Modern Network Telemetry – Arista Networks’ CloudVision Portal

September 8, 2020

Let’s explore the future of sophisticated network monitoring with a sales engineer from Prozeta, a distributor of Arista Networks for the Czech Republic and the Slovak Republic and 27 countries in Central and Eastern Europe and Asia.

Is it possible to monitor all the network variables in real-time?

Please read about it in Czech and English in the article published today at www.lupa.cz.

Featured Post Image

Bez sítě se neobejde žádná firma

Síťová infrastruktura je dnes nedílnou součástí každé firmy. Stabilita a bezvýpadkový provoz sítě je proto klíčovým a kritickým faktorem. Týká se nejen poskytovatelů ICT služeb, ale provozovatelů sítí všech firem působících v jakémkoliv oboru. Na stabilitě síťových služeb se podílí jak použité technologie (switche a routery), tak zároveň kvalitní dohled a monitoring.

Každý provozovatel investuje do monitoringu sítě velké prostředky. Nicméně se zvyšující se komplexností infrastruktury se rapidně zvyšuje i počet monitorovaných hodnot a v mnoha případech se stává monitoring těžkopádný a neaktuální. Standardně se používá SNMP, kde jsou operátoři dohledových center odkázáni na informace, které jsou ze všech prvků sítě poskytovány na vyžádání. Informace o stavech se proto stávají neaktuální a v reálném čase se v síti odehrávají i jiné události a případný problém je identifikován až dlouho poté, co nastal.

Revoluční přístup k monitoringu sítě

Je dnes vůbec možné mít přehled o dění v síti v reálném čase? Ano, je, protože společnost Arista Networks nabízí svým zákazníkům nový a inovativní přístup a zároveň řešení, které pomůže předcházet provozním problémům. Aktivní prvky sítě Arista o svých stavech informují způsobem nazývaným „State Streaming“ a definují nový standard monitoringu sítě nazývaný “Streaming Telemetry”. Jednotlivé prvky nečekají na dotaz kolektoru stavových nebo dohledových informací, ale proaktivně informují dohledový systém o jakékoliv změně stavu jak control plane, tak i z data plane.

Jak funguje Streaming Telemetry?

Podívejme se na jednoduchý princip state streamingu, který nezahltí síť přebytečnými daty. Operační systém switchů Arista EOS (Extensible Operating System) je unikátní v tom, že stavy všech procesů jsou uloženy v jedné centrální databázi. To umožňuje každému aktivnímu prvku v síti odesílat pouze informace o změně stavu. Není tedy nutné odesílat pokaždé kompletní sadu monitorovaných informací, a dohled robustních sítí tak přestává být těžkopádný. Tato funkcionalita funguje ve všech produktových řadách switchů Arista. Tyto informace jsou k dispozici na každém síťovém prvku a shodné telemetrické funkce jsou dostupné na celé síti uživatele. Navíc na všech prvcích sítě lze provozovat totožnou verzi operačního systému, což je z pohledu správy nesporná výhoda.

Kde se na data podívám?

Společnost Arista Networks vyvinula produkt CloudVision Portal pro centrální správu switchů z jednoho místa. CloudVision prostřednictvím svojí centrální databáze zná stavové informace ze systémových databází všech switchů v síti. Tato vlastnost nabízí naprosto revoluční přístup ke správě a monitoringu celé sítě. Každý prvek v síti může být z jednoho místa konfigurován. Veškeré konfigurační změny lze naplánovat v čase a jednotlivé konfigurační sety je možné aplikovat v libovolném pořadí. V případě nasazení chybné konfigurace je zde možnost rychlého návratu do předchozího stavu. CloudVision díky znalosti kompletních informací o všech prvcích, včetně jejich konfigurací, nabízí vizualizaci reálné topologie sítě. Z jednoho místa lze tedy sledovat provoz celé sítě.

CloudVision Portal jako komplexní dohledové centrum

Jak už bylo zmíněno, všechny prvky sítě odesílají změny stavových informací do CloudVision. Jak s daty mohu pracovat? Administrátoři sítě mohou sledovat veškeré dění v reálném čase. Monitorovací dashboard je libovolně modifikovatelný a je možné přidávat parametry, které právě chceme sledovat. Je tak možno v reálném čase v jedné tabulce monitorovat výkonnostní informace jednotlivých zařízení (vytížení procesoru, obsazení paměti atp.), ve druhé tabulce sledovat využití bufferů na portech a v další například počet BGP záznamů v routovacích tabulkách jednotlivých switchů nebo monitorovat parametry optických transceiverů. Jelikož jsou všechny informace uloženy v databázi, je tak zaznamenána kompletní historie všech událostí v síti, a stejně tak historie všech provedených změn. Pomocí rychle dostupné časové osy může administrátor snadno nahlédnout do jakéhokoliv okamžiku v historii a porovnat všechny sledované parametry se současnými. To je užitečné především při řešení a analýze problémů, které v síti nastaly. Všechna data jsou tak zobrazena v souvislostech, a proto jejich analýza velmi rychle odhalí příčiny případného problému.

Informace v reálném čase umožňují být krok napřed

Streaming Telemetry umožňuje sledovat vše v reálném čase. V případě tradičního způsobu monitoringu pomocí SNMP nebývají data aktuální. Je to způsobeno tím, že data jsou čtena v pravidelných časových intervalech. Je nutné vždy načíst celou sadu sledovaných dat, a to mnohdy významně ovlivňuje i výkonnostní parametry jednotlivých aktivních prvků sítě. Často také není možné monitorovat celou síťovou infrastrukturu pomocí shodné sady parametrů. Je ale tedy nutné mít informace v reálném čase?

Výhodou telemetrie v reálném čase je možnost okamžité reakce na jakékoliv nastalé události. Administrátoři tak mohou pomocí CloudVision Portal sestavit nepřeberné množství hraničních parametrů. Pokud je některého dosaženo, je okamžitě vyvolána akce podle závažnosti jednotlivé události. CloudVision může pouze reportovat výstrahu nebo provést přednastavené konfigurační změny sítě tak, aby bylo hrozícímu problému do budoucna zabráněno, a nebyla tak ohrožena stabilita a dostupnost jak síťové infrastruktury, tak provozovaných služeb. I v tomto případě jsou všechny alarmy a provedené reakce na vzniklé události uloženy do historie, a administrátor má tedy opět kompletní přehled o všem, co v síti nastalo.

CloudVision Portal a jeho další funkce

Co mi ještě nabízí CloudVision Portal? CloudVision Portal je možné integrovat pomocí API s již existujícími dohledovými systémy, stejně tak jako se systémy pro orchestraci a automatizaci sítě. CloudVision je též plně integrován s virtualizačními platformami VMware a OpenStack.

Produkty společnosti Arista Networks a zejména CloudVision Portal definují zcela nový přístup ke správě a provozování sítí. Tato řešení rapidně snižují náklady nejen na provoz sítě jako takové, ale také rapidně snižují náklady spojené s nedodržením SLA parametrů díky vysoké stabilitě a dostupnosti jak software, tak hardware.  

Chcete si vyzkoušet, jak Streaming Telemetry funguje, nebo se chcete seznámit s dalšími funkcemi CloudVision Portal? Kontaktujte společnost Prozeta, která je distributorem Arista Networks pro Českou a Slovenskou republiku a dalších 27 zemí střední a východní Evropy a Asie.

Prozeta je přední česká technologická společnost působící v regionech EMEA a CIS. Prozeta se již více než 25 let věnuje službám v oblastech telekomunikací, IoT, datových center a cloudu. Prozeta je distributorem Arista Networks pro Českou a Slovenskou republiku a dalších 27 zemí střední a východní Evropy a Asie, partnerem Intel a držitelem certifikátu řízení kvality ISO 9001 a certifikátu ISO 27001 pro bezpečnost informací. Prozeta jako jedna z mála technologických firem kombinuje expertní znalosti v oblasti síťového hardware s budováním telekomunikační infrastruktury a provozem služeb.

Článek vyšel 8. 9. 2020 na www.lupa.cz.

IN ENGLISH:

No company can do without a network

Today, the network infrastructure is an integral part of every company. The stability and uninterrupted operation of networks are therefore a key and critical factor. It applies not only to ICT service providers, but also to network operators of all companies operating in any field. Both the used technologies (switches and routers) and, at the same time, quality supervision and monitoring contribute to the stability of network services.

Each operator invests large sums in network monitoring. Nevertheless, the complexity of infrastructures is increasing rapidly together with the number of monitored values ​​, and in many cases, monitoring is ungainly and outdated. By default, they use SNMP, where monitoring center operators rely on information that is provided on demand from all network elements. Status information, therefore, becomes out of date, and other events take place in the network in real-time, and a potential problem is not identified until long after it has occurred.

A revolutionary approach to network monitoring

Is it possible to monitor all the network variables in real-time? Yes, it is, because Arista Networks offers its customers a new and innovative approach and, at the same time, a solution that will help prevent operational problems. The active elements of the Arista network inform about their states in a way called “State Streaming” and define a new network monitoring standard called “Streaming Telemetry”. The individual elements do not wait for a request from the collector of status or supervisory information, but proactively inform the supervisory system of any change in the status of both the control plane and the data plane.

How does Streaming Telemetry work?

Let’s look at the simple principle of state streaming, which does not overwhelm the network with redundant data. The Arista EOS (Extensible Operating System) switch operating system is unique in that the states of all processes are stored in one central database. This allows each active element in the network to send only status change information. It is, therefore, not necessary to send a complete set of monitored information every time, and the surveillance of robust networks is no longer cumbersome. This functionality works in all Arista switch product lines. This information is available on each network element and the same telemetry functions are available on the user’s entire network. In addition, the same version of the operating system can be run on all network elements, which is an indisputable advantage from a management point of view.

Where can I look at the data?

Arista Networks has developed CloudVision Portal for central switch management from a single location. Through its central database, CloudVision knows status information from the system databases of all switches in the network. This feature offers a completely revolutionary approach to managing and monitoring the entire network. Each element in the network can be configured from one place. All configuration changes can be scheduled over time and individual configuration sets can be applied in any order. If an incorrect configuration is deployed, there is a possibility to quickly return to the previous state. CloudVision offers visualization of the real network topology thanks to the knowledge of complete information about all elements, including their configurations. Therefore, the operation of the entire network can be monitored from one place.

CloudVision Portal as a comprehensive monitoring center

As already mentioned, all network elements send status information changes to CloudVision. How can I work with data? Network administrators can monitor all events in real-time. The monitoring dashboard is freely modifiable and it is possible to add parameters that we want to monitor. It is thus possible to monitor the performance information of individual devices (CPU utilization, memory occupancy, etc.) in real-time in one table, to monitor buffer usage on ports in another table and in another number of BGP records in routing tables of individual switches or to monitor optical transceiver parameters. Because all information is stored in a database, a complete history of all network events is recorded, as well as a history of all changes made. Using a quickly accessible timeline, the administrator can easily view any moment in the history and compare all monitored parameters with current ones. This is especially useful for solving and analyzing problems that have occurred in the network. All data is thus displayed in context, and therefore their analysis will very quickly reveal the causes of a possible problem.

Real-time information allows you to be one step ahead

Streaming Telemetry allows you to monitor everything in real-time. In the case of the traditional method of monitoring using SNMP, the data are not up-to-date. This is because the data is read at regular intervals. It is always necessary to load the entire set of monitored data, and this often significantly affects the performance parameters of individual active network elements. It is also often not possible to monitor the entire network infrastructure using the same set of parameters. But is it necessary to have information in real-time?

The advantage of real-time telemetry is the ability to respond immediately to any events. Administrators can use the CloudVision Portal to compile an inexhaustible number of boundary parameters. If one is reached, action is immediately triggered according to the severity of the individual event. CloudVision can only report an alert or make preconfigured network configuration changes to prevent an impending problem in the future without compromising the stability and availability of both the network infrastructure and the services it operates. Even in this case, all alarms and performed reactions to the events are stored in the history, and the administrator again has a complete overview of everything that happened in the network.

CloudVision Portal and its other features

What else does the CloudVision Portal offer? CloudVision Portal can be integrated with APIs with existing surveillance systems, as well as with network orchestration and automation systems. CloudVision is also fully integrated with VMware and OpenStack virtualization platforms.

Arista Networks products, and in particular the CloudVision Portal, define an entirely new approach to network management and operation. These solutions rapidly reduce the cost of operating the network as such, but also rapidly reduce the costs associated with non-compliance with SLA parameters due to the high stability and availability of both software and hardware.

Want to try out how Streaming Telemetry works, or learn about other features of CloudVision Portal? Contact Prozeta, a distributor of Arista Networks for the Czech and Slovak Republics and 27 other countries in Central and Eastern Europe and Asia.

Prozeta is a leading Czech technology company operating in foreign markets in the EMEA and CIS regions. Prozeta has provided services in telecommunications, IoT, data centers, and the cloud for more than 25 years. Prozeta is a distributor of Arista Networks for the Czech and Slovak Republics and other 27 countries in Central and Eastern Europe and Asia and Intel partner. Prozeta has achieved the ISO 9001 Quality Management Certificate and the ISO 27001 Information Security Certificate. Prozeta, as one of the few technology companies, combines expertise in networking hardware with telecommunications infrastructure and service operation.

The article was published on September 8, 2020, at www.lupa.cz.

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP