LepidaSpA, an Italian operator, enhances major Italian public administration network service with Arista Networks

July 17, 2020

Serving over 437 public entities across the Emilia-Romagna region of Northern Italy, LepidaSpA needed to expand its network capacity to meet growing demand and selected Arista Networks as the optimum platform offering performance and low latency with simple provisioning at scale.

Find out more details in the case study published at systemonline.cz.

Featured Post Image

Highlights 

Challenge 

A not-for profit, government sponsored ICT service provider needed to cost effectively expand its network capacity to meet growing demand. 

Solutions 

• Arista 7280 Series spine / leaf switches for high performance, low latency and scale 

• Arista software driven cloud networking delivering standards based innovation including automated service provisioning 

Results 

• Increase in throughput while reducing latency 

• Ability to easily scale to 100 Gbe links as demand grows

• Enabled new data transport service for ISP customers 

Project Background 

Established by a Regional Law in late 2004, LepidaSpA is responsible for the planning, development and management of ICT infrastructures and services for the Public Administrations within the Emilia-Romagna region of Northern Italy. Over the years LepidaSpA, has developed solutions for the enhancement of existing infrastructures, especially aimed at the reduction of Digital Divide for citizens and enterprises. For this activity LepidaSpA has signed agreements with Local Telecom Operators to whom it provides broadband or transportation at an affordable cost; to enable these operators to grow and provide increasingly efficient private services. LepidaSpA currently has 437 public administrations and public entities shareholders. 

Challenge 

The Lepida Network has undergone major upgrades over the years and now includes 64.000 Km of optic fibre, 2.700 Km of wired infrastructures and more than 2900 points of access to form a next-generation network with 2 Gbps guaranteed connectivity in the optical fibre points.  The Lepida network is connected via a high capacity backbone to MIX Milan, AmsIX Amsterdam, DECIX in Frankfurt, LINX in London, FRANCEIX in Paris, LUCIX in Luxemburg, VSIX in Padoa, TOPIX in Turin and SIX in the USA. 

Lepida utilises a core MPLS backbone connecting each regional customer, and border routers that connect ‘outside’ its network to these major European Internet Exchanges and 2 small Neutral Access Point, NAP, within the region (BOIX and FEIX). The network uses a switching Distributed NAP infrastructure to manage its own peering/traffic needs along with the needs of other small regional ISPs. 

As the largest regional ISP, LepidaSpA manages the delivery of internet traffic for hospitals, schools, universities, municipality and other public buildings in Emilia Romagna Region. Over the last decade, internet traffic has grown considerably and was starting to reach the limits of its capacity. In 2018, LepidaSpA began a project to re-engineering its “outside” infrastructure in order to meet demands for more bandwidth and ports along with a reduction in latency plus improved reliability. 

Solution 

Following a detailed tendering process, LepidaSpA selected Arista Networks based on the combination of high port density and proven low latency capability that made it suitable for carrier grade internet traffic. Lepida selected Arista 7280R Series Universal Leaf and IP Storage Networks that are specifically designed for next generation IP storage, Content Delivery, leaf and spine networks and Data Centre Interconnect. 

“Arista offered the best combination of performance and feature for our needs while proving extremely reliable during our testing phase,” explains Stefano Bonino, Head of Network Operations for LepidaSpA. 

The Arista 7280R Series fixed configuration switches combine dynamic and deep buffering for lossless forwarding with high density, internet scale table sizes and comprehensive L2 and L3 features. With up to 60 wire-speed 100GbE ports, each 7280R is capable of 12Tbps capacity while maintaining latency of under 4us. 

Conclusion 

“In order to have the maximum scalability we selected to use a L3 mesh backbone between switch and transport traffic using VXLAN encapsulation,” explains Andrea Odorizzi, Head of Network Design, “This particular configuration offers the required flexibility and simple provisioning operation in order to provide effective network transport, for Lepida itself and our wholesale customer, between different Internet Exchange Meeting Points.” 

Arista 7280R were initially deployed in LepidaSpA IX locations at Bologna and Ferrara with a project to deploy more switches during 2020 at additional sites including VSIX, MIX, NAMEX and AMSIX. 

“The use of Arista has proven a good choice for LepidaSpA,” explains Stefano Bonino, Network Operations Manager, “We have the possibility to move to low cost 100Gbe uplinks and the switches have reduced packet loss, with low latency while maintaining a great deal of scalability. With the new upgraded infrastructure, we can now offer to our customer additional transport services while simplifying the provisioning process allows us to easily add new links and sites to our Distributed NAP to meet growing demand.”

If you are interested in Arista´s products, you can contact Prozeta, a distributor of Arista Networks for the Czech Republic and the Slovak Republic and 27 countries in Central and Eastern Europe.

Italský operátor LepidaSpA zlepšil využitím Arista Networks své síťové služby

Společnost Arista Networks je průkopníkem softwarově řízených cloudů pro prostředí velkých datových center a rozsáhlých podnikových sítí. Pomocí softwarových inovací postavených na standardech a zjednodušení Arista překonává obvyklé problémy při automatizovaném řízení síťové infrastruktury. Nejen z těchto důvodů si pro rozšíření své síťové kapacity vybral italský ISP LepidaSpA právě řešení od Arista Networks, které zde prezentujeme ve formě případové studie.

Společnost LepidaSpA zlepšila s využitím Arista Networks síťovou službu předním subjektům italské veřejné správy 

LepidaSpA poskytuje služby více než 437 veřejným subjektům v regionu Emilia-Romagna v severní Itálii. Z důvodu uspokojení rostoucích požadavků zákazníků potřebovala LepidaSpA rozšířit svou síťovou kapacitu, k čemuž si vybrala Arista Networks jako optimální platformu, která nabízí výkon a nízkou latenci s jednoduchým škálováním.

Klíčové body

Výzva

Neziskový, státem dotovaný poskytovatel ICT služeb potřeboval úsporně rozšířit svou síťovou kapacitu, aby vyhověl rostoucím požadavkům.

Řešení

• Arista switche řady 7280 spine/leaf pro vysoký výkon, nízkou latenci a škálovatelnost

• Softwarově definované cloudové sítě Arista, které nabízí inovace založené na standardech včetně automatického provisioningu služeb

Výsledky

• Nárůst propustnosti při snížené latenci

• Schopnost jednoduchého škálování až ke 100GbE v závislosti na růstu poptávky 

• Umožnění nových služeb pro přenos dat pro ISP zákazníky

Pozadí projektu

LepidaSpA byla zřízena na základě regionálního zákona na konci roku 2004 a zodpovídá za plánování, rozvoj a řízení ICT infrastruktury a služeb pro veřejnou správu v regionu Emilia-Romagna v severní Itálii. V průběhu let vyvinula LepidaSpA řešení vedoucí ke zlepšení existujících infrastruktur se zvláštním důrazem na zvýšení dostupnosti digitalizace pro obyvatele a podniky. V rámci této aktivity uzavřela LepidaSpA dohody s místními telekomunikačními operátory, kterým dodává cenově dostupné širokopásmové připojení a přenos dat, a tím podporuje jejich růst a umožňuje jim dodávat ještě efektivnější soukromé služby. LepidaSpA v současnosti dodává služby 437 subjektům veřejné správy.

Výzva

Síť Lepida prošla během let významnými upgrady a nyní disponuje 64 000 km optických vláken, 2 700 km metalické infrastruktury a více než 2 900 přístupových bodů, a vytváří tak síť budoucí generace se 2Gbps garantované konektivity pomocí optických vláken. Síť Lepida je připojena pomocí vysokokapacitní páteřní sítě do MIX v Milánu, AmsIX v Amsterodamu, DECIX ve Frankfurtu, LINX v Londýně, FRANCEIX v Paříži, LUCIX v Lucemburku, VSIX v Padoa, TOPIX v Turínu a SIX v USA. 

Páteřní síť Lepida využívá MPLS síť pro připojení regionálních zákazníků a přes jednotlivé border routery je připojena k předním evropským internetovým propojovacím centrům a dvěma malým NAP (Neutral Access Point) v rámci regionu (BOIX a FEIX). Síťová infrastruktura poskytuje službu Distribuovaného NAP, a tím je zajištěn efektivní peering mezi jednotlivými operátory.  

Jako největší regionální ISP poskytuje LepidaSpA internetovou konektivitu do nemocnic, škol, univerzit, úřadů a dalších veřejných budov v regionu Emilia-Romagna. Během posledních 10 let výrazně stoupl internetový provoz a začal dosahovat limitů své kapacity. V roce 2018 spustila společnost LepidaSpA projekt na reinženýring své „vnější“ infrastruktury, aby mohla naplňovat požadavky na větší přenosovou kapacitu, zvýšení počtu portů, snížení latence a zvýšení spolehlivosti a dostupnosti služeb.

Řešení

Po vypsání  rozsáhlé veřejné soutěže vybrala LepidaSpA právě Arista Networks na základě kombinace vysoké hustoty portů s osvědčenou nízkou latencí, která je klíčová pro síťový provoz poskytovatele internetových služeb. Lepida zvolila řadu Arista 7280R Universal Leaf a IP Storage Networks, které nejlépe vyhovují připojení síťových úložišť budoucí generace, doručení video obsahu a propojení datových center v topologii leaf a spine.

„Arista nabídla nejlepší kombinaci výkonu a funkcí vzhledem k našim požadavkům a prokázala extrémní spolehlivost během naší testovací fáze,“ vysvětluje Stefano Bonino, Head of Network Operations společnosti LepidaSpA.

Switche Arista řady 7280R umožňují dynamicky využít velký buffer pro zajištění bezztrátového směrování paketů, a to při vysoké hustotě portů a škálovatelné velikosti routovacích tabulek s rozsáhlým množstvím L2 a L3 funkcionalit. Switche mohou mít až 60 portů s rychlostí 100GbE a propustnost 12Tbps s latencí nižší než 4µs.

Závěr

„Abychom dosáhli maximálního škálování, zvolili jsme mezi switchi segmentaci pomocí VxLAN na L3 vrstvě,“ vysvětluje Andrea Odorizzi, Head of Network Design. „Tato konfigurace zajišťuje požadovanou flexibilitu a jednoduchou správu sítě pro zajištění efektivního síťového provozu jak interně pro Lepidu, tak i pro naše zákazníky provozující spojení mezi jednotlivými Internet Exchange.“

Nejprve byly v lokalitách LepidaSpA IX, Boloňa a Ferrara nainstalovány switche 7280R a v roce 2020 budou těmito switchi osazeny ostatní lokality VSIX, MIX, NAMEX a AMSIX.

„Pro LepidaSpA je Arista prověřenou a správnou volbou,“ vysvětluje Stefano Bonino, Network Operations Manager. „Máme možnost využít velmi levný uplink 100Gbe, zatímco se významně snížila latence a ztrátovost paketů a naopak vzrostla škálovatelnost. Díky nové, vylepšené infrastruktuře můžeme zákazníkům nabídnout další přenosové služby a zjednodušit proces nastavování a přidávání nových linek pro naši službu distribuovaných síťových přípojek, a tím uspokojit rostoucí poptávku.”        

V případě Vašeho zájmu o produkty Arista Networks můžete kontaktovat přímo společnost Prozeta, která je distributorem Arista Networks v České republice a na Slovensku a v dalších 27 zemích střední a východní Evropy.

systemonline.cz: https://www.systemonline.cz/zpravy/italsky-operator-lepidaspa-zlepsil-vyuzitim-arista-networks-sve-sitove-sluzby-z.htm

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP