Arista Networks – Long-term success must stand on quality foundations

April 6, 2022

Would you dare to drive a Trabant in the left lane on a German motorway? The consequences could be fatal. A car from the 1950s is simply not built for today’s fast traffic. Quality must go hand in hand with higher speeds, even in network traffic. Quality is what defines Arista. Kenneth Duda, CTO and co-founder, says, ” Quality is the most important attribute of our products. Not one of the most important, it’s the most important.” Arista’s corporate culture and track record prove that this is no exaggeration.

 

TESTING FOR QUALITY

At Arista, they recognize that the black box scenario for customers is rebooting network equipment. So, before the product reaches the customer, it goes through thorough testing – over 230,000 auto-tests are run every day for all known bugs. Arista’s operating system thus stands out for its unrivaled stability and robustness, as confirmed by independent analysis (see chart). The defect rate of Arista’s Extensible Operating System (EOS) is less than one percent.

 

SIMPLICITY IS… QUALITY

If you decide to build a network using traditional vendors, you may end up with a disparate mix of products, architectures, and operating systems. You’re introducing complexity into your network infrastructure that is not only unnecessary but goes against quality. Arista’s EOS aims at simplicity. It is a robust, programmable, and innovative operating system with a single software binary that runs across the entire portfolio of Arista’s high-end switches. This ensures consistent operation, workflow automation, and high availability while significantly reducing data center operating costs. It gives companies the ability to design a solution that allows for easy and flexible scaling of the enterprise infrastructure. And, of course, unified code is also easier to manage and quickly resolve any issues.

 

WITH CLOUDVISION FOR HIGHER QUALITY

CloudVision takes EOS capabilities a notch higher. This web-based portal centralizes and automates operational tasks on an interface that is separate from the underlying hardware. Operators can perform common deployment and configuration tasks from a single point of contact. The portal also features Zero Touch Provisioning (ZTP) technology, which enables validation of your solution prior to physical deployment, as well as automated device configuration. ZTP thus eliminates most of the manual work of IT teams – because the device ultimately does exactly what is expected of it. The time required to implement the solution is thus reduced by 30% in real terms.

In addition, the CloudVision database stores historical data, including network status, configuration, and software versions. By taking a snapshot of the network, you can verify how change management is taking place within the network infrastructure. This simplifies the change management process and also reduces time windows for necessary maintenance. The advantage of Arista’s cloud architecture is that you can build such a monitoring network in parallel to your existing network. And Arista equips you with the tools you need to process and analyze your network data.

 

WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR EVEN HIGHER QUALITY

The data Arista collects travels to a central brain and is evaluated in real time. This is done using an autonomous virtual assistant (AVA) that can detect potential problems early and proactively ensure network uptime. For example, an AVA can monitor the user experience of a specific application – it has been shown to reduce the time taken to correct potential problems by 50%. And, of course, threat monitoring is critical from a security perspective – AVA can see vulnerabilities and suspicious situations and automatically suggest solutions. This reduces malware threats within the network by up to 75%.

 

QUALITY WITHOUT COMMITMENT

It’s 2022 – who wants to commit to a particular vendor and become dependent on their products and services these days? Choose what you want from Arista’s portfolio that makes sense for your business. But at the same time, you benefit from the knowledge of Arista’s entire infrastructure. This is because it leverages its database – the vast amount of data coming from different software functions deployed across all platforms – for the benefit of all customers.

 

QUALITY PRODUCTS = QUALITY SERVICE

Arista offers global support with qualified staff. The quality of their service comes from the quality of their portfolio – a thoroughly tested and conceptually simple product that is also constantly monitored is also easy to manage. And if there’s a sudden problem, even at midnight, you can contact technical support – the average wait time on the phone is 19 seconds! You’ll always get a trained engineer on the other end of the line who can not only identify the cause of the problem but also fix it.

 

WITH ARISTA IN THE LEFT LANE

Computational and network speeds are increasing rapidly. With this speed, threats such as ransomware and malware are increasing exponentially. To mitigate such threats, good visibility and monitoring of the network infrastructure will be imperative. By leveraging Arista’s portfolio, your business can boldly move into the left lane and accelerate with confidence on the road to long-term success.

 

For more information about Arista Networks click here.

 

IN CZECH:

Arista Networks – Dlouhodobý úspěch musí stát na kvalitních základech

Troufli byste si jet trabantem v levém jízdním pruhu na německé dálnici? Následky by mohly být fatální. Automobil z 50. let minulého století jednoduše není stavěný na dnešní rychlý provoz. S vyšší rychlostí musí jít ruku v ruce i kvalita, a to i v síťovém provozu. Právě kvalita definuje fungování společnosti Arista. Kenneth Duda, technický ředitel a spoluzakladatel společnosti, říká: „Kvalita je tou nejdůležitější vlastností našich produktů. Nikoli pouze jednou z důležitých, ale tou opravdu nejdůležitější.“ Podniková kultura společnosti Arista a dosažené výsledky dokazují, že nejde o nadsázku.

 

TESTOVÁNÍM ZA KVALITOU

Ve společnosti Arista si uvědomují, že černým scénářem zákazníků je restartování síťového zařízení. Než se tedy produkt dostane k zákazníkovi, prochází důkladným testováním – každý den probíhá přes 230 000 testovacích případů na všechny známé chyby. Operační systém od Aristy tak vyniká bezkonkurenční stabilitou a robustností, jak potvrzují i nezávislé analýzy (viz graf). Míra závadovosti operačního systému společnosti Arista (Extensible Operating System – EOS) nedosahuje ani jednoho procenta.

 

V JEDNODUCHOSTI JE… KVALITA

Pokud se rozhodnete postavit síť s pomocí tradičních dodavatelů, můžete skončit u nesourodé směsice produktů, architektury a operačních systémů. Do síťové infrastruktury tak zavádíte složitost, která je nejen zbytečná, ale která jde proti kvalitě. EOS od Aristy cílí na jednoduchost. Je to robustní, programovatelný a inovativní operační systém s jedinou binární softwarovou bitovou kopií, která běží v celém portfoliu špičkových přepínačů Arista. Zaručuje tak konzistentní provoz, automatizaci pracovních postupů a vysokou dostupnost a zároveň výrazně snižuje provozní náklady datového centra. Firmám dává možnost navrhnout řešení, které umožňuje snadné a flexibilní škálování podnikové infrastruktury. A jednotný kód je samozřejmě také jednodušší na správu a rychlé řešení případných problémů.

 

S CLOUDVISION ZA VYŠŠÍ KVALITOU

CloudVision posouvá možnosti EOS o stupeň výš. Tento webový portál centralizuje a automatizuje provozní úlohy na rozhraní, které je oddělené od základního hardwaru. Operátoři mohou provádět běžné úkoly související s nasazením a konfigurací z jednotného kontaktního místa. Portál také disponuje technologií Zero Touch Provisioning (ZTP), která umožňuje validaci vašeho řešení před fyzickým nasazením a také automatickou konfiguraci zařízení. ZTP tak eliminuje většinu manuální práce IT týmů – zařízení totiž ve výsledku dělá přesně to, co se od něj očekává. Doba potřebná k implementaci řešení se tak reálně zkracuje o 30 %.

Databáze CloudVision navíc uchovává historická data, včetně stavu sítě, konfigurace a verzí softwaru. Pořízením snímku sítě ověříte, jak v rámci síťové infrastruktury probíhá řízení změn. Proces řízení změn se tak zjednodušuje a rovněž se zkracují časová okénka pro nezbytnou údržbu. Výhodou cloudové architektury Arista je, že takovou monitorovací síť můžete vybudovat paralelně ke své stávající síti. A Arista vás vybaví nástroji, které potřebujete ke zpracování a analýze svých síťových dat.

 

S UMĚLOU INTELIGENCÍ ZA JEŠTĚ VYŠŠÍ KVALITOU

Data, která Arista sbírá, putují do centrálního mozku a v reálném čase se vyhodnocují. Používá se k tomu autonomní virtuální asistent (AVA), který dokáže včas detekovat potenciální problémy a proaktivně zajistit provozuschopnost sítě. AVA může například monitorovat uživatelskou zkušenost s konkrétní aplikací – ukazuje se, že doba potřebná k nápravě případných problémů se tak zkracuje o 50 %. A z hlediska bezpečnosti má samozřejmě zásadní význam monitorování hrozeb – AVA vidí slabá místa a podezřelé situace a automaticky navrhne řešení. V rámci sítě se tak malwarové hrozby snižují až o 75 %.

 

KVALITA BEZ ZÁVAZKŮ

Píše se rok 2022 – kdo by se chtěl v dnešní době zavázat konkrétnímu dodavateli a stát se závislým na jeho produktech a službách? Z portfolia Aristy si vyberete to, co chcete, co dává vašemu podnikání smysl. Zároveň ale těžíte z poznatků celé infrastruktury společnosti Arista. Ta totiž ve prospěch všech zákazníků využívá své datové základny – obrovské množství dat přicházejících z různých softwarových funkcí nasazených napříč všemi platformami.

 

KVALITNÍ PRODUKTY = KVALITNÍ SERVIS

Společnost Arista nabízí globální podporu s kvalifikovanými pracovníky. Kvalita jejich služeb vychází z kvality jejich portfolia – důkladně otestovaný a koncepčně jednoduchý produkt, který je navíc neustále monitorován, se také snadno spravuje. A pokud dojde k náhlému problému, třeba i o půlnoci, můžete se obrátit na technickou podporu – průměrná doba čekání na telefonu je 19 sekund! Na druhém konci linky se vám vždy ozve vyškolený technik, který nejen identifikuje příčinu problému, ale také ji dokáže odstranit.

 

S ARISTOU V LEVÉM JÍZDNÍM PRUHU

Výpočetní a síťová rychlost se překotně zvyšuje. S touto rychlostí se exponenciálně zvyšují i hrozby, jako je ransomware a malware. Ke zmírnění takových hrozeb bude nutně zapotřebí dobrá viditelnost a monitoring síťové infrastruktury. Pokud využijete portfolio společnosti Arista, může váš podnik směle přejet do levého jízdního pruhu a s pocitem jistoty zrychlit na cestě za dlouhodobým úspěchem.

 

Více informací o Arista Networks najdete zde.

Featured Post Image

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP