stát se součástí této významné události. Jmenovitě společnosti Intel Corporation, která byla sponzorem virtuální galerie. SKD (Staatliche Kunstsammlungen Dresden), se kterými jsme mohli vystavovat tato nádherná umělecká díla. Radware, který pohání náš produkt. 2FRESH a Buldok Marketing, kteří nám pomohli nejen s vizuální stránkou, ale i se stránkou digitální propagace. Společnosti Xlab, která nám pomohla vytvořit samotný stánek.

A v neposlední řadě právě vám, návštěvníkům našeho stánku a veletrhu samotného.

Ještě jednou tedy děkujeme všem a těšíme se příští rok.

 

Banner

August 21, 2020

Arista Networks announced a new enterprise-grade Software-as-a-Service (SaaS) offering for the flagship CloudVision® platform. Arista’s new CloudVision as-a-Service product is now available as a fully managed software service that automates multi-domain networks spanning across the client to cloud to help customers achieve faster time-to-value, elastic scaling, and continuous network assurance.

Banner

August 6, 2020

Forescout Technologies, the world leader in device visibility and control, announced a strategic partnership with Arista Networks, an industry leader in software-driven cloud networking solutions for large datacenter and campus environments, to reduce cybersecurity risks brought on by explosive growth of IoT devices, increased network complexity and propagation of malware. The partnership includes the development of a unique open ecosystem that embeds security within the network fabric and delivers full visibility and enforcement of critical enterprise assets.

Banner

July 30, 2020

Arista Networks announced yesterday several additions to its multi-cloud and cloud-native software product family with CloudEOS Edge: designed to integrate with native cloud networking services like Amazon Web Services Transit Gateway, enabling cost-effective and high-scale multi-cloud routing services for enterprise IT organizations and production services.

This innovative system is designed to integrate seamlessly into the cloud infrastructure ecosystem with native interoperability using provisioning tools like Hashicorp Terraform and Red Hat’s Ansible.

Banner

April 27, 2020

Supports video conferencing applications – Google Hangouts, Microsoft Teams and Zoom

 

Arista Networks announced a new release of its Cognitive WiFi software that seamlessly delivers intelligent application identification, performance optimization, automated troubleshooting and location services. This provides customers with an enhanced WiFi experience for critical video collaboration applications and the power of cloud-based AI for rapid problem resolution.

Banner

April 15, 2020

Pluggable form factor simplifies DWDM network deployment

Arista Networks announced an optical line system in an OSFP (Octal Small Form-factor Pluggable) module form factor. The Arista OSFP-LS addresses the needs of Tier2 Cloud and Internet Service Providers for high bandwidth links that are easy to deploy and operate.

Banner

October 3, 2019

Prozeta has developed software using 3D virtual reality, working in close cooperation with the Motol University Hospital. This innovative software helps to identify the optimal rehabilitation protocol before and after the surgery for the cerebellopontine angle tumors, significantly increasing success rates and shortening postoperative recovery time.

The use of virtual reality for these patients is a new and highly promising method with great potential to extend the therapeutic and rehabilitation options for patients suffering from postoperative dizziness.

Theis software development project was undertaken by Prozeta’s youngest development team. Like The Future of IoT Hackathon last autumn, the initiative was intended to give an opportunity to work on extraordinary projects to exceptional young talent in SW and HW development.

Banner

September 3, 2019

Some time ago we have helped to set up an interview with Arista’s Technical Director John Peach for Czech IT magazine IT Systems. We believe it’d be a shame not to publish also the full English version of it. So here you go.

Openness, simplification, automation, and visibility are the key factors for efficient and flexible network operation… says John Peach, Technical Director for Arista Networks.

John Peach is the Technical Director for Arista Networks in EMEA. Since joining the company in 2010, John has established a technical team across the region, focusing on cloud and web-scale platforms, HPC, data centre and campus environments. In his current role, he works closely with customers and technology partners, engaging with R&D teams to define innovative products that address customer needs and develop new markets. John brings more than 15 years’ experience to Arista Networks, having previously worked for networking industry innovators.

Banner

June 25, 2019

Prozeta has just attended its first exhibition in the United States, at Cisco Live in San Diego, which was its first live demonstration in the U.S. The company came to sunny California with nothing less than its entire portfolio of products, including IoT solution XensorHub, its software-defined storage solution BlackStor, and its software-defined datacenter Tier5 Cloud.

Visitors could experience Prozeta’s XensorHub first hand while enjoying a cold cup of beer. XensorHub is Prozeta’s newest IoT product. Using smart sensors, it can monitor a variety of tap equipment metrics, such as functionality, service, and beverage properties. These can be displayed and managed on a dashboard integrated with Cisco Kinetic in mobile or web applications, or used to predict equipment failures.

Prozeta, Cisco’s IoT authorization partner, previously showcased XensorHub at Cisco Live in Barcelona in January and at the Smart IoT Conference in London in March. Bringing the demo over the Atlantic was the next step in Prozeta’s global expansion plan for its fastest growing division, which focuses on the IoT.

Banner

June 3, 2019

Prozeta, in cooperation with Arista Networks, organized the three-day Arista for Service Providers Training Roadshow for internet providers, data centres and other service providers.

The training took place in three cities – Prague, Olomouc and Bratislava – between 28th and 30th May 2019.

The trainers were Jaroslaw Grabowski, System Engineer at Arista Networks, and David Cermak, CTO at Prozeta.

Banner

May 24, 2019

On 21st May 2019, Prozeta organised an event called “Technology Meets Art”, which combined technological seminars and demos with an art exhibition of well-known Czech artists Jan Dostal, Jiri David and Michal Gabriel.

Technology Meets Art took place on the boat, the Grand Bohemia, on the Vltava river in the city of Prague. Partners for the event were Cisco Systems, Nadacni fond D.A.D.A. and Prague Boats.

About 200 attendees heard the keynote speech from David O’Hara, Lead Business Development Manager, Partners and Alliances, Cisco IoT EMEAR, Cisco Systems, and David Cermak, Technical Director, Prozeta, on the topic of “Joint search for IoT boundaries”.

Banner