Equip your business with unyielding security: Introducing Blindspot by Prozeta

July 18, 2023

Blindspot by Prozeta

In the ever-evolving landscape of the digital world, one thing remains constant – the necessity for robust, comprehensive, and real-time cybersecurity. Among various forms of cyber threats, Distributed Denial of Service (DDoS) attacks have emerged as a significant menace. According to the National Cyber and Information Security Agency (NÚKIB), a staggering 63% of all cyberattacks are now DDoS, spotlighting the critical need for effective protective measures.

With this urgent need in mind, Prozeta presents Blindspot – a tailored solution designed to provide continuous DDoS protection for your business.

Blindspot by Prozeta

Round-the-Clock Security with Advanced Technology

Blindspot’s approach to cybersecurity is rooted in the idea of continuous vigilance. Our solution harnesses the power of advanced machine learning algorithms to analyze network traffic patterns, detecting and neutralizing potential DDoS threats in real time. Our technology is constantly updated to guard against the latest threats, ensuring that your applications and infrastructure remain fully operational, regardless of the evolving landscape of cyber threats. The system operates around the clock, providing 24/7 protection and minimizing the risk of service disruptions caused by DDoS attacks.

Transparent Pricing and Expert Support

At Prozeta, we understand that cybersecurity should be a straightforward process, free from unexpected costs and hidden charges. This understanding is reflected in Blindspot’s fixed pricing policy. We provide reliable and efficient DDoS protection without any hidden costs, allowing businesses to focus on their core operations with peace of mind, knowing that their digital assets are secure.
Support is a crucial part of any cybersecurity service, and we’ve got it covered. Our dedicated team of experts is available around the clock, ready to provide assistance and guidance to ensure your business remains protected from the latest threats.

Don’t Let DDoS Attacks Disrupt Your Business

As cyber threats continue to evolve and grow in complexity, the importance of having robust, real-time protection cannot be overstated. Blindspot is committed to providing effective, comprehensive protection against DDoS attacks. Our cutting-edge solution continuously monitors network traffic, swiftly detecting potential DDoS attack patterns and taking immediate action to ensure your service availability remains uninterrupted.

In an era where DDoS attacks are becoming an increasingly popular choice for cybercriminals, don’t let your business become the next target. Choose Blindspot by Prozeta for reliable, real-time protection, and safeguard your business from the evolving threats of the digital world.
To learn more about how BlindSpot can equip your business with robust DDoS protection, visit our website or get in touch with our team of experts today.

More info at blindspot.cloud

Czech version:

V neustále se vyvíjejícím prostředí digitálního světa zůstává jedna věc neměnná – nutnost robustní, komplexní kybernetické bezpečnosti v reálném čase. Mezi různými formami kybernetických hrozeb se jako významná hrozba objevily útoky typu DDoS (Distributed Denial of Service). Podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) tvoří nyní DDoS neuvěřitelných 63 % všech kybernetických útoků, což poukazuje na zásadní potřebu účinných ochranných opatření. S ohledem na tuto naléhavou potřebu představuje společnost Prozeta Blindspot – řešení na míru navržené tak, aby poskytovalo nepřetržitou ochranu před DDoS pro vaše podnikání.

Nepřetržitá ochrana s pokročilou technologií.

Přístup Blindspotu ke kybernetické bezpečnosti vychází z myšlenky nepřetržité ostražitosti. Naše řešení využívá sílu pokročilých algoritmů strojového učení k analýze vzorců síťového provozu, detekci a neutralizaci potenciálních hrozeb DDoS v reálném čase. Naše technologie je neustále aktualizována, aby chránila před nejnovějšími hrozbami, a zajišťuje, že vaše aplikace a infrastruktura zůstanou plně funkční bez ohledu na vyvíjející se prostředí kybernetických hrozeb. Systém funguje nepřetržitě, poskytuje nepřetržitou ochranu a minimalizuje riziko přerušení služeb způsobené útoky DDoS.

Blindspot by Prozeta

Transparentní ceny a odborná podpora

Ve společnosti Prozeta chápeme, že kybernetická bezpečnost by měla být jednoduchým procesem bez neočekávaných nákladů a skrytých poplatků. Toto pochopení se odráží v politice pevných cen Blindspot. Poskytujeme spolehlivou a účinnou ochranu proti DDoS bez jakýchkoli skrytých nákladů, takže se firmy mohou s klidným svědomím soustředit na své hlavní činnosti, protože vědí, že jejich digitální aktiva jsou v bezpečí.Podpora je důležitou součástí každé služby kybernetické bezpečnosti a my ji máme zajištěnou. Náš specializovaný tým odborníků je k dispozici nepřetržitě a je připraven poskytnout pomoc a poradenství, aby vaše firma zůstala chráněna před nejnovějšími hrozbami.

Blindspot by Prozeta

Nedovolte, aby útoky DDoS narušily vaše podnikání

Kybernetické hrozby se neustále vyvíjejí a jejich složitost roste, proto nelze přeceňovat význam robustní ochrany v reálném čase. Společnost Blindspot se zavázala poskytovat účinnou a komplexní ochranu proti útokům DDoS. Naše špičkové řešení nepřetržitě monitoruje síťový provoz, rychle odhaluje potenciální vzorce útoků DDoS a přijímá okamžitá opatření, aby zajistilo, že dostupnost vašich služeb zůstane nepřerušena.V době, kdy se útoky DDoS stávají stále oblíbenějším cílem kyberzločinců, nedopusťte, aby se vaše firma stala dalším cílem. Vyberte si Blindspot od společnosti Prozeta pro spolehlivou ochranu v reálném čase a chraňte svůj podnik před vyvíjejícími se hrozbami digitálního světa.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak může BlindSpot vybavit vaši firmu robustní ochranou proti DDoS, navštivte naše webové stránky nebo se ještě dnes obraťte na náš tým odborníků.

Více informací na blindspot.cloud

Featured Post Image

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP