Forrester confirms Arista Networks as a leader

October 12, 2020

Let’s explore with Prozeta’s sales engineer why Arista Networks is consistently ranked among the leaders.

Forrester, an independent analytics company, has been comparing switch and router manufacturers for many years using criteria based on the latest technological trends and data network needs. These comparisons are conducted regularly every quarter.

Featured Post Image

In the third study this year, Forrester focused on programmable switches supporting open standards, i.e. technologies that significantly support the growth of the new business of companies operating modern software-defined networks.

Forrester set 32 ​​criteria in the study and identified 12 global vendors and their platforms: Arista Networks, Cisco IOS-XE, Cisco NX-OS, Dell EMC, Extreme Networks, H3C, Huawei, Juniper Networks, NVIDIA Cumulus, NVIDIA Mellanox, Pica8, and Pluribus Networks. Based on the tests mentioned above, Forrester divided the manufacturers into the following groups:

  • Leaders: Arista Networks, Juniper Networks, Huawei, and NVIDIA Cumulus
  • Strong Performers: Pluribus Networks, Cisco IOS-XE, and H3C
  • Contenders: Cisco NX-OS, NVIDIA Mellanox, Dell EMC, and Extreme Networks
  • Challenger: Pica8

One of the key aspects of the development and production of Arista Networks switches is the quality of the designed hardware, EOS (Extensible Operating System), as well as the CloudVision management software. However, CloudVision is not just a management system; it is a tool for network administrators that allows, as the only one among competitors, real-time monitoring of the entire network. All monitored events in the network are monitored. Thanks to the integrated timeline, it is also very easy for the administration to go back to the moment when a problem arose, and display the monitored parameters and reveal the cause of the problem.

In his study, Forrester also deservedly scored Arista for the full number of points in the Hardware Support and Monitoring and Visibility categories.

However, these are not the only categories in which Arista Networks received the maximum number of points. The company’s overall strategy and Arista’s approach to development are based on the openness of the EOS operating system and all functionalities are based only on standards. This allows the switch to be easily integrated with other complex ecosystems, as well as to fully automate the entire network built on Arista Networks products.

These benefits bring Arista Networks customers new ways to monetize their network and cloud services while reducing operating costs in many areas. Thanks to the installed chips from world manufacturers, such as Broadcom, the switches achieve the lowest power consumption per port. At the same time, the company offers the lowest price for a 400G port in its switches with high-speed 400G ports.

It is therefore not surprising that the full number of points was also awarded in the categories Switch hardware and OS strategy, Next-gen networking infrastructure strategy, Businesswide fabric, Automation and programmability strategy, Corporate strategy, and Open networking.

As Arista is indeed the youngest of all the listed companies on the market, it cannot achieve the first place in the number of fully installed equipment or in the number of certified engineers. Also, thanks to the already mentioned requirements for the quality of the supplied switches, it cannot be expected that the customer will get the latest functionalities in a short time. The task of the technical director of Arista Networks is not to be the first among other suppliers in the number and speed of implementation of new functionalities, but to ensure the highest quality and safety of manufactured products.

Arista Networks is the strongest player especially in the United States, where it ranks first in the number of 100G and 400G ports shipped. Its key customers include Google, Amazon, Microsoft, and, for example, the Netflix streaming platform.

Arista has also begun expanding into European, Asian, and African markets, where it successfully supplies its switches to regional companies that provide cloud services or operate data centers. The attributes described in this article, for which Arista Networks deserves to be ranked in the Leader category of the independent analytical company Forrester, are again a success. It can also be expected that in the next study, we will find Arista Networks in the same group, i.e. among the leaders.

If you are interested in Arista Networks products, you can contact Prozeta, which is a distributor of Arista Networks for the Czech Republic and the Slovak Republic and 27 countries in Central and Eastern Europe and Asia.

 

Author: Michal Čejka, Sales Engineer at Prozeta

The article was published on October 12, 2020, at  root.cz.

 

About Arista Networks

Arista Networks is an industry leader in cognitive cloud networking solutions for large data center and campus environments. Arista’s award-winning platforms deliver availability, agility, automation analytics, and security through CloudVision® and Arista EOS®, an advanced network operating system.

 

About Prozeta

Prozeta is a leading Czech technology company operating in foreign markets in the EMEA and CIS regions. For more than 25 years, Prozeta has provided services worldwide in the areas of telecommunications, IoT, data centers, and the cloud. Prozeta is a distributor of Arista Networks for the Czech Republic and the Slovak Republic and 27 countries in Central and Eastern Europe and Asia, a partner of Intel, and has achieved the ISO 9001 Quality Management Certificate and ISO 27001 Information Security Certificate. Prozeta uniquely combines expert knowledge in the area of networking hardware with telecommunications infrastructure and service operation.

 

In Czech:

Společnost Forrester potvrdila Arista Networks na pozici leader

Nezávislá analytická společnost Forrester se již řadu let věnuje srovnávání výrobců switchů a routerů podle kritérií vycházejících z nejnovějších technologických trendů a potřeb v oblasti datových sítí. Tato srovnání provádí pravidelně jednou za čtvrtletí.

Ve třetí studii letošního roku se Forrester zaměřil na téma programovatelných switchů podporujících otevřené standardy, tedy technologie, které signifikantně podporují nárůst nového businessu společností, jež provozují moderní softwarově definované sítě.

Forrester ve studii stanovil 32 kritérií a identifikoval 12 světových výrobců a jejich platforem: Arista Networks, Cisco IOS-XE, Cisco NX-OS, Dell EMC, Extreme Networks, H3C, Huawei, Juniper Networks, NVIDIA Cumulus, NVIDIA Mellanox, Pica8 a Pluribus Networks. Na základě výše zmiňovaných testů rozdělil výrobce do následujících skupin:

  • Leaders: Arista Networks, Juniper Networks, Huawei a NVIDIA Cumulus
  • Strong Performers: Pluribus Networks, Cisco IOS-XE a H3C
  • Contenders: Cisco NX-OS, NVIDIA Mellanox, Dell EMC a Extreme Networks
  • Challenger: Pica8

Pojďme se společně se sales inženýrem společnosti Prozeta podívat na to, proč je právě společnost Arista Networks stabilně zařazována mezi leadery, přestože patří mezi nejmladší z těchto společností.

Jedním z klíčových aspektů vývoje a výroby switchů společnosti Arista Networks je kvalita jak navrženého hardware, tak i operačního systému EOS (Extensible Operating System), a dále management software CloudVision. CloudVision však není pouze management systém, je to i nástroj pro správce sítě, jelikož umožňuje, jako jediný mezi konkurencí, dohled celé sítě v reálném čase. Všechny sledované události v síti jsou okamžitě monitorovány. Díky integrované časové ose je navíc pro administrátory velmi jednoduché vrátit se do okamžiku, kdy vznikl nějaký problém, a prakticky okamžitě zobrazit sledované parametry, a tím odhalit příčinu vzniklého problému.

Forrester ve své studii také zaslouženě ohodnotil Aristu plným počtem bodů v kategoriích Hardware Support a Monitoring and Visibility.

Nejsou to ovšem jediné kategorie, ve kterých Arista Networks získala maximální počet bodů. Celková strategie společnosti i přístup Aristy k vývoji jsou založeny na otevřenosti operačního systému EOS a všechny funkcionality jsou postaveny pouze na standardech. To umožňuje switche jednoduše integrovat s dalšími komplexními ekosystémy, a stejně tak celou síť postavenou na produktech Arista Networks plně automatizovat.

Tyto výhody přinášejí zákazníkům Arista Networks nové možnosti monetizace jejich síťových a cloudových služeb a zároveň jim snižují náklady na provoz v mnoha oblastech. Díky osazeným chipům od světových výrobců, jako je například Broadcom, dosahují switche nejnižší spotřeby energie na port. Zároveň společnost nabízí ve svých switchích s vysokorychlostními 400G porty suverénně nejnižší cenu za 400G port.

Nelze se tedy divit, že plný počet bodů byl udělen i v kategoriích Switch hardware and OS strategy, Next-gen networking infrastructure strategy, Businesswide fabric, Automation and programmability strategy, Corporate strategy a Open networking.

Jelikož je Arista ze všech uvedených firem na trhu skutečně tou nejmladší, nemůže dosahovat prvenství v množství celkově nainstalovaných zařízení nebo v počtu certifikovaných inženýrů. Také se díky již zmiňovaným požadavkům na kvalitu dodávaných switchů nedá očekávat, že ty nejnovější funkcionality dostane zákazník v krátkém čase. Úkolem technického ředitele společnosti Arista Networks není být první mezi ostatními dodavateli v počtu a rychlosti implementace nových funkcionalit, ale zajistit tu nejvyšší kvalitu a bezpečnost vyráběných produktů.

Nejsilnějším hráčem je Arista Networks zejména ve Spojených státech amerických, kde je na první příčce v počtu dodaných 100G a 400G portů. Mezi její klíčové zákazníky patří společnosti Google, Amazon, Microsoft nebo například streamovací platforma Netflix.

Arista započala svou expanzi i na evropské, asijské a africké trhy, kde úspěšně dodává své switche regionálním společnostem, které poskytují cloudové služby nebo provozují datová centra. Úspěchem jsou opět atributy, které byly popsány v tomto článku a za které si Arista Networks zaslouží umístění v kategorii Leader nezávislé analytické společnosti Forrester. Dá se také očekávat, že i v příští studii nalezneme Arista Networks ve stejné skupině, tedy mezi leadery.

V případě Vašeho zájmu o produkty Arista Networks můžete kontaktovat přímo společnost Prozeta, která je distributorem Arista Networks v České republice a na Slovensku a v dalších 27 zemích střední a východní Evropy.

 

Autor: Michal Čejka, sales inženýr společnosti Prozeta

Článek byl uveřejněn na root.cz 12. října 2020.

 

Prozeta

Prozeta je přední česká technologická společnost působící v regionech EMEA a CIS. Prozeta se již více než 25 let věnuje službám v oblastech telekomunikací, IoT, datových center a cloudu. Prozeta je distributorem Arista Networks pro Českou a Slovenskou republiku a dalších 27 zemí střední a východní Evropy a Asie, partnerem Intel a držitelem certifikátu řízení kvality ISO 9001 a certifikátu ISO 27001 pro bezpečnost informací. Prozeta jako jedna z mála technologických firem kombinuje expertní znalosti v oblasti síťového hardware s budováním telekomunikační infrastruktury a provozem služeb.

 

Arista Networks

Společnost Arista Networks je průkopníkem softwarově řízených kognitivních cloudů pro prostředí velkých datových center a rozsáhlých podnikových sítí. Oceňované platformy společnosti redefinují a přinášejí dostupnost, agilitu, automatizaci, analytiku a zabezpečení. Společnost Arista již celosvětově dodala více než 20 milionů síťových portů vybavených pokročilým síťovým operačním systémem EOS (Extensible Operating System) a CloudVision. Arista se hlásí k otevřeným standardům napříč privátními, veřejnými a hybridními cloudy a její produkty jsou podporovány celosvětově jak napřímo, tak skrze síť partnerů.

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP