Arista Networks – Corporate culture defined by the customer

April 12, 2022

The word “culture” comes from the Latin cultura, meaning “that which is to be cultivated”. It is based on the idea that, unlike weeds, which grow on their own, useful crops need to be cultivated – continuously cared for. Companies usually define their culture clearly at their inception. But as they grow and face various challenges, their culture often begins to bend in various ways or remains just a few paragraphs on the company intranet. At Arista, it’s different because they are constantly nurturing their culture. Their company culture is like a skeleton that supports everything and holds the whole company together. How do they achieve this at Arista?

 

CULTURE FROM THE GROUND UP

At Arista, company culture runs through every level of the company – from Arista’s founders, who have led by example for 15 years in passionately promoting high values, to all the other employees who carry that culture through to the products, services, and customers they work with. Thus, company culture is not defined by empty words and clichés but by how individual employees approach everything they do.

 

IT´S ALL ABOUT PEOPLE

And by that, we mean not only Arista’s employees but also its customers. Arista’s corporate culture is based on “What is important for the customer?” And it doesn’t matter if it’s a small, medium, or large customer – everyone deserves a professional approach and quality service for their business. In what two areas is this particularly evident?

 

TECHNICAL SUPPORT

At Arista, they understand that customers need fast and quality help in case of problems. Therefore, technical support operates around the clock, with an average waiting time on the line of 19 seconds! And as it is called technical support, with Arista, you can rest assured that a service engineer will answer the phone. This specialist understands the problem and, more importantly, how to solve it.

 

QUALITY OF PRODUCTS AND SERVICE

At Arista, the principle is that “good quality and reliability” is better for the customer than “fast and not so good”. Therefore, products and updates do not reach the customer until thoroughly tested. And when we say thoroughly, we mean thoroughly – every day, Arista products go through 230,000 tests for all known bugs. So the customer can be sure that everything will work as it should. Let’s take a look at two specific examples from their range:

 

EOS NETWORK OPERATING SYSTEM

A quality portfolio of routers and switches is complemented by quality network and software services. One example is EOS (Extensible Operating System), a robust and powerful operating system that can be adapted to the customer’s wishes thanks to a unified software image. The easy integration of a wide range of applications from partners or third parties brings endless automation, visualization, and management possibilities. And speaking of quality, 13 (in words, thirteen) common vulnerabilities and exposures – CVEs have been recorded in the case of EOS over the last seven years, while the number of competing operating systems is in the hundreds!

 

CLOUDVISION

CloudVision builds on EOS. It is a comprehensive automation tool with machine learning that processes data from the EOS operating system and gives the customer maximum control over the network. This web-based portal centralizes and automates common operational tasks on a clear dashboard. The customer can see and manage all relevant network data with a few clicks. In addition, the CloudVision database stores historical data, including network status, configuration, and software versions. This capability dramatically simplifies the change management process and reduces time windows for necessary maintenance. Again, this is where we see Arista’s culture – coming up with things that make sense to the customer and simplify their lives.

 

ARISTA AND PROZETA – TWO COMPANIES, ONE CULTURE

Arista’s culture is reflected in everything they do – from testing their products to providing quality customer service. So it’s no surprise that their choice of partners would be quality too. Prozeta became a certified distributor of Arista Networks (for the Czech and Slovak Republics and 27 other countries in Central and Eastern Europe and Asia) precisely because we share a similar company culture that is focused on quality and the customer. We also have our lab to test our solutions and products before we send them out. We also have round-the-clock technical support that can expertly advise and assist – whether with Prozeta or Arista products. And even with us, the question at the heart of our innovation is: “What’s in it for the customer?” If you choose such partners for your company, you can’t go wrong. On the contrary, our company culture guarantees that we will take care of your business in the long term.

Watch Bill Dyrek, Systems Engineering Manager at Arista Networks, talk about Arista´s culture. Check out our previous article if you want more info about Arista Networks’ quality.


IN CZECH:

ARISTA NETWORKS – FIREMNÍ KULTURA DEFINOVANÁ ZÁKAZNÍKEM

Slovo „kultura“ vychází z latinského cultura, což znamená „to, co je třeba pěstovat“. Vychází z myšlenky, že na rozdíl od plevele, který roste sám od sebe, užitečné plodiny je třeba pěstovat – soustavně o ně pečovat. Firmy obvykle svou kulturu jasně definují při svém vzniku. Jak ale rostou a čelí nejrůznějším výzvám, jejich kultura se často začne různě ohýbat nebo z ní zůstane jen pár odstavečků na firemním intranetu. U společnosti Arista je to jinak, protože o svou kulturu neustále pečují. Jejich firemní kultura je jako kostra, která vše podpírá a drží celý podnik pohromadě. Jak toho v Aristě dosahují?

 

KULTURA HOREM DOLEM

Firemní kultura prochází v Aristě všemi podnikovými patry – od zakladatelů Aristy, kteří jdou již 15 let příkladem v nadšeném prosazování vysokých hodnot, po všechny ostatní zaměstnance, kteří tuto kulturu přenášejí na produkty, služby i zákazníky, se kterými pracují. Firemní kulturu tak nedefinují prázdná slova a klišé, ale to, jak jednotliví pracovníci přistupují ke všemu, co dělají.

 

JE TO O LIDECH

A tím myslíme nejen zaměstnance Aristy, ale i její zákazníky. Firemní kultura Aristy stojí na otázce: „Co je důležité pro zákazníka?“ A nezáleží na tom, zda je to zákazník malý, střední nebo velký – každý si pro své podnikání zaslouží profesionální přístup a kvalitní služby. V jakých dvou oblastech se to projevuje obzvláště?

  • Technická podpora: V Aristě si uvědomují, že v případě potíží potřebuje zákazník pomoc rychlou a kvalitní. Technická podpora proto funguje nepřetržitě, s průměrnou dobou čekání na lince 19 sekund! A když už se tomu říká technická podpora, máte u Aristy jistotu, že vám sluchátko zvedne technik – specialista, který pochopí, v čem je problém, a hlavně jak ho vyřešit.
  • Kvalita produktů a služeb: V Aristě se řídí zásadou, že „kvalitně a spolehlivě“ je pro zákazníka lepší než „rychle, a ne tak dobře“. Produkty a jejich aktualizace se proto k zákazníkovi nedostanou dříve, než je vše důkladně otestováno. A když říkáme důkladně, myslíme důkladně – každý den jejich produkty procházejí 230 000 testy na všechny známé chyby. Zákazník tak má jistotu, že vše poběží, jak má. Podívejme se na dva konkrétní příklady z jejich nabídky:

 

SÍŤOVÝ OPERAČNÍ SYSTÉM EOS

Kvalitní portfolio směrovačů a přepínačů doplňují kvalitní síťové a softwarové služby. Příkladem je EOS (Extensible Operating System), robustní a výkonný operační systém, který je možné – i díky jednotné softwarové bitové kopii – přizpůsobovat přáním zákazníka. Snadná integrace širokého spektra aplikací od partnerů nebo třetích stran přináší nekonečné možnosti automatizace, vizualizace a správy. A když už jsme mluvili o kvalitě, tzv. technických zranitelností a hrozeb (Common Vulnerabilities and Exposures – CVE) bylo v případě EOS zaznamenáno za posledních sedm let 13 (slovy třináct), zatímco u konkurenčních operačních systémů to bylo v řádu stovek!

 

CLOUDVISION

Na EOS staví služba CloudVision. Jde o komplexní automatizační nástroj se strojovým učením, který zpracovává data z operačního systému EOS a zákazníkovi dopřává nad sítí maximální kontrolu. Tento webový portál centralizuje a automatizuje časté provozní úlohy na přehledném přístrojovém panelu. Zákazník může přes pár kliknutí vidět a spravovat všechny důležité síťové údaje. Databáze CloudVision navíc uchovává historická data, včetně stavu sítě, konfigurace a verzí softwaru. Tato možnost výrazně zjednodušuje proces řízení změn a zkracuje časová okénka pro nezbytnou údržbu. Opět v tom vidíme kulturu společnosti Arista – přicházejí s věcmi, které mají pro zákazníka smysl a zjednodušují mu život.

 

ARISTA & PROZETA – DVA PODNIKY, JEDNA KULTURA

Kultura společnosti Arista se promítá do všeho, co dělají – od testování svých produktů po kvalitní zákaznické služby. Není tedy divu, že kvalitní bude i výběr jejich partnerů. Společnost Prozeta se stala certifikovaným distributorem společnosti Arista Networks (pro Českou a Slovenskou republiku a dalších 27 zemí střední a východní Evropy a Asie) právě kvůli tomu, že sdílíme podobnou firemní kulturu, která je zaměřená na kvalitu a zákazníka. I my máme vlastní laboratoř, kde si svá řešení a produkty testujeme, než je pošleme dál. I my máme nepřetržitou technickou podporu, která kvalifikovaně poradí a pomůže – ať už s produkty Prozeta nebo Arista. A i u nás je základem našich inovací otázka: „Co z toho bude mít zákazník?“ Pokud si pro svou firmu zvolíte takové partnery, nemůžete šlápnout vedle. Naopak, naše firemní kultura je zárukou, že o vás bude dlouhodobě a kvalitně postaráno.

Poslechněte si Billa Dyreka, System Engineering Managera z Arista Networks, jak hovoří o kultuře Aristy. Pro více informací o kvalitě Arista Networks se dočtete v předešlém článku “Bill Dyrek: Arista Networks – It´s all about quality“.

Featured Post Image

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP