Arista Networks´ technologies are the ultimate 400G choice

July 16, 2020

Data centers are undergoing technological development. The machines have faster processors, artificial intelligence and machine learning technologies are being used extensively, distributed flash storage is used, and solutions on a “server-less” architecture are emerging. All this generates a huge demand for increased transmission capacity. Upgrading data center networks to 400G technology over the next few years will ensure scalability of applications with the highest possible performance and at affordable prices.

Find out more details in the interview with Miguel Barreiros, Technical Director for Arista Networks in EMEAR, published at businessworld.cz. 

Featured Post Image

What progress has been made recently on Ethernet networks?

The first and most apparent is the need to increase speed. New generations of networks with many times higher transmission speeds come into play. This ultimately leads to reduced network costs in data centers. We are currently talking about the rise of 400G Ethernet. While there has been a sharp increase in the use of 100G Ethernet over the past two years, 400G Ethernet is expected to cover most of the transmission capacity supply in the next two years. And 800G will follow.

Another is the overall management and visibility of data networks. With EOS, we are capable of streaming all the network variables in real-time, and via CloudVision visualize all that “big data”, thus delivering real-time telemetry of every single network variable. And also, via CloudVision we provide end-to-end automation in the Data Center.

Finally, let’s not forget the simplified way physical data networks are deployed. A great example is our latest initiative in the form of OSFP-LS modules, which dramatically reduces the cost of connecting data centers.

What is the cause of increased requirements for transmission in the data center?

Data centers are undergoing technological development. The machines have faster processors, artificial intelligence and machine learning technologies are being used extensively, distributed flash storage is used, and solutions on a “server-less” architecture are emerging. All this generates a huge demand for increased transmission capacity. Upgrading data center networks to 400G technology over the next few years will ensure scalability of applications with the highest possible performance and at affordable prices. This is a clear logic of development, and we have not been left behind. As Arista, we currently offer the most comprehensive portfolio of devices for 400G Ethernet, which continues to secure our position as the absolute leader in data center networking.

Can you introduce the portfolio to us in more detail?

The lowest range of Arista 7060X4 400G switches includes two models, the 7060PX4-32 and 7060DX4-3. Both equipped with 32 400G ports with the possibility of dividing them into up to 128 100G ports, all within 1RU. While the 7060PX4-32 supports OSFP slots, which offer exceptional heat and power performance and are forward compatible with the next generation of 112G SERDES chips for 800G, the 7060DX4-32 includes QSFP-DD slots that are backward compatible with current 40G and 100G QSFP modules.

At the end of last year, Arista added a higher range of switches and routers to its 7800R series designed for fast-growing 400G networks and a new generation of 7500R and 7280R series. These new platforms support both 100G and 400G interfaces and offer impressive throughput and port density at a relatively low cost. At the same time, they bring new telemetry and intelligence that can be integrated into more demanding solutions in the environment of 5G and IoT network service providers.

Available in a 4- and 8-slot modular chassis, the new 7800R3 series offers 36 400G ports on a single line card, which is four times that of the previous modular system. This meets the demands of even the largest data centers. Improvements to the 7500R3 series are primarily about density and performance. The non-modular 7280R3 series offers up to 48 400G ports, which can be divided into up to 192 100G ports.

All Arista network devices are powered by a unified EOS operating system, which is characterized by unique stability, which allows customers to deploy them immediately and reliably in the production environment. 

How are higher speeds achieved without excessive costs at the same time?

A completely stable and sufficiently large network are the basis of any infrastructure. In most cases, an upgrade to 400G will provide satisfactory reserves for the growth of application requests in the following years. 

As part of the upgrade of individual series of switches and routers to 400G, we have improved the price-performance ratio and energy efficiency several times, increased buffer sizes and increased port density. With the new series of switches, many times higher throughput can be achieved within the same network topology. At the same time, the existing optical infrastructure can be easily used when upgrading from 100G to 400G. All our devices are also pre-compatible with the 100G SERDES ecosystem.

Arista devices use a single image of the EOS operating system, and all our software features are built on open standards. The customer can replace the entire infrastructure or go for the gradual replacement, which is, in many cases, more cost-effective.

In conclusion, I would like to add that we already sell the most 100G ports on the market. We will be happy to provide more information about the possibilities and especially about the experience of switching to 100/400.

If you are interested in Arista´s products, you can contact Prozeta, a distributor of Arista Networks for the Czech Republic and the Slovak Republic and 27 countries in Central and Eastern Europe.

Miguel Barreiros

Miguel Barreiros is the Technical Director for Arista Networks in EMEAR. Since joining the company in 2018, Miguel has established a technical team of systems engineers and advanced services across the region, focusing on cloud and web-scale platforms, HPC, data center and campus environments.  

In his current role, he works closely with customers and technology partners, engaging with R&D teams to define innovative solutions that address customer requirements and develop new markets. 

Miguel brings more than 20 years’ experience to Arista Networks, having previously worked in the networking industry.  Miguel has also co-authored ‘QOS-Enabled Networks – Tools & Foundations’ which provides a clear understanding of modern QOS theory mechanisms in packet networks and how to apply them in practice. 

Pro 400G sítě jsou jednoznačnou volbou technologie Arista Networks

Datová centra procházejí neustálým technologickým rozvojem – to generuje obrovskou poptávku po zvýšené přenosové kapacitě. Upgrade na technologii 400G během několika příštích let zajistí škálovatelnost aplikací s nejvyšším možným výkonem a za příznivé ceny, říká Miguel Barreiros, technický ředitel regionu EMEAR společnosti Arista Networks.

K jakému pokroku došlo v poslední době u ethernetových sítí?

Tím prvním a nejvíce viditelným je zvyšování rychlosti. Ke slovu se dostávají nové generace sítí s mnohonásobně vyššími přenosovými rychlostmi. To pak v konečném důsledku vede ke snižování nákladů na provoz sítě v datových centrech. Momentálně se bavíme o nástupu 400G Ethernetu. Zatímco v uplynulých dvou letech docházelo k prudkému nárůstu využití 100G Ethernetu, v těch příštích se očekává, že přenosová kapacita vzroste na 400G Ethernet. A následovat bude 800G.

Dalším je celkový management a monitoring datových sítí. EOS (Extensible Operating System) umožňuje streaming všech síťových proměnných v reálném čase, skutečně každou jednotlivou proměnnou, a tato “big data” lze vizualizovat v CloudVision jako telemetrická data v reálném čase. CloudVision také provádí end-to-end automatizaci v datovém centru.

Nakonec nezapomeňme na zjednodušení způsobu, jakým se fyzicky datové sítě osazují. Tady je dobrým příkladem naše nejnovější iniciativa v podobě modulů OSFP-LS, která razantně snižuje náklady na propojení datových center.

Co je příčinou zvýšených požadavků na rychlost přenosů v datacentrech?

Datová centra procházejí neustálým technologickým rozvojem. Stroje mají rychlejší procesory, masivně se nasazují technologie umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML), využívají se distribuovaná úložiště typu flash, objevují se řešení na architektuře „server-less“. To vše generuje obrovskou poptávku po zvýšené přenosové kapacitě. Upgrade datacentrových sítí na technologii 400G během několika příštích let zajistí škálovatelnost aplikací s nejvyšším možným výkonem a za příznivé ceny. Jde o jasnou logiku vývoje a my jsme nezůstali pozadu. Proto jako Arista nabízíme v současnosti nejucelenější portfolio zařízení pro 400G Ethernet, a to nám i nadále zajišťuje pozici absolutního lídra v oblasti datacentrového networkingu.

Můžete nám portfolio Aristy podrobněji představit?

Nejnižší řada 400G switchů Arista 7060X4 zahrnuje dva modely, a to 7060PX4-32 a 7060DX4-3. Oba vybavené 32 porty typu 400G s možností jejich rozdělení až na 128 portů 100G, a to vše v rámci 1RU. Zatímco typ 7060PX4-32 podporuje sloty OSFP, které nabízejí mimořádný tepelný a energetický výkon a které jsou dopředně kompatibilní s další generací čipů 112G SERDES pro 800G, model 7060DX4-32 obsahuje sloty QSFP-DD, které jsou zpětně kompatibilní se současnými 40G a 100G moduly QSFP.

Z vyšších řad switchů a routerů Arista na konci loňského roku doplnila své portfolio zejména o řadu 7800R určenou pro rychle rostoucí 400G sítě a dále o novou generaci řad 7500R a 7280R. Tyto nové platformy podporují rozhraní 100G i 400G a nabízejí působivou propustnost a hustotu portů za relativně nízkou cenu. Zároveň přinášejí novou telemetrii a inteligenci, kterou lze integrovat do náročnějších řešení v prostředí sítí poskytovatelů služeb sítí 5G i IoT.

Nová řada 7800R3, která je dostupná v modulárním šasi se 4 a 8 sloty, nabízí na jedné linkové kartě 36 portů 400G, což je čtyřnásobek ve srovnání s předchozím modulárním systémem. Tím splňuje nároky i největších datových center. Vylepšení řady 7500R3 se týká především hustoty a výkonu. Nemodulární řada 7280R3 nabízí až 48 portů 400G, které lze rozdělit až na 192 portů 100G.

Veškerá síťová zařízení Arista rovněž používají jednotný operační systém EOS, který se vyznačuje jedinečnou stabilitou, a to umožňuje zákazníkům, aby jej okamžitě a spolehlivě nasadili do produkčního prostředí. 

Jakým způsobem se dosahuje vyšších rychlostí, aby to současně neznamenalo neúměrné náklady?

Zcela stabilní a kapacitně dostačující síť je základem jakékoli infrastruktury. A upgrade na 400G většinou přináší dostatečné rezervy pro růst požadavků aplikací v následujících letech. Zákazníci se vydávají touto cestou, protože tak snižují náklady s výhledem do budoucna.

V rámci upgrade jednotlivých řad switchů a routerů na 400G jsme několikanásobně zlepšili poměr cena-výkon i energetickou efektivitu, zvětšili velikosti bufferů a zvýšili hustotu osazení portů. S novými řadami switchů tak lze dosáhnout mnohonásobně vyšší propustnosti v rámci stejné topologie sítě. Zároveň lze snadno využít stávající optickou infrastrukturu při upgradu ze 100G na 400G. Všechny naše zařízení jsou zároveň dopředu kompatibilní s ekosystémem 100G SERDES.

Arista zařízení používají jedinou image operačního systému EOS a všechny naše softwarové funkce jsou postaveny na otevřených standardech. Zákazník může jít cestou obměny celé infrastruktury, ale také postupné výměny, která je v mnoha případech cenově efektivnější. 

Závěrem dodám, že již nyní prodáváme nejvíce 100G portů na trhu a rádi poskytneme více informací o možnostech a především o zkušenostech přechodu na 100/400G.

V případě Vašeho zájmu o produkty Arista Networks můžete kontaktovat přímo společnost Prozeta, která je distributorem Arista Networks v České republice a na Slovensku a v dalších 27 zemích střední a východní Evropy.

Miguel Barreiros

Miguel Barreiros je technický ředitel společnosti Arista Networks pro oblast EMEAR. Od roku 2018, kdy posílil řady Aristy, vybudoval Miguel technický tým systémových inženýrů a pokročilé služby v rámci celého regionu se zaměřením na cloudové a webové platformy, HPC, datová centra a prostředí kampusu.

V úzkém spojení se zákazníky a technologickými partnery a ve spolupráci s R&D týmy navrhuje Miguel inovativní řešení, která reagují na potřeby zákazníků a vytváří nové trhy.

Miguel má více než dvacet let zkušeností v oblasti sítí. Je také spoluautorem významné publikace QOS-Enabled Networks – Tools & Foundations, která objasňuje mechanizmy moderní QOS teorie v paketových sítích a jejich použití v praxi.

businessworld.cz – https://businessworld.cz/nazory/pro-400g-site-jsou-jednoznacnou-volbou-technologie-arista-networks-15307

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP