Arista Networks: Quality without compromise

March 7, 2022

Quality is the most important attribute of our products. Not one of the most important, it’s the most important.” – Ken Duda, CTO and co-founder of Arista Networks

At Arista Networks, quality is not just a word but a fundamental principle of every product, every service, and every customer experience. Everything Arista offers has uncompromising, 100% quality imprinted in its backbone, and it is the defining and differentiating element of its products.

 

Quality at the heart of the company culture

The emphasis on maximum quality is also an integral part of the corporate culture at Arista. Every engineer is responsible for their code; the manager knows that the services offered are his personal calling card – which is why all services are designed to satisfy even the most demanding customer.

Words can express many things, but data speaks best for itself. In nearly 14 years of operation, Arista has issued just 69 security advisories for its EOS network operating system. Only twice in that long history has it been necessary to temporarily restrict services due to a security update – a level of reliability unseen and unique in the industry. Arista performs more than 230,000 auto-tests per day, ensuring that all services run without a hitch for clients.

 

Why choose Arista?

Arista’s benefits can be summed up in five main points that set it apart from any other offering on the market.

 1. The quality of both software and hardware
 • Open Linux system, fully modular and with the highest security standards
 • Quality derived from company culture, long-standing architecture, and thorough testing
 1. Simplicity
 • Simple and easy to understand the three-tier licensing model, one system on all devices
 • Extensible OS (EOS) intelligent network operating system and CloudVision orchestration platform
 1. Open, programmable standards
 • Multiple APIs for easy service integrations – customer chooses the functionality
 • No vendor lock-in – with Arista you are always flexible
 1. Thorough visibility into network health
 • Network data and history always available in a few clicks
 • Real-time state streaming, a unique combination of a secure and viewable network
 1. Great customer support
 • No bots or call centers – you call the technical engineers directly
 • Full support from around the world, anytime, anywhere

 

Who is Arista suitable for?

Anyone who wants a quality, scalable, always-on service – routers and switches that you activate and can forget about because they’ll just work. Thanks to its emphasis on quality and security, Arista’s services are especially appreciated by larger companies in the banking sector and data centers, data campuses, and operators.

The EOS network operating system makes the management of routers and switches very simple and completely reliable. The CloudVision platform is also suitable for more extensive networks, greatly simplifying provisioning and the entire network orchestration.

If quality is also a priority for you, don’t hesitate – Arista Networks offers just that premium quality.

 

To Arista with Prozeta 

Prozeta is a distributor of Arista Networks for the Czech Republic and the Slovak Republic and 27 countries in Central and Eastern Europe and Asia. We have many years of experience, and our support works 24/7, so do not hesitate to contact us if you are interested in Arista and Prozeta products or need a consultation.

 

IN CZECH:

Arista Networks: Kvalita bez kompromisů

„Kvalita je tou nejdůležitější vlastností našich produktů. Nikoli pouze jednou z důležitých, ale tou opravdu nejdůležitější.“ – Ken Duda, technický ředitel a spoluzakladatel Arista Networks

V Arista Networks není kvalita pouhým slovem, ale základním principem každého produktu, každé služby a každé zákaznické zkušenosti. Vše, co Arista nabízí, má ve své páteři vtisknutu nekompromisní a stoprocentní kvalitu, která je definujícím a odlišujícím prvkem jejích produktů.

 

Kvalita středobodem firemní kultury

Důraz na maximální kvalitu je zároveň integrální součástí firemní kultury v Aristě. Každý inženýr je zodpovědný za kód, který napíše, manažer ví, že nabízené služby jsou jeho osobní vizitkou – i proto jsou všechny služby navrženy tak, aby uspokojily i toho nejnáročnějšího zákazníka.

Slovy lze vyjádřit mnohé, nejlépe ale za sebe mluví data. Za téměř 14 let fungování společnosti vydala Arista pouhých 69 bezpečnostních doporučení ke svému síťovému operačnímu systému EOS a pouze dvakrát za celou dlouhou dobu bylo nutné kvůli bezpečnostní aktualizaci dočasně omezit služby – taková míra spolehlivosti je v průmyslu neviděná a zcela jedinečná. Arista provádí více než 230 tisíc autotestů denně a zajišťuje, že všechny služby poběží klientům bez jakýchkoliv zádrhelů.

 

Proč zvolit Aristu?

Výhody Aristy jdou shrnout to pěti hlavních bodů, kterými se odlišuje od jakékoliv jiné nabídky na trhu.

 1. Kvalita softwaru i hardwaru
  • Otevřený linuxový systém, zcela modulární a s nejvyššími bezpečnostními standardy
  • Kvalita plynoucí z firemní kultury, dlouhodobě budované architektury a důkladného testování
 2. Jednoduchost
  • Jednoduchý a srozumitelný tříúrovňový licenční model, jeden systém na všech zařízeních
  • Inteligentní síťový operační systém Extensible OS (EOS) a orchestrační platforma CloudVision
 3. Otevřené, programovatelné standardy
  • Množství API pro jednoduché integrace služeb – funkcionalitu si volí zákazník
  • Žádný vendor lock-in – s Aristou jste vždy flexibilní
 4. Důkladný přehled o stavu sítě
  • Data o síti a její historii vždy dostupná na pár kliknutí
  • State streaming v reálném čase, unikátní kombinace bezpečné a jasně přehledné sítě
 5. Skvělá zákaznická podpora
  • Žádní boti nebo call centra – dovoláte se přímo technickým inženýrům
  • Plnohodnotná podpora z celého světa, kdykoliv a odkudkoliv

 

Pro koho je Arista vhodná?

Pro každého, kdo chce kvalitní, škálovatelné, vždy bezproblémové služby – routery a switche, které aktivujete a můžete na ně klidně zapomenout, protože zkrátka budou fungovat. Díky důrazu na kvalitu a bezpečnost ocení služby Aristy především větší společnosti z oblasti bankovnictví, dále pak data centra, datové kampusy či operátoři.

Díky síťovému operačnímu systému EOS je správa routerů a switchů velmi jednoduchá a zcela spolehlivá a pro větší sítě je velice vhodná také platforma CloudVision, která výrazně zjednodušuje provisioning a celou orchestraci sítě.

Pokud i pro vás hraje kvalita prim, neváhejte – Arista Networks nabízí právě onu prémiovou kvalitu.

 

K Aristě s Prozetou

Prozeta je certifikovaným distributorem Arista Networks pro Českou a Slovenskou republiku a dalších 27 zemí střední a východní Evropy a Asie. Máme dlouholeté zkušenosti a naše podpora funguje 24/7, neváhejte se proto na nás obrátit jak v případě zájmu o produkty Aristy a Prozety, tak pokud potřebujete konzultaci.

 

Featured Post Image

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP