New technologies live in symbiosis with art – interview with CEO Jiri Purs

January 16, 2023

“The great Czech surrealist Jan Svankmajer once told how, in a tense political atmosphere, he and his wife Eva hung a banner from the balcony of their Prague apartment with the call “All power to the imagination!” and passers-by would jingle their keys to show their affection. Since the question of the position of art in society is so pressing everywhere in Europe today, this call is also one of the mottos of the Czech Season in Dresden, the largest presentation of Czech art in the world.

Prozeta, which is the general partner of the event and a partner of SKD (Staatliche Kunstsammlungen Dresden), plays an important role in the realization of the Czech Season in Dresden. So we asked Mr. Jiří Purs, CEO of Prozeta, a few questions.

Introduction:
Prozeta, the general partner of the event, is significantly involved in the realization of the Czech Season in Dresden. Prozeta brings customers key technologies for data centers, private clouds, network security, and more.

Why did you become a partner of the Czech Season, and what is Prozeta’s relationship with art?
Prozeta encourages mutual inspiration between the world of art and the world of new technologies and lets art influence its employees during their work. Under the guidance of Mr. M. Dostál, the curator of Prozeta’s collection of paintings, works by important Czech artists rotate in the corridors and offices. For Prozeta, it was an honor to become a general partner of the Czech Season in Dresden and use its technology to participate in the interactive art communication space Hybrid Bridge.

How did Prozeta come into being?
At the birth of every painting is a blank canvas. Then comes the idea, the kiss of the muse, the first brushstroke, and the burning passion for completing the artwork. Prozeta went through a very similar evolution – a small, almost family-run technology company based in Prague’s industrial Malešice in the building of one of the largest datacentres in the Czech Republic. Last year it celebrated 30 years since its first brushstroke, but it is still not resting on its laurels. Instead of ideas and sketches, it has already developed a wide portfolio of cutting-edge products and services.

What products did Prozeta start with?
The idea behind the company’s founder and CEO in one person has been, since its inception, a symbiosis of two seemingly incompatible worlds – art and technology. So with a handful of similar enthusiasts, he started video production and distribution and live streaming. Today, Prozeta offers the QuickMedia VoD (Video-on-Demand) platform to customers worldwide.

Who uses the QuickMedia platform?
For example, QuickMedia is used by India’s National Film Development Corporation NFDC to promote the Indian film industry and culture. Cinemas of India’s streaming VoD platform enables the viewing of Indian films in 21 regional languages, breaking down geographical, social, and cross-cultural barriers.

Prozeta also provides QuickMedia to the One World International Human Rights Documentary Film Festival, organized by People in Need. The streaming VoD platform allows visitors who, for whatever reason, cannot physically make it to the cinemas for the film screenings to watch the films from the comfort of their homes. This year, the festival featured documentaries from countries with undemocratic regimes where minority rights are suppressed, and brought stories of people fighting for freedom and democracy.

What’s next for Prozeta?
Prozeta grew and developed rapidly. After QuickMedia came the distribution and integration of network elements, passive and active optical components, and the development of a software-defined storage solution – BlackStor. The focus on software-defined services is characteristic of Prozeta. A significant portion of the products was developed for internal use, and there simply were no tools or solutions on the market to meet its requirements. The actual development is always challenging, but the final product fulfills its own expectations: scalability, high performance, availability, and operational efficiency, and these are parameters equally important for us and the customer.

What services does Prozeta currently offer?
Prozeta currently stands on two main pillars. The first is the provision of IaaS (Infrastructure as a Service) under the trade name Tier5. Prozeta continuously develops and delivers a robust solution for running performance and availability-oriented virtual servers in the form of a service based on the OpenStack platform. Prozeta was one of the first to start providing Kubernetes as a service – the popularity of this platform confirms the correctness of this decision. The common features of all the services provided are high availability of the solution, advanced security, performance, detailed monitoring, and, last but not least, customer support.

The second pillar is the cyber protection of data infrastructures, websites, and applications against a wide range of distributed denial of service (DDoS) attacks from the Internet. This service, called Blindspot, comprises large-scale data infrastructure across Europe, detection, and mitigation, forming a scrubbing center cluster. Using advanced behavioral analytics and machine learning tools, it recognizes the attack, separates the malicious traffic, and forwards the cleaned data to the customer’s network. The customer does not have to face the consequences of a successful DDoS attack in the form of reputational damage, financial loss, or infrastructure penetration.

Where does Prozeta test its new solutions?
Prozeta does not follow the beaten path or mindlessly follow every new trend. We believe that technology, like art, brings benefits, not just today but tomorrow and years from now. Prozeta is an innovator itself – we have our lab where we develop and test our solutions. Thus, we offer fully functional products and services to the customers without unpleasant surprises in sharp operation.

 

Czech Season in Dresden_interview with Jiri Purs CEO

 

IN CZECH

Nové technologie žijí v symbióze s uměním – rozhovor se CEO Prozety Jiřím Puršem v rámci České sezóny v Drážďanech

„Velký český surrealista Jan Švankmajer jednou vyprávěl, jak ve vypjaté politické atmosféře spolu se svou ženou Evou vyvěsili z balkónu jejich pražského bytu transparent s výzvou „Všechnu moc imaginaci!“ a kolemjdoucí lidé pak cinkáním klíčů projevovali svou náklonnost. Jelikož je dnes otázka postavení umění ve společnosti všude v Evropě tak palčivá, je tato výzva i jedním z mott České sezóny v Drážďanech, největší prezentace českého umění ve světě.

Na realizaci České sezóny v Drážďanech se významně podílí naše společnost, která je generálním partnerem akce. A tak jsme se zeptali p. Jiřího Purše, CEO Prozety, na pár otázek….

Úvod:
Na realizaci České sezóny v Drážďanech se významně podílí společnost Prozeta, která je generálním partnerem akce a partnerem SKD (Staatliche Kunstsammlungen Dresden). Prozeta přináší zákazníkům klíčové technologie pro datová centra, privátní cloudy, bezpečnost sítí a další. Zeptali jsme se p. Jiřího Purše, ředitele společnosti, na pár otázek….

Proč jste se stali partnerem České sezóny, respektive jaký je vztah Prozety k umění?
Prozeta podporuje vzájemnou inspiraci světa umění a světa nových technologií a nechává umění působit i na své zaměstnance během jejich práce. Pod taktovkou kurátora sbírky obrazů Prozety pana M. Dostála se tak na chodbách a v kancelářích střídají díla významných českých autorů. Pro Prozetu tak bylo naprostou samozřejmostí a ctí stát se generálním partnerem České sezóny v Drážďanech 2022 a zapojit se svými technologiemi také do interaktivního uměleckého komunikačního prostoru Hybrid Bridge.

Jak to bylo se vznikem Prozety?
U zrodu každého obrazu je čisté plátno. Pak přijde myšlenka, polibek múzy, první tah a spalující vášeň umělecké dílo dokončit. Velmi podobným vývojem prošla i Prozeta – malá, téměř rodinná technologická společnost sídlící v pražských industriálních Malešicích v budově jednoho z největších datacenter v Čechách. Vloni sice oslavila již 30 let od svého prvního tahu štětcem, ale stále neusíná na vavřínech. Místo představ a skic má za sebou již široké portfolio špičkových produktů a služeb.

S jakými produkty Prozeta začínala?
Ideou zakladatele a ředitele společnosti v jedné osobě je od jejích počátků symbióza dvou zdánlivě nepropojitelných světů – umění a technologií. S hrstkou podobných nadšenců tak začal s výrobou a distribucí videa a živým streamováním. V současnosti nabízí Prozeta VoD (Video-on-Demand) platformu QuickMedia dostupnou zákazníkům po celém světě.

Kdo platformu QuickMedia používá?
QuickMedia například užívá indická národní společnost pro rozvoj filmu NFDC za účelem podpory indického filmového průmyslu a kultury. Streamovací VoD platforma Cinemas of India umožňuje sledování indických filmů ve 21 regionálních jazycích, čímž boří geografické, sociální a mezikulturní bariéry.

Prozeta poskytuje QuickMedia také Mezinárodnímu festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá organizace Člověk v tísni. Streamovací VoD platforma umožňuje návštěvníkům, kteří se z jakýchkoliv důvodů na promítání filmů do kin fyzicky nedostanou, sledovat snímky z pohodlí jejich domovů. Festival letos představil dokumenty ze zemí s nedemokratickými režimy, ve kterých dochází k potlačování práv menšin, a přinesl příběhy lidí bojujících za svobodu a demokracii.

Jak to bylo s Prozetou dál?
Prozeta rychle rostla a vyvíjela se. Po QuickMedia přibyla distribuce a integrace síťových prvků, pasivních a aktivních optických komponent a vývoj softwarově definovaného úložiště – BlackStor. Orientace na softwarově definované služby je pro Prozetu charakteristická. Významná část produktů vznikla pro interní potřebu, na trhu jednoduše nebyly nástroje nebo řešení, které by splnily její požadavky. Vlastní vývoj je vždy náročný, ale finální produkt plní vlastní očekávání: škálovatelnost, vysoký výkon, dostupnost a provozní efektivitu, a to jsou parametry stejně důležité jak pro nás, tak pro zákazníka.

Jaké služby nabízí Prozeta v současnosti?
V současnosti stojí Prozeta na dvou hlavních pilířích. Tím prvním je poskytování IaaS (infrastruktura jako služba) pod obchodním názvem Tier5. Prozeta neustále rozvíjí a poskytuje robustní řešení pro provoz virtuálních serverů orientovaných na výkon a dostupnost formou služby založené na platformě OpenStack. Jako jedna z prvních začala Prozeta s poskytováním Kubernetes jako služby – obliba této platformy potvrzuje správnost tohoto rozhodnutí. Společnou vlastností všech poskytovaných služeb je vysoká dostupnost řešení, pokročilé zabezpečení, výkon, detailní monitoring a v neposlední řadě podpora pro zákazníky.

Druhým pilířem je kybernetická ochrana datových infrastruktur, webů a aplikací proti široké škále distribuovaných útoků (DDoS – Distributed Denial of Service) přicházejících z internetu. Tato služba s názvem Blindspot je tvořena rozsáhlou datovou infrastrukturou po celé Evropě, detekcí a mitigací, dohromady tvořící cluster scrubbingového centra. S využitím pokročilých nástrojů behaviorální analýzy a strojového učení rozezná útok, oddělí závadný provoz od nezávadného a vyčištěná data předá do sítě zákazníka. Ten tak nemusí čelit následkům podařeného DDoS útoku v podobě poškození reputace, finanční ztráty či proniknutí do infrastruktury.

Kde si Prozeta testuje svá nová řešení?
Prozeta nejde vyšlapanou cestou ani bezhlavě nesleduje každý nový trend. Věří, že technologie stejně jako umění přináší užitek, a to nejen dnes, ale i zítra a za několik let. Sama je inovátorem – má vlastní laboratoř, kde svá řešení vyvíjí a testuje. Zákazníkům tak nabízí plně funkční produkty a služby bez jakýchkoli nemilých překvapení v ostrém provozu.

 

 

Featured Post Image

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP