Artists who will present at the event “All the power to the imagination!” by Prozeta

February 21, 2023

The “Czech Season in Dresden” is a significant cultural event that aims to promote Czech art abroad and showcase the country’s rich artistic and cultural heritage to a wider international audience. As part of this event, the exhibition “All the Power to the Imagination!” will be held at the Staatliche Kunstsammlungen Dresden from 24 February to 9 July 2023.

 

Jakub Nepras – Monumental sculpture Dron-Leaf

Prozeta is the general partner of the “Czech Season in Dresden”, the largest cultural event to promote Czech art abroad in the last 30 years, in cooperation with the Dresden State Art Collections. Jakub Nepras, one of the artists of this exhibition, will present his monumental sculpture Dron-Leaf (2016) – hanging above a circular opening from the ceiling – in the exhibition “All the Power to the Imagination!” at the Staatliche Kunstsammlungen Dresden from 24 February to 9 July 2023.

The monumental sculpture Dron-Leaf is a monumental audiovisual object inspired by Leonardo da Vinci’s machines displaced into a vision of the coming direction of society. The transforming video painting is reminiscent of impressionist paintings with subliminal structures that reflect the duality of our time – its beauty and its bizarreness.

The natural quieter phase of the animation occasionally reveals its other civilizational face, which is a product of today’s society. Are we therefore ceasing to trust it? Many times we don’t know how to perceive our inventions and super fast “progress”. Can it become a natural part of evolution and second nature, influenced by our behaviour and conveniences, or will it lead us to destruction? Is there any point in trying to stop it?

The “dron~list” shows the wobbly limit of our hesitation in an interconnected super-integer. It represents what we blindly believe and what we keep
we fearfully question whether it’s “right”? Or does it instead reflect our full confidence so that this vast potential is grasped in the right direction in all its resonating nuances and without our fears?

(Photo: Site specific project for Signal festival 2016, Kampa park, Prague, CZ.)

 

Kristof Kintera – Mé světlo je tvůj život / Šiva Samuraj (My Light is Your Life, Shiva Samurai)

Kristof Kintera is the next artist in the largest cultural venture to support Czech art abroad in the last 30 years, who will present his work in the exhibition “All the power to the imagination!” at the Staatliche Kunstsammlungen Dresden from 24 February to 9 July 2023, specifically the luminous sculpture My Light is Your Life / Shiva Samurai.

Kristof Kintera is a renowned Czech artist and sculptor whose works explore the relationship between technology and nature. His multimedia installations and sculptures incorporate organic materials such as wood, stone and metal, combined with digital elements such as video, sound and light. His work has been exhibited in galleries and museums around the world, including New York, Milan, Birmigham and Prague. His work is characterized by his talent for observation and his ability to interpret different situations with exaggeration, light irony and subtle wit. He draws on some of the currents in the art of the 1960s, especially the new realism, which uses elements found in new contexts.

 

Petr Nikl – captivating performance with metal mechanical toys

Petr Nikl is a Czech artist and sculptor known for his large-scale installations and sculptures. Since the beginning of his career, he has convinced that his boundless talent can not only be revelatory and original, but can captivate people regardless of age or education. He has exhibited his work in galleries and museums around the world and has won, for example, “the Jindřich Chalupecký Award”, the most important Czech art award for young artists.

Petr Nikl will present a captivating performance with metal mechanical toys that he manipulates with a crank, creating a unique and fascinating experience! A perfect combination of technology and art.

(Photo: ČTK)

 

Magdalena Jetelova and her land art conceptual projects

Magdalena Jetelova is a Czech-German photographer and artist of conceptual projects – mystification, confusion of our senses, questioning of human actions, even cultural, historical and ecological issues are imprinted in all her projects. Her most famous project has been the Domestication of the Pyramids, carried out in several places in Europe.

Magdalena Jetelova will present her enchanting 40-minute performance at the event “All the power to the imagination!” at the Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

(Photo: Co bylo dříve? (2007/2009), Socha na lesní sochařské stezce Wittgenstein-Sauerland)

 

For more detailed information about the exhibition “All the Power to the Imagination!” and the “Czech Season in Dresden” cultural event, please visit the official event page on the website of the Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Czech version:

Česká sezóna v Drážďanech” je významnou kulturní akcí, jejímž cílem je propagovat české umění v zahraničí a představit bohaté umělecké a kulturní dědictví země širšímu mezinárodnímu publiku. V rámci této akce se od 24. února do 9. července 2023 uskuteční ve Staatliche Kunstsammlungen Dresden výstava “Všechnu moc imaginaci!”.

Jakub Nepraš – Monumental sculpture Dron-Leaf

Prozeta je generálním partnerem „České sezóny v Drážďanech“, největšího kulturního počinu k propagaci českého umění v zahraničí za posledních 30 let, ve spolupráci se Státními uměleckými sbírkami Drážďany. Jakub Nepraš, jeden z umělců této výstavy, představí svůj monumental sculpture Dron-Leaf (2016) – visící nad kruhovým otvorem od stropu – na výstavě „Všechnu moc imaginaci!“ v Staatliche Kunstsammlungen Dresden od 24. února do 9. červenece 2023.

Monumental sculpture Dron-Leaf je monumentální audiovizuální objekt inspirovaný stroji Leonarda da Vinciho posunutými do vize nastávajícího směrování společnosti. Proměňující se videomalba připomíná impresionistické obrazy s podprahovými strukturami, které reflektují dvojakost dnešní doby – její krásu i bizarnost.

Přírodní klidnější fáze animace občas prozrazuje svojí druhou civilizační tvář, která je výplodem dnešní společnosti. Přestáváme jí proto důvěřovat? Mnohokrát nevíme, jak vnímat naše vynálezy a super rychlý “pokrok”. Ten se může stát přirozenou součástí evoluce a druhé přírody ovlivněné právě naším chováním a vymoženostmi a nebo nás povede ke zkáze? Má smysl snažit se ho zastavit?

“dron~list” ukazuje vratkou hranici našeho váhání v provázaném supercelku. Reprezentuje to, čemu slepě věříme a o čem stále
v obavách polemizujeme, zda je “správné”? Nebo naopak odráží naší plnou důvěru tak, aby byl tento obrovský potenciál uchopen správným směrem ve všech rezonujících nuancích a bez našich obav?

(Foto: Site specific project for Signal festival 2016, Kampa park, Prague, CZ.)

 

Krištof Kintera – Mé světlo je tvůj život / Šiva Samuraj (My Light is Your Life, Shiva Samurai)

Krištof Kintera je dalším umělcem v největším kulturním počinu na podporu českého umění v zahraničí za posledních 30 let, který představí své dílo na výstavě “Všechnu moc imaginaci!” ve Staatliche Kunstsammlungen Dresden od 24. února do 9. července 2023, konkrétně svítící sochu Mé světlo je tvůj život / Šiva Samuraj (My Light is Your Life, Shiva Samurai).

Krištof Kintera je uznávaný český umělec a sochař, který ve svých dílech zkoumá vztah mezi technologií a přírodou. Jeho multimediální instalace a sochy obsahují organické materiály, jako je dřevo, kámen a kov, v kombinaci s digitálními prvky, jako je video, zvuk a světlo. Jeho díla byla vystavena v galeriích a muzeích po celém světě, například v New Yorku, Miláně, Birmighamu nebo v Praze. Pro jeho tvorbu je charakteristický pozorovací talent a schopnost interpretovat různé situace s nadsázkou, lehkou ironií a jemným vtipem. Navazuje na některé proudy v umění šedesátých let, zejména na nový realismus, který využívá prvky nalezené v nových souvislostech.

 

Petr Nikl – podmanivé představení s kovovými mechanickými hračkami

Petr Nikl je český výtvarník a sochař, který je známý svými velkoplošnými instalacemi a sochami. Již od začátku své kariéry přesvědčuje, že jeho neohraničený talent dokáže být nejenom objevný a originální, ale dokáže zaujmout lidi bez ohledu na věk či vzdělání. Své práce vystavuje v galeriích a muzeích po celém světě a získal například cenu Jindřicha Chalupeckého, což je nejvýznamnější české výtvarné ocenění pro mladé autory.

Petr Nikl předvede podmanivé představení s kovovými mechanickými hračkami, s nimiž manipuluje pomocí kliky a vytváří tak jedinečný a fascinující zážitek! Dokonalé propojení technologie s uměním.

(Foto: ČTK)

 

Magdaléna Jetelová a její land artové konceptuální projekty

Magdalena Jetelová je česko německá fotografka a výtvarnice konceptuálních projektů – mystifikace, matení našich smyslů, zpochybnění lidského jednání, dokonce i otázky kulturně-historické a ekologické jsou vtisknuty do všech jejích projektů. Její nejznámější projekt se stal Domestikace pyramid uskutečněný na několika místech Evropy.

Magdaléna Jetelová se představí na akci „Všechnu moc imaginaci!“, ve Staatliche Kunstsammlungen Dresden, kde představí svou okouzlující 40 minutovou performance.

(Foto: Co bylo dříve? (2007/2009), Socha na lesní sochařské stezce Wittgenstein-Sauerland)

 

Podrobnější informace o výstavě “Všechnu moc imaginaci!” a kulturní akci “Česká sezóna v Drážďanech” naleznete na oficiální stránce akce na webových stránkách Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

 

Featured Post Image

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP