CESNET has expanded the security of its infrastructure

May 11, 2021

Due to the increasing frequency and intensity of DDoS cyber-attacks, the CESNET association has strengthened the security of the external perimeter of its network. Security at the global connectivity level will provide users with more effective protection against cyber-attacks.

Featured Post Image

CESNET, in collaboration with Prozeta, has enhanced its external connectivity with global attack mitigation functionality based on inputs from the association´s monitoring tools and Internet traffic data analytics. The new security feature will reduce illegitimate IP traffic before it “enters” the infrastructure, thereby avoiding potential congestion on foreign lines. This method of mitigating massive distributed attacks is based on global Internet routing-level mitigation.

Prozeta´s solution provides detection and separation of malicious traffic and its removal. It protects customer networks and applications from many types of attacks at different application layers. It is designed for all currently carried out attacks, up to the capacities exceeding 1 Tbps.

At the national level, CESNET implements a similar type of protection, its own DDoS Protector system. The association also provides its users with other tools to manage and restrict illegitimate traffic already in the CESNET backbone infrastructure without limiting their connections.

“The cyber protection of our users is a priority for us. We are working systematically to strengthen the security of our infrastructure and actively help our users to defend their networks.”, adds Jan Gruntorád, CESNET Director.

The CESNET infrastructure is better prepared for potential attacks already at its gates. Cyber defense is a necessary condition for the safe functioning of the national e-infrastructure. In this context, CESNET has also joined the Hospital SOC initiative to increase cyber protection of hospitals and healthcare facilities in the Czech Republic, which have recently been exposed to an increased number of cyber-attacks.

 

About CESNET

CESNET was founded in 1996 by universities and the Czech Academy of Sciences. It is engaged in developing information and communication technologies, building and developing a national CESNET e-infrastructure for research and education. Thanks to its research activities and achievements, it represents the Czech Republic in important international projects, especially in building the pan-European network GÉANT or grid projects (EGI.eu) and actively participating in their implementation. The association is also working on using high-speed networks for sharing multimedia data, both synchronously in the form of video conferencing and shared applications and asynchronously in the form of streaming.

 

About Prozeta

Prozeta is a strategic partner of customers that treat their IT operations as business-critical. Customers from more than 20 countries rely on our products and engineering support. We serve a vast number of customers from e-commerce, video-content platforms, governments, ISVs, ISPs, cloud providers, and many others.

What engages our customers with us is our ability to leverage our 30 years of experience and R&D capabilities to differentiate and tailor services to specific customers’ needs no matter what they are. We specialize in state-of-the-art data center technologies and IoT. We deliver customized IoT solutions, OpenStack-based private clouds, software-defined storage solutions, video delivery platforms, next-generation networking products, and other relevant products.

Prozeta is a distributor of Arista Networks for the Czech Republic and the Slovak Republic and 27 countries in Central and Eastern Europe and Asia.

 

Media contact: marketing@prozeta.eu

 

In Czech:

CESNET rozšířil zabezpečení své infrastruktury

Z důvodu zvyšující se četnosti a intenzity kybernetických útoků typu DDoS posílilo sdružení CESNET zabezpečení vnějšího perimetru své sítě. Zabezpečení na úrovni globální konektivity přinese uživatelům účinnější ochranu proti kybernetickým útokům.

CESNET ve spolupráci se společností Prozeta rozšířil zabezpečení zahraniční konektivity o funkci globální mitigace útoků na základě vstupů z monitorovacích nástrojů a datové analytiky internetového provozu sdružení. Novou bezpečnostní funkcí bude redukován nelegitimní IP provoz ještě před „vstupem“ do infrastruktury, čímž dojde k zamezení potencionálního přetížení zahraničních linek. Tento způsob mitigace masivních distribuovaných útoků je založen na omezování na úrovni globálního internetového routingu.

Řešení Prozety poskytuje detekci a oddělení škodlivého provozu a jeho odstranění. Chrání sítě a aplikace zákazníků před mnoha typy útoků na různých aplikačních vrstvách. Je dimenzováno na všechny v současné době prováděné útoky, a to až do kapacit přesahujících 1 Tbps.

Na národní úrovni CESNET implementuje podobný typ ochrany, vlastní systém DDoS Protector. Svým uživatelům poskytuje sdružení i další nástroje, jejichž prostřednictvím uživatelé mohou řídit a omezovat nelegitimní provoz již v páteřní infrastruktuře CESNET, bez omezení svých přípojek.

„Kybernetická ochrana našich uživatelů je pro nás prioritou. Snažíme se systematicky pracovat na posilování bezpečnosti naší infrastruktury a aktivně pomáhat uživatelům v obraně svých sítí,“ doplňuje Jan Gruntorád, ředitel CESNET.

Infrastruktura CESNET je lépe připravena na případné útoky již před svými branami. Kybernetická obrana je nezbytnou podmínkou pro bezpečné fungování národní e-infrastruktury. V této souvislosti se CESNET také zapojil do iniciativy Hospital SOC s cílem zvýšit kybernetickou ochranu nemocnic a zdravotnických zařízení v České republice, které byly v poslední době vystaveny zvýšenému počtu kybernetických útoků.

 

Sdružení CESNET

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

 

Prozeta

Prozeta je strategickým partnerem zákazníků, kteří považují IT za kritickou součást svých aktivit. Zákazníci z více než 20 zemí spoléhají na její produkty a technickou podporu. Řešení poskytuje klientům z mnoha oblastí, jakými jsou e-commerce, platformy pro videoobsah, banky, ISV, poskytovatelé internetových a cloudových služeb a mnoho dalších. Prozeta využívá 30 let zkušeností, vlastního výzkumu a vývoje k odlišení služeb a jejich přizpůsobení potřebám jednotlivých zákazníků. Specializací společnosti je integrace nejmodernějších technologií datových center a vývoj IoT. Na míru dodává řešení služeb privátních cloudů založených na platformě OpenStack a řešení softwarově definovaných úložišť BlackStor.

 

Více informací: marketing@prozeta.eu

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP